tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, İLKELER ve GELİŞİMİ ETKİLEYEN

2017-05-04 15:17:00

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, İLKELER ve GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER-2 Mehmet TUNÇER MEB Müfettişi/Sosyolog/İK Uzmanı C- PSİKO - SOSYAL GELİŞİM  -  PSİKOLOJİK GELİŞİM Erik Erikson’un Psikososyal Gelişim Kuramı Başlangıçta S.Freud’un görüşleri istikametinde çalışmalar yapmış ise de Erikson sonraları insanın gelişim süreci konusunda Freud’un bazı yanılgıları olduğuna inanmıştır. Erikson’un kuramıyla Freud’un görüşlerinin uyuşmayan en belirgin yönleri şöyle özetlenebilir;       İnsanın psikososyal evreler içinde gelişimini sürdürdüğünü ileri sürmesidir.       Bireyin temel kişilik özelliklerinin salt yaşamın ilk beş yılına bağımlı olmadığını ve bireysel gelişimin bütün yaşam boyunca devam ettiği,       Bireyin gelişiminde hem sosyal çevrenin hem de biyolojik temeli doğuştan getirilen bazı özelliklerin rolü olmasıdır. Erikson kişilik gelişiminin biyolojik temellerini “Epigenetik” ilke ile açıklamaya çalışmıştır. Epigenetik ilke; gelişmekte olan herhangi bir şeyin bir planı olduğunu vurgular. Buna göre gelişim, yaşamın belli dönemlerinde, belli kişilik özelliklerinin ardışık bir biçimde ortaya çıkabilmesini olanaklı kılarak ve önceden belirlenmiş biyolojik temellere bağlı olarak gerçekleşir. Bu tıpkı doğum öncesi dönemde, bebeğin farklı organlarının farklı zamanlarda belli bir sıra dâhilinde oluşup şekillenmesine benzetilebilir. Erikson’a göre, insan yaşamı boyunca sekiz gelişim döneminden geçmektedir. Her bir gelişim döneminin kendine özgü farklı gelişimsel hedefleri vardır. Birey her gelişim döneminde farklı bir çatışma veya karmaşa ile karş... Devamı

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, İLKELER ve GELİŞİMİ ETKİLEYEN

2017-05-04 15:13:00

GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, İLKELER ve GELİŞİMİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER-1 Mehmet TUNÇER MEB Müfettişi/Sosyolog/İK Uzmanı Gelişimin ne olduğunu anlayabilmek için bu süreç içinde yer alan büyüme, olgunlaşma, öğrenme ve hazırbulunuşluk olgularının niteliğinin anlaşılması gerekir. Bunların gelişim süreci içindeki yeri ve rolünü anlamadan insan gelişimini açıklamak, gelişimle ilgili sorunlara çözüm getirebilmek mümkün değildir. ( Fidan ve Erden, 1993) BÜYÜME : Organizmanın bedensel boyutu ile ilgilidir. Bedenin ya da herhangi bir organın "bir durumdan başka bir duruma geçişinde görülen "değişiklikler dizisi" anlamına gelir (Binbaşıoğlu, 1990). Örneğin, boyun 50 cm"den 55 cm"ye geçişi bir büyüme belirtisidir. Kalp, ciğer ve diğer iç organların büyümesinde de durum aynıdır. Büyüme, gelişimin her yönüyle ilgilidir ve gelişim sürecinde vücut organlarında değişen bir hızla gerçekleşir. Boy hızlanırken, ağırlıkta yavaşlama olması gibi (Fidan ve Erden, 1993)   OLGUNLAŞMA: Olgunlaşma, vücut organlarının kendilerinden beklenen fonksiyonu yerine getirebilecek düzeye gelmesi için, öğrenme yaşantılarından bağımsız olarak, kalıtımın etkisiyle geçirdiği biyolojik bir değişmedir. Olgunlaşma, fiziksel gelişime büyük ölçüde etki eder. Birçok psiko-motor davranışın yapılması olgunlaşmaya bağlıdır ( Senemoğlu,1997).“Olgunlaşma düzeyi”, bireyin fizyolojik yönden herhangi bir konuyu “öğrenebilecek” ya da “yapabilecek” duruma yahut yeterliğe erişmesi demektir. Örneğin, çocuğun sinir ve kas sistemi yeteri kadar gelişmeden çocuğa ne kadar yürüme alıştırmaları  ... Devamı

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBİNG) HAKKINDA YAPILMIŞ TEZLER

2017-03-23 11:55:00

TEZ ADI: İŞ YERLERİNDE YAŞANAN PSİKOLOJİK TACİZ DAVRANIŞLARI: ALO 170 ÇAĞRI MERKEZİ VERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  ÜNİVERSİTE:  ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ "İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ" YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN: Mehmet TUNÇER LİNKİ TIKLAYINIZ: http://earsiv.cankaya.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/657/Tun%C3%A7er,%20Mehmet.pdf?sequence=1 Devamı

3* EĞİTİMİN SOSYOLOJİK BOYUTU

2015-09-12 23:37:00

3. EĞİTİMİN SOSYOLOJİK BOYUTU Mehmet TUNÇER MEB Müfettişi Eğitimci-Sosyolog Sosyoloji, toplum içinde yer alan sosyal grupları, sosyal sınıfları; ekonomik, politik, sosyal, dinsel ve hukuksal kurumları; nüfusu, örf, adet, değer, norm ve inançları, tüm bu unsurlardaki değişmeleri inceler ve açıklamalarda bulunur. (Kızılçelik ve Erjem, 1992). Felsefenin eğitime yaklaşımıyla sosyolojinin eğitime yaklaşımı birbirinden farklıdır. Ama bu farklılıklara rağmen bütün disiplinlerin eğitim kavramının içeriğine ilişkin olarak birleştikleri temel noktalar vardır. Bunlar kısaca şöyle özetlenebilir: Eğitim, geniş anlamda kişinin, toplum değerlerine ve yaşama biçimlerine sağlıkla uyumuna yardım eden bir süreç olarak görülebilir (Varış, 1994). Eğitim, bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1984). Eğitim, bilginin, hünerlerin ve değerlerin bir kişiden ya da gruptan bir başka kişi veya gruba bilinçli olarak aktarılmasıdır. Eğitim, toplumun genç üyelerinin var olan kültüre yetişkin üyelerce bilinçli, amaçlı ve düzenli bir biçimde hazırlanması sürecidir (Ozankaya, 1984). Sosyolojik anlamda eğitim, evrensel sosyal süreçler vasıtasıyla kültürel mirasın bir kuşaktan diğer kuşağa aktarılmasını sağlayan bir sosyalizasyon kurumudur. Sosyalizasyon bireyin doğumuyla başlayıp ölümüne kadar devam eden bir süreç olduğundan eğitimi belirli dönemlerle sınırlamak mümkün değildir. Eğitim yaşam boyu devam eder. Okulla, aileyle sınırlı değildir. Bunların dışında fabrikalar, hastaneler, iş grupları, oyun gruplar, mahalle, köy, komşuluk grupları gibi sosyal gruplarda devam eder. Eğitim sosyolojisi, sosyal bir olgu olan eğitimi, sosyolojinin y&oum... Devamı

Tablo 1. Türkiye Çağrılan Yabancı Eğitimciler ve Araştırma Konul

2015-09-12 23:25:00

Çağrıldığı Yıl Adı Ülkesi Verildiği raporun konusu 1924 Prof. John Dewey ABD Daha çok genel eğitim sistemi (2 Rapor) 1925 Kühne Almanya Daha çok teknik öğretim 1927 Omer Buyse Belçika Teknik öğretim 1932 Prof Albert Malche İsviçre Teknik öğretim 1934 Miss Parker ABD Daha çok genel eğitim sistemi ve ilköğretim 1933-1934 Bir grup uzman ABD Genel eğitim sistemi 1933-1952 Ord. Prof. Philippe Schwartz Almanya (Macar) Üniversiteler 1951 Prof. W. Dickermann ABD Halk eğitim 1951 K.V. Wofford ABD Köy okulları 1952 Prof.. John Rufi ABD Orta öğretim 1952-1953 E. Tompkins ABD Orta öğretim 1952-1952 Prof. L. Beals ABD Okullarda rehberlik 19... Devamı

2- EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ

2015-09-12 23:22:00

2. EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ Mehmet TUNÇER MEB Müfettişi Eğitiömci-Sosyolog Her insan dünyaya geldiği andan itibaren, kendisini ve çevresinde var olanları anlamaya çalışır. Çevresiyle girdiği etkileşimler sonucunda bilgi edinir ve kendine özgü değerler geliştirir. Edindiği bilgi ve değerler aracılığıyla var olanlar karşısında bir tavır sergiler, çevresini kontrol etmeye ve geleceğe yönelik hedeflerini şekillendirmeye çalışır. Bireyler birlikte toplumları ve ülkeleri oluşturmaktadır. Bireyler gibi ülkelerin de benimsediği felsefeleri vardır. Bireylerin ve toplumların şekillendirilmesinde ve amaçlarını gerçekleştirmesinde eğitim ve öğretim kurumları önemli bir görev üstlenmektedir. Eğitim öğretim sisteminin bireysel, toplumsal, evrensel bilgi ve değerler doğrultusunda nasıl yapılandırılacağı tüm ülkelerde önemli bir problem alanını teşkil etmektedir. Ülkeler bu soruna eğitim politikaları aracılığıyla çözüm getirmeye çalışırlar. Eğitim politikalarının ve bunların uygulamaya koyuluş biçiminin temelinde ise benimsenen eğitim felsefesi yatmaktadır. Eğitimin felsefi temelleri konusunda bilgi sahibi olmadan yapılacak bir öğretim, harita olmadan bilinmeyen bir yola çıkmaya benzetilmektedir. Toplumsallaşma süreci, doğuştan başlayarak tüm yaşam boyu süren uzun bir dönemi kapsar. Bu süreç aracılığıyla birey, bir kişilik kazanmaktadır. Toplumsallaşma, belirli bir toplumun davranış kalıplarını kişiliğine mal ederek o topluma ait bir birey durumuna gelişi olayıdır. Durkheim’in eğitim’i “daha yaşlı kuşakların henüz toplumsal yaşama hazır duruma gelmemiş kuşaklar üzerindeki eylemi” olarak tanımlayışı da bir anlamda toplumsallaşmayı ifade etmektedir (Tezcan,1997). Kültürleme ailede, sokakta, i... Devamı

1- EĞİTİM NEDİR?

2015-09-12 23:19:00

1. KAVRAM OLARAK EĞİTİM Mehmet TUNÇER MEB Müfetişi Eğitimci-Sosyolog Eğitim; kişinin zihinsel, bedensel, duygusal, toplumsal yeteneklerinin ve davranışlarının istenilen doğrultuda geliştirilmesi, ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür. Eğitimi en yaygın ve bilindik kullanımıyla; bireylerin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı ve istendik (eğitimin amaçlarına uygun) değişmeler meydana getirme sürecidir diye tanımlayabiliriz. Bu tanıma göre; -          Eğitim bir süreçtir. -          Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanmaktadır. -          Bireyin davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir. -          Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esas alınmaktadır. Bu süreçten geçen insanın kişiliği farklılaşır. Eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla bu farklılaşma gerçekleşir. Bu noktada eğitimin aynı zamanda bir “kültürleme” aygıtı olduğu ortaya çıkmaktadır. Sosyoloji’nin en temel kavramlarından biri olan  “kültürleme” ya da bilindik ifadesi ile “sosyalizasyon” (toplumsallaşma); bir toplumun üyesi olan/olacak insanoğlunun üyesi olduğu toplumunun kültürel öğelerini öğrenmesi sürecidir. İnsanın kişilik yapısı büyük ölçüde içinde doğduğu ve yetiştiği kültür tarafından belirlenir. Her toplum kendi kültürünün özelliklerini yeni kuşaklara aktarır. Toplumun, bireyl... Devamı

2015-07-05 23:05:00

MOBBING EĞİTİM YARDIM ARAŞTIRMA DERNEĞİ (MEYAD ) kuruldu Kamu ve özel sektöre ait tüm işyerlerinde; çalışanların, kişilik ve çalışma hakları ile özgürlüğünün ihlali niteliğinde, itibarını ve onurunu zedeleyen davranışların sergilenmesiyle verimliliğin azalmasına, fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığın bozulmasına neden olan, çalışan bireyin ve tüm kurumun çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyen mobbing hususunda farkındalık yaratmak ve sorunu önlemeye ilişkin çalışmalar yapmak; tüm çalışanlar için adaletli ve saygın bir iş ortamının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla konunun uzmanlarınca meyad mobbing eğitim yardım araştırma derneği hayata geçirildi.  derneğin internet sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.... http://www.mobbingdernegi.org/?SyfNmb=1&pt=Anasayfa Devamı