tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

SİYASET BİLİMİ SORU VE CEVAPLAR-(AÖF)

2007-04-14 18:26:00

1-) Belirli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya gruplarını egemen olan kanaat, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tutum
B) Kanı
C) Yargı
D) Kamuoyu
E) İktidar

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Sosyal demokrasi ya da Demokratik Sol anlayışın hedeflediği devlet biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hukuk Devleti
B) Sosyal Devlet
C) Sosyalizm
D) Komünizm
E) Totaliter Devlet

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Sosyal Demokrasinin iki ön koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanayileşme - kitle örgütlenmesi
B) Ticaret - sanayileşme
C) Üretim biçimi - Eğitim biçimi
D) Adalet - Hakça düzen
E) Yaşam düzeyi - Toplumsal saygınlık

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Pareto’ya göre seçkinlerin, toplumun alt tabakalarında ortaya çıkan en başarılıları kendi aralarına almamaları sonucu aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) Seçkinlerin bunalımı
B) Seçkinlerin toptan değişimi
C) Seçkinlerin iflası
D) Seçkinlerin tutuculuğu
E) Seçkinlerin dolaşımı

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Marksizme göre sınıfları yaratan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) İşbölümü
B) Sınıf çatışması
C) Üretim düzeyi
D) Toplumsal ilişkiler
E) Gelir düzeyindeki farklılaşma

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Bir ulus (kavim) dini olarak ortaya çıkan din aşağıdakilerden hangisidir?
A) İslamiyet
B) Hristiyanlık
C) Püritenlik
D) Protestanlık
E) Yahudilik

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Siyasal amaçla örgütlenmemiş güç odaklarına aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?
A) İşçi sendikaları
B) İşveren örgütleri
C) Esnaf ve çiftçi örgütleri
D) Ordu
E) İdeolojik örgütlenmeler

-------------------------------------------------------------------------------- 
8- Ulusal devletlerin bulunmadığı dönemlerde, milliyetçilik Almanya ve İtalya için aşağıdakilerden hangi anlam ifade eder?
A) Bertaraf etme hareketi
B) Uzlaşma hareketi
C) Birleşme hareketi
D) Ayrılma hareketi
E) Genişleme hareketi

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Ekonomik iktidara sahip olmadığı halde, bir toplumsal güçbirliğine siyasal iktidar olanağı sağlayan güç, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik iktidar
B) Siyasal iktidar
C) Şiddete dayalı iktidar
D) Toplumsal iktidar
E) Egemen iktidar

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Belirli tarihsel koşullardan yararlanarak, toplumların evrimini hızlandırmak, bazı evreleri atlamak amacıyla yapılan devrimlere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez?
A) Sovyet devrimi
B) Türk Devrimi
C) Küba devrimi
D) Çin Devrimi
E) Fransız devrimi

--------------------------------------------------------------------------------
11-) “Güdümlü” kamuoyu yaratmada, çağdaş rejimler içinde en büyük başarı gösteren aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hitler
B) Stalin
C) Marx
D) Churichill
E) Rooswelt

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Siyasal katılma ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Gelir düzeyi yükseldikçe katılma artmaktadır.
B) Siyasal katılma eğilimi orta yaş grubunda yüksektir.
C) Kırsal kesimdeki katılım çoğunlukla bağımlıdır.
D) En etkin katılım genellikle serbest meslek gruplarındadır.
E) En düşük gelir gruplarında siyasal katılma eğilimi yüksektir.

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Demokrasinin evrensel nitelikli üç temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet-Hukuk-Yürütme
B) Seçim-Özgürlük-Bağımsız yargı
C) Eşitlik-Özgürlük-İnsanlar
D) İnsanlar-Kurumlar-Örgütler
E) Kurallar-Konumlar-Görevler

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Liberal Demokrasinin oluşumunda, biçimlenmesinde aşağıdaki tarihsel deneylerin hangilerinin rolü vardır?
A) İngiliz-Rus-Türk
B) Amerikan-Fransız-Rus
C) İngiliz-Amerikan-Fransız
D) Sovyet-Türk-Çin
E) Fransız-İtalyan-Alman

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aristokrasi ideolojisinin tarih sahnesine bir bakıma, farklı koşullarda bir uzantısı olarak çıkan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Komünizm
B) Liberalizm
C) Püritenlik
D) Faşizm
E) Anarşizm

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Jean Meynaud’a göre baskı gruplarının temel işlevlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekonomik gelişmeyi sağlamak
B) Katı bir disiplin sağlamak
C) Karar organlarına sorunlarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler vermek
D) Merkez otoritesine boyun eğmeyi sağlamak
E) Az sayıda üyeli bir örgüt yapısı oluşturmak

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Marksizme göre siyasal değişmede öncülük işlevinde aşağıdakilerden hangisi belirleyici etkendir?
A) Seçkinler ve kitleler arasındaki çatışma
B) Din yanlıları ile Laikler arasındaki çatışma
C) Devletler arasındaki çıkar çatışması
D) Toplumsal sınıflar arasındaki çatışma
E) Siyasetçiler ile işverenler arasındaki çatışma

--------------------------------------------------------------------------------
18- Toplumdaki bazı kesimlerin siyasete yeterli katılma olanaklarına sahip bulunmaması halinde aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar?
A) Temsil sorunu
B) Katılma bunalımı
C) Siyasi bunalım
D) Toplumsal bunalım
E) Yetersiz katılım

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin var olabilmesi için gerekli toplumsal koşullardan biri değildir?
A) Kitle iletişim araçlarının yaygın olması
B) Ulusal bütünlüğün sağlanmış olması
C) Toplumsal sınıflar arasında geçiş akışkanlığının yüksek olması
D) Toplumda çoğunluğun, kitle iletişim araçlarını izleyebilecek bir eğitim düzeyinde bulunması
E) Hiçbir toplumsal sınıfın diğerleri üzerinde kesin bir üstünlüğünün olmaması

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Lenin’e göre kapitalizmdeki tekelleşmenin son aşamasını aşağıdakilerden hangisi oluşturmaktadır?
A) Üretim araçları mülkiyetinin belli ellerde toplanması
B) Çoğulculuk
C) Teknolojinin belli ellerde toplanması
D) Emperyalizm
E) Darbe olasılığının azalması

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Seçkinlerin, toplumun alt tabakalarında ortaya çıkan en başarılı bireyleri aralarına almalarına ne ad verilir?
A) Seçkinlerin kabulü
B) Seçkinlerin dolaşımı
C) Devrim
D) Toplumsal gelişme
E) Toplumsal değişme

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Siyasal yaşama katılmayla ilgili olarak Deniz Baykal’ın önerdiği sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasal olayları izleme-onlar hakkında tutum takınma-onların içine karışma
B) Siyasal olaylara ilgi-bunları önemseme-bu olayların içinde faaliyette bulunma
C) Doğrudan siyasal olaylara karışma
D) İlgi-bilgi-eylem
E) Siyasal olayları önemseme-bu olaylara tutum takıma

--------------------------------------------------------------------------------
23-) İslamiyet’in ruhsal iktidar - bedensel iktidar ayırımını reddeden bir din olarak algılanmasında aşağıdaki özelliklerden hangisi etkili olmuştur?
A) Öbür dünyaya olduğu kadar bu dünyaya da önem vermesi
B) Bu dünyadan ziyade öbür dünyaya önem vermesi
C) Sadece Tanrıyı memnun etmek için çalışmanın gerekli olduğuna inanması
D) Egemen güçlerden yana olan bir inancı benimsemesi
E) İnancı yaratmak için Tanrı korkusuna başvurması

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdakilerden hangisi geri kalmış ülke aydınlarının özelliklerinden biri değildir?
A) Ülkelerinde gelişmeyi hızlandırıcı türden köklü değişiklikler istemeleri
B) Ulusçuluğu, çözülmekte olan toplumu bütünleştirmenin anahtarı olarak görmeleri
C) Toplumsal düzene bakışlarında denge unsurunu ön planda tutmaları
D) Devrimci ve toplumcu düşünceler taşımaları
E) Tepeden inmeci bir devrimciliğin görünüşteki kolaylığına kapılabilmeleri

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Servet sahiplerinin gazetelere ilan vermek suretiyle hükümete savaş açmalarının yaygın olarak uygulama alanı bulduğu ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) İsveç
C) İtalya
D) Amerika
E) İngiltere

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Geri kalmış ülkelerde siyasal programların oluşumunda siyaset adamlarını aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilemektedir?
A) Kurumlar
B) Bilim adamı ve yazarlar
C) Gelenekler
D) Askerler
E) Bürokrat ve teknokratlar

--------------------------------------------------------------------------------
27-) İnsanların doğuştan kötü olduğunu savunan ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yapısal ideolojiler
B) Liberalizm
C) Solcu ideolojiler
D) Tutucu ideolojiler
E) Bölücü ideolojiler

--------------------------------------------------------------------------------
28-Barışçı yolları baştan reddeden, devleti ele geçirirken de, onu korurken de şiddete dayanmayı öngören ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faşist
B) Komünist
C) Liberal
D) Sosyalist
E) Dinci

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de ordunun siyasal yaşama doğrudan karışmasının nedenlerinden biridir?
A) Ordunun örgüt yapısının güçlü olması
B) Ordunun ileri teknolojiye sahip olması
C) Ordu mensuplarının ekonomik yönden tatmin edilmemesi
D) Ordunun yönetimde yer alabilecek kendi kadrosuna sahip bulunması
E) Halkın sivil kurumlara bağlılık düzeyinin düşük olması

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Geri kalmış ülkelerde siyasal programların uygulanmasında siyaset adamlarını aşağıdakilerden hangisi daha çok etkilemektedir?
A) Kurumlar
B) Gelenekler
C) Bürokrat ve teknokratlar
D) Bilim adamı ve yazarlar
E) Askerler

--------------------------------------------------------------------------------
31-) Leninci propagandacının görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir kişiye bir çok düşünceyi kabul ettirmek
B) Bir çok düşünce ya da ideolojinin temellerini bir kişiye ya da küçük bir gruba iletmek
C) Tek bir düşünceyi ya da küçük bir düşünce grubunu büyük bir kitleye götürmek
D) Büyük bir kitleye ideolojinin temellerini aktarmak
E) Kamuoyunu bilgilendirmek

--------------------------------------------------------------------------------
32-) Geri kalmış ülkelerde, geri kalmışlığın nedeni olarak görülen eski yapıların ve onların gerisindeki güçlerin yıkılabilmesi için savaşım veren aydın seçkinlerin dayandığı güç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Askerler
B) Teknokratlar
C) Sermayedarlar
D) Siyaset adamları
E) Halk

--------------------------------------------------------------------------------
33-) Kendi sınıfının çıkarlarına ters düşen bir partiyi desteklemiş olan kişiye, yaptığı yanlışlık anlatıldığı zaman göstereceği ilk tutum aşağıdakilerden hangisidir?
A) Oyunun yönünü değiştirir.
B) Aynı pratiye oy vermeye devam eder.
C) Sandık başına gitmez.
D) Kendi çıkarlarını savunan partiye oy verir.
E) Seçimleri protesto eder.

--------------------------------------------------------------------------------
34-) Marksist kurama göre eskiden burjuvazinin işçi sınıfına karşı kullandığı devletin baskı olanaklarını, bu kez işçi sınıfının burjuvaziye karşı kullanması aşağıdakilerden hangisidir?
A) Teknik diktatörlük
B) Sosyolojik diktatörlük
C) Proleterya diktatörlüğü
D) Parazit diktatörlük
E) Askeri diktatörlük

--------------------------------------------------------------------------------
35-) Toynbee’ye göre göçebe yaşam, Türklere aşağıdakilerden hangisini kazandırmıştır?
A) Yeni yerler fethetme
B) Güçlüye boyun eğme
C) Disiplin ve örgütçülük
D) Devlet kurmak ve yayılma
E) Batıya doğru göç etme

36-) Aşağıdaki kavramlardan hangisi, siyasal iktidarın sınıfsal yapısının değişmesini ifade eder?
A) Islahat
B) İnkılap
C) Reform
D) İhtilal
E) Ayaklanma


1-)
D


2-)
B


3-)
A


4-)
B


5-)
A


6-)
E


7-)
D


8-)
C


9-)
D


10-)
E


11-)
A


12-)
E


13-)
B


14-)
C


15-)
D


16-)
C


17-)
D


18
B


19-)
A


20-)
D


21-)
B


22-)
A


23-)
A

24-)
C

25-)
D

26-)
B

27-)
D


28-)
A

29-)
E


30-)
C

31-)
B

32-)
E

33-)
B

34-)
C

35-)
C

36-)
D

38568
0
0
Yorum Yaz