tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

SORU CEVAP FELSEFE

2008-01-30 20:54:00Konu başlıkları:

Soru 1 : «Felsefe» sözünün kaynağı ve anlamı nedir?
Soru 2 : Felsefe ile din arasında ne gibi ilişkiler vardır?
Soru 3 : Felsefe ile bilimler arasında ne gibi ilişkiler vardır
Soru 4 : Bilimler felsefeden ne zaman ayrıldı?
Soru 5 : Metafizik nedir?
Soru 6 : Felsefenin bölümleri nelerdir?
Soru 7 : «Felsefe» ve «feylesof» kelimeleri, dilimizde, ne gibi anlamlara gelir?
Soru 8 : Felsefe, günümüzde ne gibi anlam ve önem taşır?
Soru 9 : Bugünkü anlamıyla felsefe nerede ve nasıl başlamıştı?
Soru 10 : Eski Yunan'dan önce, felsefî ve bilimsel düşünce yok muydu?
Soru 11 : İlkçağ felsefesi hangi bölümlere ayrılır?
Soru 12 : ilk filozoflar kimlerdi ve nerede yetiştiler?
Soru 13: Pythagoras'cıların anamadde hakkındaki görüşleri nelerdi?
Soru 14 : Bugünkü anlamda «diyalektik» görüşü ilk kim ortaya attı?
Soru 15: Elea Okulunun Herakleitos'a karşı savunduğu görüşler nelerdi?
Soru 16 : Herakleitos'un ve Elea Okulunun ileri sürdüğü görüşlerden sonra. Yunan felsefesinin karşısına çıkan ana problem neydi?
Soru 17 : Empedokles,Dernokritos ve Anaksagoras'ın bu probleme Verdikleri cevaplar nelerdi?
Soru 18 : Sofistler kimlerdi ve ne gibi görüşleri savundular?
Soru 19: Sokrates'in ileri sürdüğü felsefî görüşlerin özellikleri nelerdi?
Soru 20 : Sokrates'in görüşleri, Kynikler ve Kyrene Okulu tarafından nasıl yorumlandı?
Soru 21 : Platon, «İdea'lar teorisi»ni niçin ileri sürdü ve «idealizm» ne demektir?
Soru 22 : «Madde ve form» teorisi nedir?
Soru 23 : Aristoteles'ten sonra, yunan felsefesi hangi konulara yöneldi?
Soru 24 : Romalıların ilkçağ felsefesine katkısı nedir?
Soru 25 : Doğu'da ve Batı'da, iskolastik'ten aynı anlamda söz edilebilir mi?
Soru 26 : islâm düşüncesinin temel özellikleri ve ana problemleri nelerdir?
Soru 27 : İslâm düşüncesinin temel problemine verilen ilk cevaplar hangileridir?
Soru 28 : Kelâm nedir?
Soru 29 : Tasavvufun islâm düşüncesindeki yeri ve özellikleri nelerdir?
Soru 30 : Tasavvufun varlık hakkındaki görüşü nedir?
Soru 31 : Tasavvufun, felsefe açısından taşıdığı gerçek önem nereden geliyor?
Soru 32 : Şeyh Bedreddin maddeci bir filozof mudur?
Soru 33 : islâm düşüncesinde «Felâsife» ya da «Hü-kema» denince ne anlaşılır?
Soru 34 : «Meşşai» felsefesinin en ünlü temsilcileri kimlerdir?
Soru 35 : Farabî'nin temel görüşleri nelerdir?

 

Soru 36 : ibni Sina'nın temel görüşleri nelerdir?
Soru 37 : ibni Rüşd'ün önemi nereden gelir?
Soru 38 : Gazalî felsefeyi nasıl eleştiriyordu?
Soru 39 : «işrakî» felsefesi nedir?
Soru 40 : ibni Haldun'un tarih felsefesi maddeci bir tarih görüşü müdür?
Soru 41 : Hıristiyan skolastiğinin özellikleri nelerdir?
Soru 42 : Hıristiyan İskolastiğinin büyük temsilcileri kimlerdi?
Soru 43: iskolastiğin yıkılmasını dile getiren ve bu düşünme tarzının en önemli tartışma konusunu teşkil eden hangi soruydu?
Soru 44 : Bu tartışmanın önemi nereden geliyordu?

 

100 SORUDA FELSEFE: 1 - 35 ARASI SORU VE CEVAPLAR

100 SORUDA FELSEFE: 36 - 70 ARASI SORU VE CEVAPLAR

1093
0
0
Yorum Yaz