tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ NEDİR?

2007-05-07 22:01:00
ÖRGÜT (Kurum)  KÜLTÜRÜ Mehmet TUNÇER

                                                     MEB Müfettişi-Sosyolog

 

            Örgüt kültürü ile ilgili çalışmaların  1970’li yıllarda başladığı ve  1980’lerde ağırlık kazandığı görülmektedir. Bunun sebeplerinden birincisi, örgüt üst kültürü ile ilişkilidir.  Örgütlerde  genellikle  farklı  alt  kültürlerden  gelen  insanlar  bir  arada çalışmaktadır Eğer örgüt üst  kültürü yaratılabilirse, örgüte gelen çalışanlar kapıdan içeri girerken dışarıdan getirdikleri kendi kültürel kimlik ve değerlerini tıpkı paltolarını askıya asar gibi dışarıda bırakacaklar ve iş önlüklerini giyer  gibi  örgütün  üst  kültürel  kimliğini  takınacaklardır.

 

            İkincisi,  1970’li yıllardan itibaren Japonya’nın, yönetim ve işletmecilik alanında Amerika’nın üstünlüğünü kırmaya başlamasıdır. Bilindiği üzere,  1960’lı ve  1970’li yıllar   arası   Amerika’nın  dünya  ekonomisinde  yönetim  ve  işletmecilik  alnında üstünlüğünün tartışmasız kabul edildiği bir dönem olma özelliği taşımaktadır. Oysaki II. Dünya Savaşının  hemen arkasından  Japon  işletmelerinin  birçok  alanda  Amerikan işletmelerinin  önüne  geçmesi  ve  ülkelerini  ekonomik bir süper  güç  olmaya  doğru götürmeleri birçok araştırmacıyı bunun nedeni ile ilgilenmeye yöneltmiştir (Morgan, 1998). Bu ilgi örgüt kültürü ile ilgili bir takım kavramların gelişmesini sağlamıştır.

Örgüt (organizasyon)

 

            Örgütün değişik tanımları yapılmıştır. C.Barnard , “örgütü, iki veya daha fazla bireyin bilinçli olarak koordine edilmiş etkinliklerinin veya güçlerinin bir sistemi” olarak tanımlamış ve bir örgütün, ortak bir amacı başarmak için aksiyona katkıda bulunmaya gönüllü, birbirleriyle iletişime girebilen bireyler olduğunda ortaya çıktığını öne sürmüştür. Schein örgütü; “iş ve iş bölümü yapılarak, bir otorite ve sorumluluk hiyerarşisi içinde,  ortak  amaç  ya  da  amacın  gerçekleştirilmesi  için  bir  araya  gelen  insanların, gerçekleştirdikleri  faaliyetlerinin  ussal  eşgüdümü”, Weber “ belli bir türün maksatlı ve sürekli faaliyetler sistemi”, Etzoni (1964) “belirli  amaçlara ulaşmak için kurulmuş toplumsal birimler”, Marc ve Simon (1958) ise, “üyeleri arasında ilişkiden oluşan toplumsal bir yapı” olarak tanımlamışlardır.(Güçlü)

             Organizasyon, birden fazla kişi ve grupların bir araya gelerek gayelerini gerçekleştirmek ve bu amaçla tespit edilen özel görevleri yerine getirmek maksadıyla belirli kanunlar,yönetmelikler ve daha başka esaslar çerçevesinde oluşturdukları kuruluşlara verilen isimdir.Organizasyonun belkemiği insandır.(Ertürk,1990)

 

            Geniş  anlamıyla  örgüt;  belirli  amaçlar  doğrultusunda  kişilerin  çabalarının eşgüdümlendiği bir yönetim işlevi; amaç, insan, teknoloji boyutlarının etkileştiği bir sistem;  kişiliğini  belirleyen  ve  kendine  özgü  bir  kültürü  olan;  işleri,  mevkileri, çalışanları ve aralarındaki yetki ve iletişim ilişkilerini gösteren bir yapıdır.

            Organizasyonlar mekanik bir araç değil, sosyal birer varlıktır. İnsan-görev, insan-makine arasındaki ilişkilere ek olarak insan-insan ilişkilerinin de yer aldığı organizasyonlar amaçlar, inançlar, fikirler, hisler, davranışlar, korku ve endişeler, sevgi ve engeller vs.’ den oluşan karmaşık ve sosyal nitelikli bir varlık haline gelmektedir. Organizasyonu oluşturan bu insanların amaçları, inançları,, yargıları, zaman ve mekan anlayışları,çalışma ve işe bakışları, her organizasyona, diğerlerinden ayıran bir nitelik kazandırır. (Dinçer,1990)

 

 

 

 

 

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ HAKKINDA MAKALENİN TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN  AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ->>

 

http://rapidshare.tc/47142923

4041
0
0
Yorum Yaz