tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) HAKKINDA YAPILMIŞ TEZLER

2017-03-23 11:55:00

TEZ ADI: İŞ YERLERİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK TACİZ DAVRANIŞLARI: ALO 170 ÇAĞRI MERKEZİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  ÜNİVERSİTE:  ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ" YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Mehmet TUNÇER LİNKİ TIKLAYINIZ: http://earsiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/657/Tun%C3%A7er,%20Mehmet.pdf?sequence=1 Devamı

İŞ YERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) NEDİR? YAZI DİZİSİ (1)

2017-03-10 17:43:00

GİRİŞ Son yüzyılda çok hızlı bir şekilde değişen ve gelişen ekonomik, sosyal ve siyasal koşullar beraberinde çalışma hayatı ve özellikle çalışan haklarında da bir takım değişim ve gelişimlere neden olmuştur. Bu değişim ve gelişim ile birlikte işyerinde insana değer vermeyen klasik yönetim anlayışı yerini modern ve post modern yönetim anlayışlarına terk etmeye başlamıştır ya da terk etmek zorunda kalmıştır. Kamuoyu baskısı ve medyanın göz ardı edilemez etkisi de çalışma hayatının kontrolünde daha başat bir görev üstlenmeye başlamıştır. Bu anlayış değişikliği, insan kaynağını iş yerlerinde kurumun/örgütün en önemli unsuru haline getirmiştir. Günümüzde çalışma yaşamında farklı sorunlar dikkat çekmeye başlamıştır. Çalışanların yaşadıkları sorunlardan biri de işyerlerinde çalışma arkadaşları tarafından psikolojik taciz içeren davranışlara maruz kalmalarıdır. İşyerinde çalışanların sistematik olarak yaşadığı baskı olaylarının genel adı olan ve kişiye, çalışma arkadaşlarına, ailelerine, kuruma/örgüte, hatta topluma ciddi boyutta zararlar verebilen İşyerinde Psikolojik Taciz ya da yaygın olarak kullanılan adıyla ‘mobbing’, dünyada ve ülkemizde tüm kamu kurumları ve özel sektör örgütlerinde uzun süredir var olduğu bilinen ancak tanımı üzerinde tam bir uzlaşma sağlanamamış ve sınırları kesin olarak belirlenemeyen bir işyeri hastalığıdır. Bir örgütte çalışanın ya da çalışanların, üstleri, astları veya aynı seviyedeki çalışma arkadaşı/arkadaşları tarafından, itici, ötekileştirici, yok sayıcı,  aşağılayıcı, kaba, saygısız, yıldırıcı, tehdit edici, haksız ve zararlı vb. tutum, davranış ve uygulamalar silsilesinin sistemli ve sürekli hedefi olmasıyla başlayan ve işten ayrılma ya da çok... Devamı

3* EĞİTİMİN SOSYOLOJİK BOYUTU

2015-09-12 23:37:00

3. EĞİTİMİN SOSYOLOJİK BOYUTU Mehmet TUNÇER MEB Müfettişi Eğitimci-Sosyolog Sosyoloji, toplum içinde yer alan sosyal grupları, sosyal sınıfları; ekonomik, politik, sosyal, dinsel ve hukuksal kurumları; nüfusu, örf, adet, değer, norm ve inançları, tüm bu unsurlardaki değişmeleri inceler ve açıklamalarda bulunur. (Kızılçelik ve Erjem, 1992). Felsefenin eğitime yaklaşımıyla sosyolojinin eğitime yaklaşımı birbirinden farklıdır. Ama bu farklılıklara rağmen bütün disiplinlerin eğitim kavramının içeriğine ilişkin olarak birleştikleri temel noktalar vardır. Bunlar kısaca şöyle özetlenebilir: Eğitim, geniş anlamda kişinin, toplum değerlerine ve yaşama biçimlerine sağlıkla uyumuna yardım eden bir süreç olarak görülebilir (Varış, 1994). Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1984). Eğitim, bilginin, hünerlerin ve değerlerin bir kişiden ya da gruptan bir başka kişi veya gruba bilinçli olarak aktarılmasıdır. Eğitim, toplumun genç üyelerinin var olan kültüre yetişkin üyelerce bilinçli, amaçlı ve düzenli bir biçimde hazırlanması sürecidir (Ozankaya, 1984). Sosyolojik anlamda eğitim, evrensel sosyal süreçler vasıtasıyla kültürel mirasın bir kuşaktan diğer kuşağa aktarılmasını sağlayan bir sosyalizasyon kurumudur. Sosyalizasyon bireyin doğumuyla başlayıp ölümüne kadar devam eden bir süreç olduğundan eğitimi belirli dönemlerle sınırlamak mümkün değildir. Eğitim yaşam boyu devam eder. Okulla, aileyle sınırlı değildir. Bunların dışında fabrikalar, hastaneler, iş grupları, oyun gruplar, mahalle, köy, komşuluk grupları gibi sosyal gruplarda devam eder. Eğitim sosyolojisi, sosyal bir olgu olan eğitimi, sosyolojinin y&oum... Devamı

Tablo 1. Türkiye Çağrılan Yabancı Eğitimciler ve Araştırma Konul

2015-09-12 23:25:00

Çağrıldığı Yıl Adı Ülkesi Verildiği raporun konusu 1924 Prof. John Dewey ABD Daha çok genel eğitim sistemi (2 Rapor) 1925 Kühne Almanya Daha çok teknik öğretim 1927 Omer Buyse Belçika Teknik öğretim 1932 Prof Albert Malche İsviçre Teknik öğretim 1934 Miss Parker ABD Daha çok genel eğitim sistemi ve ilköğretim 1933-1934 Bir grup uzman ABD Genel eğitim sistemi 1933-1952 Ord. Prof. Philippe Schwartz Almanya (Macar) Üniversiteler 1951 Prof. W. Dickermann ABD Halk eğitim 1951 K.V. Wofford ABD Köy okulları 1952 Prof.. John Rufi ABD Orta öğretim 1952-1953 E. Tompkins ABD Orta öğretim 1952-1952 Prof. L. Beals ABD Okullarda rehberlik 19... Devamı

2- EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ

2015-09-12 23:22:00

2. EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ Mehmet TUNÇER MEB Müfettişi Eğitiömci-Sosyolog Her insan dünyaya geldiği andan itibaren, kendisini ve çevresinde var olanları anlamaya çalışır. Çevresiyle girdiği etkileşimler sonucunda bilgi edinir ve kendine özgü değerler geliştirir. Edindiği bilgi ve değerler aracılığıyla var olanlar karşısında bir tavır sergiler, çevresini kontrol etmeye ve geleceğe yönelik hedeflerini şekillendirmeye çalışır. Bireyler birlikte toplumları ve ülkeleri oluşturmaktadır. Bireyler gibi ülkelerin de benimsediği felsefeleri vardır. Bireylerin ve toplumların şekillendirilmesinde ve amaçlarını gerçekleştirmesinde eğitim ve öğretim kurumları önemli bir görev üstlenmektedir. Eğitim öğretim sisteminin bireysel, toplumsal, evrensel bilgi ve değerler doğrultusunda nasıl yapılandırılacağı tüm ülkelerde önemli bir problem alanını teşkil etmektedir. Ülkeler bu soruna eğitim politikaları aracılığıyla çözüm getirmeye çalışırlar. Eğitim politikalarının ve bunların uygulamaya koyuluş biçiminin temelinde ise benimsenen eğitim felsefesi yatmaktadır. Eğitimin felsefi temelleri konusunda bilgi sahibi olmadan yapılacak bir öğretim, harita olmadan bilinmeyen bir yola çıkmaya benzetilmektedir. Toplumsallaşma süreci, doğuştan başlayarak tüm yaşam boyu süren uzun bir dönemi kapsar. Bu süreç aracılığıyla birey, bir kişilik kazanmaktadır. Toplumsallaşma, belirli bir toplumun davranış kalıplarını kişiliğine mal ederek o topluma ait bir birey durumuna gelişi olayıdır. Durkheim’in eğitim’i “daha yaşlı kuşakların henüz toplumsal yaşama hazır duruma gelmemiş kuşaklar üzerindeki eylemi” olarak tanımlayışı da bir anlamda toplumsallaşmayı ifade etmektedir (Tezcan,1997). Kültürleme ailede, sokakta, i... Devamı

1- EĞİTİM NEDİR?

2015-09-12 23:19:00

1. KAVRAM OLARAK EĞİTİM Mehmet TUNÇER MEB Müfetişi Eğitimci-Sosyolog Eğitim; kişinin zihinsel, bedensel, duygusal, toplumsal yeteneklerinin ve davranışlarının istenilen doğrultuda geliştirilmesi, ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür. Eğitimi en yaygın ve bilindik kullanımıyla; bireylerin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı ve istendik (eğitimin amaçlarına uygun) değişmeler meydana getirme sürecidir diye tanımlayabiliriz. Bu tanıma göre; -          Eğitim bir süreçtir. -          Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır. -          Bireyin davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir. -          Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esas alınmaktadır. Bu süreçten geçen insanın kişiliği farklılaşır. Eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla bu farklılaşma gerçekleşir. Bu noktada eğitimin aynı zamanda bir “kültürleme” aygıtı olduğu ortaya çıkmaktadır. Sosyoloji’nin en temel kavramlarından biri olan  “kültürleme” ya da bilindik ifadesi ile “sosyalizasyon” (toplumsallaşma); bir toplumun üyesi olan/olacak insanoğlunun üyesi olduğu toplumunun kültürel öğelerini öğrenmesi sürecidir. İnsanın kişilik yapısı büyük ölçüde içinde doğduğu ve yetiştiği kültür tarafından belirlenir. Her toplum kendi kültürünün özelliklerini yeni kuşaklara aktarır. Toplumun, bireyl... Devamı

2015-07-05 23:05:00

MOBBING EĞİTİM YARDIM ARAŞTIRMA DERNEĞİ (MEYAD ) kuruldu Kamu ve özel sektöre ait tüm işyerlerinde; çalışanların, kişilik ve çalışma hakları ile özgürlüğünün ihlali niteliğinde, itibarını ve onurunu zedeleyen davranışların sergilenmesiyle verimliliğin azalmasına, fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığın bozulmasına neden olan, çalışan bireyin ve tüm kurumun çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyen mobbing hususunda farkındalık yaratmak ve sorunu önlemeye ilişkin çalışmalar yapmak; tüm çalışanlar için adaletli ve saygın bir iş ortamının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla konunun uzmanlarınca meyad mobbing eğitim yardım araştırma derneği hayata geçirildi.  derneğin internet sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.... http://www.mobbingdernegi.org/?SyfNmb=1&pt=Anasayfa Devamı

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KS

2014-04-12 07:56:00

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS)  İLİŞKİSİ. Mehmet TUNÇER  MEB Müfettişi-Sosyolog-İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanı Sevgili dostlar yine uzunca bir yazıyla birlikteyiz. Biraz vakit ayırıp  yazının tamamını okuma imkânınız olursa çocuklarımızın ve bizlerin geleceği  için sağlıklı temiz bir çevrede sağlıklı bir yaşam sürme, hormonsuz GDO’suz bir gıda tüketebilme adına gıda güvenliği , herkes için eşit ve daha nitelikli bir eğitim, spor, kadınlar, çocuklar, gençler; çiçek, böcek velhasılı bir çok alanı kapsayan ve kapitalizmin beraberinde getirdiği sorunlara yine kapitalist kurumlar olan işletmeler tarafından Kurumsal Sosyal Sorumluluk adı altında nasıl çözüm getirilmeye çalışıldığı veya sorunların çıkmaması için projeler üretilmeye çalışıldığı, STK’ların bu kurumsal sosyal sorumluluk (belki de şirketlerin kendi sorumsuzlukları sonucu ortaya çıkan ve çıkması muhtemel sorunların) uygulamalarında konumlarının ne olduğu ya da olması gerektiği hususunda biraz akademik soslu sohbet edeceğiz. O halde Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) nedir? sorusuyla başlayalım; sevgili dostlarKurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS), kurumların genellikle faaliyet gösterdikleri alanlarda (çevre, sağlık, eğitim vb.) gerçekleştirdikleri projelerle karşımıza çıkar. Bazı kurumlar kendi vakıflarını kurarak, bazıları da mevcut STK'larla işbirliği yaparak proje gerçekleştirme yoluna gidebilir. Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) yürütmekte oldukları projelere destek vermek de yöntemlerden biridir. Kurumsal sosyal sorumluluk “özel sektörün çalışanından başlamak koşuluyla öncelikle işini ‘doğru’ yapması, tedarik zincirinin son halkasına kadar ‘sosyal ... Devamı

ŞİİİR NEFSİM BİLESİN

2014-04-06 11:42:00

NEFSİM BİLESİN! Ey beni benden eden nefsim.  Narı cehennemde yanarsa elindeki bedenim.  Zebanileri şahit ki o en derin yerin.  İki elim de yakanda bilesin.  Mehmet Tunçer. Eylül 2013/ Balıkesir Devamı