tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN VE GÜNLÜK DERS PLANI NASIL YAPILMAL

2007-09-19 12:00:00

        ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLÂNLAR 

1. Ünitelendirilmiş yıllık plânların;

              Zümre kararında yer alan gündem maddesi çerçevesinde:

a) Ünitelendirilmiş yıllık planın ders kitabı yerine;

·   Konularla birlikte süre olarak ünitelere ayrılan yüzdelerinin,

·   Dersin genel amaçları ile konuların hedef ve davranışlarının,

·   Konuya ilişkin kavram ve terimlerin,

        dersin öğretim programının esas alınarak yapılması,

b) Öğretim yılına ait çalışma takvimine göre öğretim yılı süresince toplam ders saatinin belirlenerek, öğretim programında süre olarak konulara ayrılması öngörülen yüzdeler gözetilerek, konulara/bölümlerle yazılı yoklamalara ayrılacak sürelerin belirlenmesi durumu,

c)  Konu bazında, dersin öğretim programında yer alan genel ve özel amaçlarla öngörülen davranışları/kazanımları içermesi,

d) Konunun özellik ve gereğine göre yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,

e)  Dersin özelliğine göre, eğitici-öğretici nitelikte gezi ve gözlem etkinliklerinin planlanması,

f)   Okul ve çevrede alanla ilgili kaynak, araç-gereç ve eğitim materyalinin belirlenerek plana aktarılması,

g) Atatürkçülükle ilgili konuların belirli gün ve haftalarda işlenmek üzere plana yansıtılması,

h) Diğer zümre öğretmenleriyle hangi konularda ne zaman ve nasıl bir işbirliği yapılacağının gösterilmesi,

i)    ı) Bir önceki öğretim yılında uygulama sırasında ortaya çıkan ve planın “Değerlendirme” bölümüne yansıtılan hususların yeni plan yapımında dikkate alınması,

j)    Özel eğitim gerektiren öğrencilerin ihtiyaç ve öğrenme hızlarına ilişkin olarak ilgili birimlerle işbirliği yapılması,

    durumları kontrol edilir.

 

      

DERS PLÂNLARI 

      

Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine İlişkin Yönergede  “Ders plânlarının tek tip olması zorunlu değildir. Farklı eğitim teorilerine uygun plânlar yapılabilir.” denilmek suretiyle farklı ders plânları yapılabileceği vurgulanmış, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca iki ders planı örneği verilmiştir. Bunlardan örnek-1, içerik ve kolaylığı açısından daha özgün olup, uygulama birliğinin sağlanması bakımından kullanılması tavsiye edilmektedir. Ders planı matbu formlar yanında, defter ya da normal kâğıda yazılabileceği gibi bilgisayar çıktısı şeklinde olabilecektir. Yönergedeki form esas alınmakla birlikte, her öğretmen, ihtiyaç duyduğu ayrıntıda ve genişlikte günlük plân yapabilir.

·   Ders planında yer alan alt başlıkların, öğretim yılı başında yapılan zümre toplantısında alınan kararlar ve hazırlanan yıllık planlar paralelinde işlenmesi,

·   Konuya ayrılan sürenin ünitelendirilmiş yıllık planla uyumlu olması,

·   Kullanılacak kaynak, araç-gereç ile  gezi ve gözlemlere yer verilmesi,

·   Öngörülen yöntem ve tekniklerin konuya uygun olması,

·   Hazırlık sorularının konuyu kavratmaya yönelik ve içerikte olması,

·   Değerlendirme sorularının hedef davranışları ölçme yeterliliğinde olması,

·   Planın uygulanmasına ilişkin görüşlere yer verilmesi,

                        ile ilgili hususlar kontrol edilir.

 

      

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME 

      

1. Yazılı Yoklamalar:

Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesinin:

“Yazılı sınavların süresinin bir ders saatini aşmaması esastır.
Yazılı sınavlar, genellikle çok sorulu ve kısa cevaplı ölçme araçlarıyla yapılır. Derslerin özelliğine göre gerektiğinde az sorulu, uzun cevaplı ölçme araçlarına da başvurulabilir. Yazılı sınavlar, tekniğine uygun olarak hazırlanması ve bir dersten her dönemde birden fazla uygulanmaması kaydıyla test olarak yapılabilir.”

hükmü çerçevesinde;

·   Öğretim yılı başındaki zümre toplantısında, Yönetmeliğin öngördüğü sayının üstünde yazılı yoklama yapılması ya da sözlü puanı verilmesi,

·   Yazılı yoklamaların şekli,

·   Sorulacak soruların sayısı,

·   Yazılı yoklamalarda bilgi-kavrama-uygulama-analiz ve değerlendirme eşiklerinden kaçar soru sorulacağı,

·   Soruların,  cevaplarına göre kolaydan zora doğru sıralanma durumu,

·   Cevap anahtarının sınavdan önce hazırlanması, ayrıntılı puanlamanın üzerinde gösterilmesi,

·   Soruların o tarihe kadar işlenmiş konuları kapsaması,

·   Soruların öğretim programında yer alan dersin amaçlarını gerçekleştirecek ve öngörülen davranışları kazandıracak nitelikte olmasına özen gösterilmesi,

·   Yapılacak değerlendirmenin objektif, geçerli ve güvenli olması,

·   Birden fazla grup için düzenlenen soruların aynı ağırlıkta olması,

·   Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi sonunda soru analizinin yapılarak, yanıtlanamayan veya yanıtlanmasında güçlük çekilen soruların kapsadığı konular için önlem alınması,

·   Yazılı sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğunun başarısızlığı durumunda başarısız öğrenciler için yeni bir sınava gidilmesi,

·   Ortak sınavların planlanması, uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi,

                2. Sözlü Yoklama

Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin 21. maddesi bağlamında:

· Sözlü puanın, öğrencilerin soysal etkinliklerdeki çalışmaları, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilmesi ve duyurulması,

·    Değerlendirmenin “-“ , “+” gibi işaretler yerine doğrudan puan olarak not defterine yazılması,

·    Sözlü puanının bilgi ölçmekten ziyade derse katılımı, orijinal buluşu, isteklendirmeyi artırmak için bir güdüleme aracı olarak kullanılması,

3. Ödev Verilmesi ve Değerlendirilmesi

Ödev konularının belirlenmesinde:

·         Öğretim programlarına uygunluğu,

·         Öğrencilerin istek, ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri,

·         Ödevin şekli ve içeriği,

·         Okul, çevre ve ailenin imkânları,

·          Ödevin toplanma/sunulma/sergilenme tarihi,

·          Değerlendirme ölçütleri,

·         Verilen ödevin planlama, araştırma, değerlendirme aşamalarının takibi

ile ilgili hususlar kontrol edilir.

KAYNAK: MEB TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YAYINLARI

4466
0
0
Yorum Yaz