tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

KPSS VATANDAŞLIK SORU VE CEVAPLARI

2007-07-08 15:45:00

Vatandaşlık Test 
 

 1. 1982 anayasasına göre aşağıda belirtilenlerden hangisi değiştirilmezlik dışındadır?

a-Devletin resmi dili

b-Devletin milli marşı

c-Devletin adı

dDevletin şeklinin Cumhuriyet olduğu

e-Başkenti

2-Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin niteliklerinden biri değildir?

 1. Dokunulmaz
 2. Devredilmez
 3. Vazgeçilmez
 4. Sınırlanabilir
 5. Hiçbiri

3-Temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir?

 1. Yönetmelik
 2. Kanun hükmünde kararname
 3. Yasa
 4. Tüzük
 5. Genelge

4-Temel hak ve hürriyetler üzerinde yapılacak sınırlandırmalar belli ilkelere bağlı olarak yapılır. Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?

 1. Anayasanın özüne – ruhuna aykırı olmaması
 2. Demokratik toplum düzenine aykırı olmaması
 3. Cumhuriyetin gereklerine aykırı olmaması
 4. AİHM kararlarına aykırı olamaz
 5. Ölçücülük ilkesine aykırı olmaması

5-Savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen durdurulabilir. Aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerin hangisine bu durumlarda bile dokunulamaz?

 1. Çalışma hakkı
 2. Kişisel yaşama hakkı
 3. Seyahat etme hürriyeti
 4. Konut dokunulmazlığı
 5. Hiçbiri

6-Aşağıdakilerden hangisi kişi hak ve hürriyetlerinden biri değildir?

 1. Zorla çalıştırma yasağı
 2. Çalışma hakkı
 3. Haberleşme hürriyeti
 4. Din ve vicdan hürriyeti
 5. Bilim ve sanat hürriyeti

7-Aşağıdakilerden hangisi zorla çalıştırma yasağının istisnalarından birisi değildir?

 1. Hükümlülük süresi içinde çalıştırmalar
 2. Tutukluluk süresi içinde çalıştırmalar
 3. Olağanüstü hallerde vatandaşların çalıştırılması
 4. Vatandaşlık ödevi niteliğindeki çalıştırmalar
 5. Geceleyin yaptırılan çalıştırmalar

8-Yakalanan ve tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç hangi süre içerisinde hakim önüne çıkartılabilir?

 1. 30 gün
 2. 48 saat
 3. 4 gün
 4. 12 saat
 5. 3 gün

9-Aşağıdakilerden hangisi haberleşme hürriyetini sınırlayan sebeplerden birisi değildir?

 1. Kamu düzeni
 2. Genel seçim
 3. Genel sağlık
 4. Milli güvenlik

10-Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı 1982 anayasasının aşağıdaki bölümlerinin hangisinde düzenlenmiştir?

 1. Sosyal hak ve ödevler
 2. Siyasal hak ve ödevler
 3. Ekonomik hak ve ödevler
 4. Genel esaslar
 5. Kişi hakları ve ödevleri

11-1982 anayasasına göre sendika kurma hakkı aşağıdaki nedenlerden hangisi ile sınırlandırılamaz?

 1. Genel sağlık
 2. Genel ahlak
 3. Milli Egemenlik
 4. Milli Güvenlik
 5. Kamu düzeni

12-1982 anayasasında düzenlenen mülkiyet hakkı aşağıdakilerden hangisi ile sınırlandırılabilir?

 1. Kamu düzeni
 2. Milli güvenlik
 3. Genel ahlak
 4. Kamu yararı
 5. Hiçbiri

13.

  1. Vatandaşlık ödevi
  2. Suç işlemesini önlemek
  3. Ülkelerin ekonomik durumu
  4. Ceza soruşturması veya kovuşturması

Bir vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti yukarıdaki sebeplerden hangisi yada hangi nedenlerle sınırlandırılabilir?

 1. Yalnız II
 2. Yalnız IV
 3. II- IV
 4. I – IV
 5. I – II – III –IV

14-Kamulaştırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

 1. Devlet ve kamu tüzel kişileri yetkilidir
 2. Kamu düzeninin gerektirdiği hallerde başvurulur
 3. Özel mülkiyette bulunan mallar kamulaştırılır
 4. Taşınmaz mallar kamulaştırılır
 5. Taşınmaz malların tamamı veya bir kısmı kamulaştırılabilir.

15-Toplu iş sözleşmesinden kast edilen nedir?

 1. İşverenlerin ekonomik ve sosyal durumlarını düzenleyen
 2. İşçi ve işverenlerin çalışma şartlarını düzenleyen sözleşme
 3. İşçilerin ekonomik ve sosyal durumlarını düzenleyen sözleşme
 4. Hükümetle işverenler arasında yapılan sözleşme
 5. Hiçbiri

16-Türk vatandaşlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru bir bilgi değildir?

 1. Türk babanın ve Türk anneni çocuğu Türk’tür
 2. Türk devletine vatandaşlık bağı ile olan herkes Türk’tür
 3. Vatandaşlık kanunun gösterildiği şartlarda kazanılır ve kaybedilir
 4. Vatandaşlıktan çıkarma ile ilgili işlemlere karşı yargı yolu açıktır
 5. Hiçbir Türk vatana bağlılıkla bağdaşmayan bir eylemde bulunmadıkça vatandaşlıktan çıkarılamaz

17-Aşağıdakilerden hangisi seçimler ve halkoylamasının gerçekleştirilmesi için gereken niteliklerdendir?

 1. Serbest
 2. Eşit
 3. Gizli
 4. Genel oy
 5. Hepsi

18-1982 anayasasına göre aşağıdakilerden hangisinin oy kullanma hakkı yoktur?

 1. Hâkimler ve savcılar
 2. Memurlar
 3. Hükümlüler
 4. Tutuklular
 5. Sayıştay dahil yüksek yargı mensupları

19-Siyasi partilerle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?

 1. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak
 2. Siyasi partiler önceden izin almadan kurulurlar
 3. Siyasi partilerin tüzük ve programları devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı olamaz
 4. Hakimler ve savcılar siyasi partilere üye olabilirler
 5. Siyasi partilere devlet yeterli düzeyde ve hakça mali yardım yapar

20-1982 anayasasına göre kimler siyasi partiye üye olamaz?

 1. Yüksek yargı organları mensupları
 2. Silahlı kuvvetler mensupları
 3. Yükseköğretim öncesi öğrenciler
 4. İşçi niteliği taşımayan kamu görevlileri
 5. Hepsi

 

Cevaplar

1c-2d-3c-4d
5b-6b-7e-8b
9b-10e-11c
12d-13d-14b
15b-16a-17e
18c-19d-20e

20151
0
0
Yorum Yaz