tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

KPSS YÜRÜTME-2

2008-05-15 12:28:00

1.      Geçici Bakanlar Kurulu’nun görev süresi ne zamana kadar sürer?

 

·         Seçim süresince ve yeni meclis toplanıncaya kadar vazife görür.

 

2.      Tüzük kim tarafından ve nasıl çıkarılır?

 

·         Bakanlar Kurulu, kanunun uygulanmasını göstermek veya emrettiği işleri belirtmek üzere kanunlara aykırı olmamak ve Danıştay’ın incelemesinden geçirilmek şartıyla tüzükler çıkarabilir.

 

3.      Tüzükler nasıl yürürlüğe girer?

 

·         Cumhurbaşkanınca imzalanır ve kanunlar gibi yürürlüğe girer.

 

4.      TBMM seçimleri cumhurbaşkanınca nasıl yenilenir?

 

·         Bakanlar Kurulu’nun güvenoyu alamaması veya güvensizlik oyuyla düşürülmesi halinde, 45 gün içinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı veya kurulduğu halde güvenoyu alamadığı takdirde cumhurbaşkanı, TBMM başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verir.

·         Başbakanın güvensizlik oyu ile düşürülmeden istifa etmesi üzerine 45 gün içerisinde veya yeni seçilen TBMM’de Başkanlık Divanı seçiminden sonra yine 45 gün içerisinde Bakanlar Kurulu’nun kurulamaması hallerinde de cumhurbaşkanı TBMM başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.

·         Yenilenme kararı Resmi Gazete’de yayımlanır ve seçime gidilir.

 

5.      Başkomutanlık makamını kim temsil eder?

 

·         Cumhurbaşkanı temsil eder.

 

6.      Milli güvenliğin sağlanmasından ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı kim sorumludur?

 

·         Bakanlar Kurulu sorumludur.

 

7.      Savaşta, başkomutanlık görevlerini cumhurbaşkanlığı namına kim yerine getirir?

 

·         Genelkurmay başkanı yerine getirir.

 

8.      Genelkurmay başkanını kim atar?

 

·         Bakanlar Kurulu’nun teklifi üzerine cumhurbaşkanı atar.

 

9.      Genelkurmay başkanı, görev ve yetkilerinden dolayı kime karşı sorumludur?

 

·         Başbakana karşı sorumludur.

 

10.  Milli Güvenlik Kurulu ne zaman toplanır?

 

·         Ayda bir toplanır.

 

11.  Milli Güvenlik Kurulu’nun gündemini kim belirler?

 

·         Başbakan ve genelkurmay başkanının önerileri dikkate alınarak cumhurbaşkanınca gündem belirlenir.

 

12.  Cumhurbaşkanı katılmadığı zamanlarda Milli Güvenlik Kurulu kimin başkanlığında toplanır?

 

·         Başbakanın başkanlığında toplanır.

 

13.  Anayasa’daki olağanüstü yönetim usulleri nelerdir?

 

·         Olağanüstü haller

·         Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş ilanıdır.

 

14.  Anayasa’daki olağanüstü haller nelerdir?

 

·         Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanı

·         Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanı

 

15.  Tabii afet ve ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hal ilanında süre ne kadardır?

 

·         6 aydır. Her defasında 4 ay uzatılabilir.

 

16.  Şiddet olaylarının yaygınlaşması ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması sebepleriyle olağanüstü hal ilanında süre ne kadardır?

 

·         6 aydır. Her defasında 4 ay uzatılabilir. Savaş halinde 4 aylık süre aranmaz.

 

 

 

 

17.  Olağanüstü hal ilanında usul nasıldır?

 

·         Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, Milli Güvenlik Kurulu’nun da görüşünü aldıktan sonra yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde olağanüstü hal ilan eder.

 

18.  Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş ilanına kim karar verir?

 

·         Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu verir.

 

19.  Sıkıyönetim komutanları kime bağlı olarak görev yapar?

 

·         Genelkurmay başkanına bağlı olarak görev yapar.

 

20.  Kamu tüzel kişiliği nasıl kurulur?

 

·         Kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak kurulur.

 

21.  Yönetmeliği kimler çıkarabilir?

 

·         Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileri çıkarabilir.

 

22.  Yönetmelik niçin çıkarılır?

 

·         Kanunların ve tüzüklerin uygulanmasını sağlamak üzere çıkarılır.

 

23.  Yargı yolu neyi ifade eder?

 

·         İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğunu ifade eder.

 

24.  Milletlerarası tahkime hangi hallerde gidilir?

 

·         Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar için gidilir.

 

25.  İdari işlemlere karşı açılacak davalarda süre ne zaman başlar?

 

·         Yazılı bildirim tarihinden itibaren başlar.

 

26.  Yargı yetkisi hangi hallerde sınırlıdır?

 

·         İdari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır.

 

27.  Yürütmenin durdurulması kararı hangi hallerde verilir?

 

·         İdari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleşmesi durumunda gerekçe gösterilerek yürütmenin durdurulması kararı verilebilir.

 

28.  Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler ile Yüksek Askeri Şura kararlarına karşı yargıya başvurulabilir mi?

 

·         Hayır başvurulamaz. Bu işlemler yargı denetimi dışındadır.

 

29.  Devletin asli ve sürekli görevleri kimler aracılığıyla yapılır?

 

·         Memurlar ve diğer kamu görevlileri aracılığıyla yapılır.

 

30.  Uyarma ve kınama cezaları yargı denetimi dışında bırakılabilir mi?

 

·         Evet, bırakılabilir.

 

31.  Vakıf üniversitesi nasıl kurulur?

 

·         Kanunla kurulur.

 

32.  Vakıf üniversitesi kurmak için gerekli olan amaç nedir?

 

·         Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartıyla devletin gözetim ve denetimine tabii olarak vakıf üniversitesi kurulabilir.

 

33.  Üniversite rektörlerini kim seçer?

 

·         Cumhurbaşkanı seçer.

 

34.  Dekanları kim seçer?

 

·         Yükseköğretim Kurulu seçer.

 

35.  Yükseköğretim Kurulu üyelerini kim seçer?

 

·         Cumhurbaşkanı seçer.

 

36.  RTÜK kaç üyeden oluşur?

 

·         9 üyeden oluşur.

 

37.  RTÜK üyelerini kim seçer?

 

·         TBMM seçer

 

 

38.  RTÜK üyeleri nasıl seçilir?

 

·         Üyeler, siyasi parti gruplarının üye sayısı oranında belirlenecek üye sayısının ikişer katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti grubuna düşen üye sayısı esas alınmak suretiyle TBMM Genel Kurulu’nca seçilir.

 

39.  Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının amaçları dışında faaliyet göstermesi durumunda bunların faaliyetlerine kim son verir?

 

·         Kanunun belirlediği merciinin veya cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkeme kararıyla son verilir ve yerlerine yenileri seçilir.

 

40.  Kanunsuz emir nedir?

 

·         Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve surette çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, tüzük, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üstü emrinde ısrar eder ve bu emrini yazı ile yenilerse emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz.

·         Konusu suç teşkil eden emir, hiçbir surette yerine getirilmez, yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.

 

11444
0
0
Yorum Yaz