tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

KPSS YARGI NOTLARI-1

2008-05-15 12:04:00

YARGI

 

1.      Cumhurbaşkanının yargıya ilişkin görev ve yetkileri nelerdir?

 

·         Anayasa Mahkemesi üyelerini,

·         Danıştay üyelerinin dörtte birini,

·         Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini,

·         Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerini,

·         Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçmek

 

2.      Görüşülmekte olan bir dava hakkında yasama meclisine karşı getirilen yasaklar nelerdir?

 

·         Yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

 

3.      Hakimlik ve savcılık teminatı nedir?

 

·         Hakimler ve savcılar azlolunamaz.

·         Anayasa’da gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz.

·         Bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

 

4.      Hakim ve savcılar kaç yaşına kadar hizmet görürler?

 

·         65 yaşına kadar hizmet görürler.

 

5.      Hakim ve savcılar idari görevleri yönünden kime bağlıdırlar?

 

·         Adalet Bakanlığı’na bağlıdırlar.

 

6.      Hakim ve savcı olup da adalet hizmetindeki idari görevlerde çalışanların statüsü nedir?

 

·         Bunlar da hakim ve savcılar hakkındaki hükümlere tabidirler.

 

7.      Mahkemelerde duruşmalar nasıl yapılır?

 

·         Herkese açık olarak yapılır.

 

8.      Devlet Güvenlik Mahkemeleri ne zaman kaldırılmıştır?

 

·         07.05.2004 tarih ve 5170 sayılı kanunla kaldırılmıştır.

 

9.      Anayasa Mahkemesi kaç üyeden kurulur?

 

·         11 asıl ve 4 yedek üyeden kurulur.

 

10.  Anayasa Mahkemesi üyelerini kim seçer?

 

·         Cumhurbaşkanı seçer.

 

11.  Anayasa Mahkemesi üyeleri nereden seçilir?

 

·         2 asıl ve 2 yedek üye Yargıtay, 2 asıl ve 1 yedek üye Danıştay, 1 asıl üye Askeri Yargıtay, 1 asıl üye Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, 1 asıl üye Sayıştay, 1 asıl üye Yükseköğretim Kurumu’nun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumları öğretim üyeleri içinden, 3 asıl ve 1 yedek üye üst kademe yöneticileri ile avukatlar arasından seçilir

 

12.  Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkileri nelerdir?

 

·         Kanunların, KHK’lerin ve TBMM iç tüzüğünün Anayasa’ya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetlemek

·         Siyasi partilerin mali denetimlerini yapmak

·         Yüce Divan görevi (Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi başkan ve üyelerini, başsavcılarını, cumhuriyet başsavcı vekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.)

·         Yüce Divan, cumhurbaşkanını yalnızca vatana ihanet suçundan dolayı yargılayabilir.

·         Milletvekilliği düşürülen veya dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin itirazını görmek

·         Siyasi parti kapatma davalarını görmek.

 

13.  Anayasa Mahkemesi karar verme nisabı nedir?

 

·         Anayasa Mahkemesi, başkan ve 10 üye ile toplanır, salt çoğunluk ile karar verir.

 

14.  Anayasa değişikliklerinde iptale ve siyasi parti davalarında kapatılmaya karar verilebilmesi için gerekli olan oy nisabı nedir?

 

·         11 asıl üyenin 7’sinin oyu gereklidir ya da 3/5 oy çoğunluğudur.

 

15.  Anayasa Mahkemesi’ne iptal davası açma hakkı kimlere aittir?

 

·         Cumhurbaşkanı

·         İktidar ve ana muhalefet partisi meclis grupları

·         TBMM üye tam sayısının en az 1/5 tutarındaki üyelere aittir.

 

16.  İktidarda birden fazla siyasi partinin bulunması halinde, iptal davası açma hakkı bunlardan hangisine aittir?

 

·         En fazla üyeye sahip olan partiye aittir.

 

17.  Anayasa Mahkemesi kanunları hangi bakımdan denetler ve bu usul nasıldır?

 

·         Şekil ve esas bakımından denetler. Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığına göre denetler.

 

18.  Anayasa Mahkemesi, anayasa değişikliklerini esas bakımından denetleyebilir mi?

 

·         Hayır, sadece şekil bakımından denetleyebilir. Burada teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususlarına bakar.

 

PARDON BU CEVAP YANLIŞMIŞ. ESASA DA GİRİLİRMİŞ. AMA SORUNUN TAM CEVABINI KİM BİLİYORSA YAZSIN :))))

 

19.  Anayasa değişikliklerinin denetimi hangi bakımdan ve kim tarafından istenir?

 

·         Şekil bakımından istenir. Bunu cumhurbaşkanı, TBMM üyelerinin 1/5’i ister.

 

20.  Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün geçmesi halinde şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılabilir mi?

 

·         Hayır, açılamaz.

 

21.  Kanunların, KHK’lerin şekil ve esas bakımından denetlenmesi kaç gün içinde istenir?

 

·         Resmi Gazete’de yayım tarihinden başlayarak 60 gün içinde istenir.

 

22.  Anayasa Mahkemesi’nin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra kaç yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün anayasaya aykırılığı ileri sürülemez?

 

·         10 yıl

 

23.  Anayasa Mahkemesi bir kanun veya KHK’nin tamamını veya bir hükmünü iptal ederken yeni bir uygulamaya yol açabilir mi?

 

·         Kanun koyucu gibi hareketle yeni bir uygulamaya yol açacak biçimde hüküm tesis edemez.

 

24.  Anayasa Mahkemesi kanun, KHK veya TBMM iç tüzüğü ya da bunların hükümlerini iptal ederse bu hüküm ne zaman yürürlüğe girer? Yürürlük süresi uzatılabilir mi?

 

·         İptal kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. İptal hükmünün yürürlüğü, 1 yılı geçmeyecek şekilde uzatılabilir.

 

25.  Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürür mü?

 

·         İptal kararları geriye yürümez.

 

26.  Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı nedir?

 

·         Yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.

 

27.  Yargıtay’ın görevleri nelerdir?

 

·         Adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.

·         Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

 

28.  Yargıtay üyeleri kimler arasından seçilir?

 

·         Birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve cumhuriyet savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından seçilir.

 

29.  Yargıtay üyelerini kim seçer?

 

·         Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu seçer.

 

30.  Yargıtay cumhuriyet başsavcısı ile cumhuriyet başsavcı vekilini kim seçer?

 

·         Cumhurbaşkanı seçer.

 

31.  Yargıtay cumhuriyet başsavcısı ile cumhuriyet başsavcı vekili kaç yıl görev yapar?

 

·         4 yıl görev yapar.

 

32.  Danıştay’ın görevleri nelerdir?

 

·         İdari mahkemelerce verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir.

·         Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

·         Başbakan ve Bakanlar Kurulu’nca gönderilen kanun tasarıları hakkında görüş bildirir.

·         Kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında 2 ay içinde düşüncesini bildirir.

·         Tüzük tasarılarını inceler.

·         İdari uyuşmazlıkları çözer.

 

33.  Tüzüklerin iptaline ilişkin davalara kim bakar?

 

·         Danıştay

 

34.  Danıştay üyelerini kim seçer?

 

·         ¾’ünü Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, ¼’ünü cumhurbaşkanı seçer.

 

35.  Danıştay üyeleri kimler arasından seçilir?

 

·         Birinci sınıfa ayrılmış idari yargı hakim ve savcıları ile bu meslekten sayılanlar arasından,

29894
0
0
Yorum Yaz