tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

SINIF YÖNETİMİ SORU VE CEVAP

2007-03-16 22:29:00

 

                     SINIF YÖNETİMİ

                Hazırlayan: Mehmet TUNÇER

    S:Sınıfta oluşturulacak kurallarda öğrencilerin gelişim özelliklerinin dikkate alındıgı sınıf yönetim modeli hangisidir?

    C:Gelişimsel Sınıf Yönetim Modeli

 

    S:Diğer modelleri bütünleştiren,gruba olduğu kadar bireye de önem veren,sınıfta geçekleşen olaylara göre diğer modellerin de kullanılabileceği

   ni savunan sınıfın sistem anlayışını içine alan sınıf yönetim modeli hangisidir?

    C:Bütünsel Model

 

    S:Öğretmenin sınıf yönetiminde sınıfa özgü gerçekleştirmesi gereken etkinliklerin belirtiniz?   

    C:  *sınıf ortamının fiziksel düzenine ilişkin etkinlikler

         *plan-program etkinlikleri

         *zaman yönetimi etkinlikleri

         *ilişkilerin düzenlenmesi ile ilgili etkinlikler

         *davranış düzenlemelerine ilişkin etkinlikler

 

    S:Belli başlı öğretmen yönetim anlayışları nelerdir?

    C:-Otokratik sınıf yönetimi

       -demokratik sınıf yönetimi

       -ilgisiz sınıf yönetimi

 

    S:Aşırı disiplin uygulamaları vardır.Öğrencisinin rasgele soru sorarak dersi bölmesi ,sınıftan ''çıt'' çıkmaması,ödev yapmayan veya derse geç

   kalan öğrencinin derse alınmaması öğrencilerin birbiri ile karşılaştırılması ve suçlanması,fiziksel ve sözel şiddete başvurma,eleştirilerde

   ''kişiliğin hedef alınması'',öğrencinin ailesine veya okul yönetimine şikayet gibi davranışların gözlendiği sınıf yönetimi anlayışı hangisidir?

    C:Otokratik

 

    S:Sınıfla ilgili kararların verilmesinde öğrenci katılımı sağlanır,otorite paylaşılır.Öğretmen sınıfın bir parçası gibi hareket eder.Öğrenci merkezli,

rehberliğe dayalı bir eğitim anlayışı benimsenir.Sınfta öngü ve ceza,nesnel duygudan arınmış biçimde konuya veya davranışçı yönelik olarak verilir.

kuralların geçerliliği baskı ve korkutmayla değil,herkesin bu kuralları gönüllü olarak benimsemesi ile sağlanmaya çalışılır.Kuralsızlık değil herkesin

beimsediği kuralların egemen olduğu sınıflardır.Bu tür sınıf yönetim anlayışı hangisidir?

    C.Demokratik Sınıf Yönetim Anlayışı.

 

    S:Sınıf içi etkinliklerde belirsizlik,güçsüzlük,düzensizlik,kuralsızlık ve yönlendirme yetersizliği vardır.Mesleki yönden yetersiz öğretmen söz konusudur.

Öğretmen genellikle sınıfta varlığını hissettirmez ve öğretme,öğrenme ortamından çekilir.Öğrencilerle olabildiğince az ilişki kurar ve rehberlik yapmaz.

Çalışmalarda amaçsızlık ve plansızlık egemendir.Değerlendirmeler tutarlı değildir.Öğrenciler arasında huzursuzluk tutarsızlık ve kuralsızlık ortamı söz konusudur.Nasıl bir sınıf yönetim anlayışından söz edilmektedir?

    C:İlgisiz sınıf yönetimi

 

    S:Sınıf yönetimini etkileyen kaç tür etmen vardır?

    C:İki türdür:

      * Sınıf içi etmenler :  *Öğrenci özellikleri

                                       *Öğretmen özellileri

                                       *Sınıfın fiziksel özellikleri

      * Sınıf dışı etmenler:*Genel yönetim ve merkez örgüt

                                       *Okul yönetimi

                                       *Aile

                                       *Çevre

 

     S:Sınıfta gözlenen öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler nelerdir?

     C:*Sınıf içi etmenler

        *sınıf dışı etmenler

 

     S:Sınıf dışı öğrenci davranışlarını etkileyen etmenler nelerdir?

     C:*Aile      *okul         *sosyal çevre

 

     S:Öğrenci davranışını etkileyen sınıf içi etmenler nelerdir?

     C:*öğrenci özellikleri

        *eğitim programı ve öğretim yöntemleri

        *öğretmen özellikleri

        *sınıfın özellikleri

 

     S:Sınıfta ''davranış yönetimi''kavramı nasıl tanımlanır?

     C:Toplumun yada okulun normları doğrultusunda kişilerin davranmalarını sağlamak için yapılan düzenleme ve kişilerin davranışları üzerinde denetim sağlama

  süreçlerine yer verme olarak tanımlanır.

 

     S:Davranış yönetiminin amaçları nelerdir?

     C:*bireyin iç denetimini kullanmasını sağlamak

        *eğitim sürecinde bireylerin,diğer bireylerin yaratacağı olumsuzluklardan etkilenmesini önlemek

        *grup etkileşimini ve grup sürecini kolaylaştırmak

 

     S:Davranış Yönetiminin yöntemlerini yazınız

     C: *Kestirim

         *Yön değiştirme

         *Yedekleme

         *Sınırlandırma

 

     S:Dikkatli öğretmenlerin,öğrencilerin ilgi ve gereksinimlerinin önceden kestirerek sorunlu davranışların ortaya çıkmasına engel olmasını içeren davranış yönetimi yöntemi nedir?

     C:Kestirim yöntemi

 

     S:Uygun olmayan davranıştan önce,öğrencinin dikkatini başka bir konuya yönlendirme yöntemi nedir?

     C:Yön değiştirme yöntemi

 

     S:İstenmeyen davranışı sergileyen öğrencinin dikkatini istendik davranışı sergilemesine yönlendirme etkinliği yöntemine ne denir?

     C:Yedekleme davr.yönet.Yöntemi

 

     S:Öğrencinin kendine veya çevresine yönelik olumsuz davranışlarına sınırlar yerleştirme süreci olan yöntem nedir?

     C.Sınırlandırma davranış yönetimi yöntemi

 

     S.Öğrencilerin davranışlarını ''İstenmeyen Davranış'' olarak nitelendirme ölçütleri nelerdir?

     C:*Davranışın öğrenmeye engel olması

        *Öğrencinin kendisinin ve diğerlerinin güvenliğini tehlikeye atması

        *Davranışın okula ve kişisel eşyalara zarar vermesi

        *Davranışın grup etkileşimlerini ve grup dinamiğini olumsuz etkilemesi

 

     S:İstenmeyen davranış tanımı nedir?

     C:Eğitim sürecinin işleyişini olumsuz yönde etkileyen toplumsal ve eğitimsel normlarla çatışan davranışlara denir.

 

     S:Davranış sonucunda ortaya çıkan uyarıcının birey üzerindeki etkileri nasıl olabilir?

     C: 1-Davranışı olumlu bir uyarıcı izler.(Pekiştireç) Bu durum bireyin hoşuna gider ve davranışı gösterme sıklığı ve düzeyi artar.

         2-Davranışın sonucunda herhangi bir uyarıcı gelmez.Davranış söner

         3-Davranışı olumsuz bir uyarıcı (ceza) takip eder ve birey davranışını durdurur.

 

     S:Davranışı güçlendiren sonuçların adı nelerdir?

     C: * Olumlu pekiştireç

          * Olumsuz pekiştireç

 

     S.Pekiştireç ve pekiştirme kavramlarını açıklayınız.

     C:İzledikleri davranışın sıklığını arttıran çevresel uyaranlara pekiştireç; davranışın ortaya çıkma sıklığını arttırma sürecine de pekiştirme denir.

 

     S:Davranışı zayıflatan sonuçlar nelerdir?

     C:*Söndürme     *Cezalandırma

 

     S:Ortama konulduğunda belirli bir davranışın yapılma olasılığını arttıran uyarıcılar hangi pekiştireçtir?

     C:  Olumlu pekiştireç

 

     S:Ortamdan çıkarıldıklarında belli bir davranışın yapılma olasılığını arttıran uyarıcılar hangi pekiştireçtir?

     C:Olumsuz pekiştireç

 

     S:İstenmeyen bir davranışı takiben hoş olmayan bir uyarıcnın uygulanmasına ne denir? 

     C: Cezalandırma

       __Eğer bir davranışın sonuçları davranışın gelecekte tekrarlanma olasılığını azaltırsa veya ortadan kaldırılırsa cezadır.

       __Ceza ile ortama birey için rahatsız edici bir durum katılır ve bunun sonucunda  birey bu davranışı yapmaz.

7574
0
0
Yorum Yaz