tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

KPSS VATANDAŞLIK SORU VE CEVAPLARI

2007-07-08 15:43:00

Vatandaşlık Test 
 

 1. Aşağıdakilerden hangisi yürütmenin düzenleyici işlemlerinden biri değildir?
 1. KHK (Kanun Hükmünde Kararname)
 2. Tüzük
 3. Yönetmelik
 4. Cumhurbaşkanı kararnamesi
 5. İçtüzük
 1. Yasama meclislerinin kendi iç çalışmalarını düzenlemek amacıyla koydukları kurallara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Yönetmelik
 2. İçtüzük
 3. Parlamento kararı
 4. Genelge
 5. Sirküler
 1. 1982 Anayasasının benimsediği Parlamenter sistem için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
 1. Yürütme organının, yasama organını fesih yetkisine yer verilmiştir
 2. Bakanların, Başbakana karşı sorumlulukları öngörülmüş ve Başbakan kuralın aksine güçlendirilmiştir
 3. Cumhurbaşkanı yetkisiz ve sorumsuz olmalıyken, yetkili ve sorumsuz olarak düzenlenmiştir.
 4. Yasama organının, yürütme organını fesih yetkisine yer verilmiştir
 5. Cumhurbaşkanı belli hallerin gerçekleşmesi halinde Başbakanı azil yetkisiyle donatılmıştır.
 1. Cumhurbaşkanı, TBMM tarafından kabul edilen kanunları ne kadar bir sürede yayımlar?
 1. 7 gün
 2. 1 ay
 3. 60 gün
 4. 8 gün
 5. 15 gün
 1. Milletvekillerince yapılan öneriye kanun tasarısı denir.
 2. Cumhurbaşkanı kanunları, yalnız hukukilik denetimi yapar.
 3. Meclis, geri gönderilen kanunda bir değişiklik yaparsa CB değiştirilen kanunu tekrar meclise gönderemez.

Yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

A) II B) I, III C) III D) I E) Hiçbiri

 1. Eğer bir kanun ne zaman yürürlüğe gireceği metninde yer almamışsa söz konusu kanun ne zaman yürürlüğe girer?
 1. RG de yayımlanmakla
 2. RG de yayımlanmasından itibaren 45 gün sonra
 3. TBMM’nin kabulü ile
 4. CB onayı ile
 5. İlk uygulama ile
 1. Aşağıdakilerden hangisi Parlamento kararına bir örnek verilemez?
 1. Meclis soruşturması açılmasına karar verilmesi
 2. TBMM’nin kendi iç tüzüğünü yapması
 3. Cumhurbaşkanı seçimi
 4. Bir kanunun yürürlükten kaldırılması
 5. Kanunların görüşülmesi sırasında açık ya da gizli oylama yapma kararı
 1. Kural olarak kanun yürürlüğe girmekle uygulanır. Yürürlükle birlikte uygulamanın istisnalarından olmayan aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
 1. Sıkıyönetim
 2. Olağanüstü Hal Kanunu
 3. Kanun Hükmünde Kararname
 4. Milli Koruma Kanunu
  1. III
  2. IV
  3. I, II
  4. III, IV
  5. I, II, IV
 1. Uluslararası antlaşmalar onayama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?
 1. Cumhurbaşkanı
 2. Bakanlar Kurulu
 3. Başbakan
 4. Dışişleri Bakanı
 5. TBMM
 1. Bir yasama dönemi içinde yasalaşmayan kanun tasarı ve teklifleri hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar?
 1. Bir daha gündeme getirilebilir
 2. Zamanaşımına uğrar
 3. Sabil-i erkan olur
 4. Kadük olur
 5. Münahik olur
 1. Anayasanın uluslar arası antlaşmaları düzenleyen 90. md. İlgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 1. Cumhurbaşkanı’nın uluslararası bir antlaşmayı onaylayabilmesi, meclisin onaylamayı, bir uygun bulmasına bağlıdır.
 2. Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi 1 yılı aşmayan antlaşmalar uygun bulma yasası çıkarılmadan yalnız yayınlama yoluyla yürürlüğe girer.
 3. Uluslararası bir antlaşmaya dayanan uygulama antlaşmalarıyla yasanın verdiği yetkiye dayanarak yapılan ekonomik, ticari veya yönetsel antlaşmalar uygun bulma yasasını çıkarılmadan yürürlüğe konamaz
 4. Niteliği ne olursa olsun Türk yasalarında değişiklik yapan her türlü atlaşma meclisçe uygun bulma yasasının çıkarılmasından sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır.
 5. Yürürlüğe giren antlaşmalar yasa hükmünde olup Anayasaya aykırılığı iddia olunamaz
 1. Anayasa Mahkemesi’ne göre kanun hükmünde kararnameler, konu unsuru bakımından aşağıdaki niteliklerden hangisini tanımaz?
 1. Önemli olmalı
 2. Zorunlu olmalı
 3. İvedilik arz etmeli
 4. Uzun süreli olmalı
 5. Kısa süreli olmalı
 1. Aşağıdaki halleden hangisi KHK ile düzenlenemez?
 1. Çalışma hakkı ve ödevi
 2. Sosyal güvenlik hakkı
 3. Dinlenme ve adil ücret isteme hakkı
 4. Konut hakkı
 5. Mülkiyet hakkı
 1. TBMM tarafından reddedilen kanun tasarısı ve teklifleri red den itibaren ne kadar süre geçmedikçe yeniden verilemezler?
 1. 3 ay
 2. 1 yıl
 3. 5 yıl
 4. 10 yıl
 5. Hiçbir zaman verilemezler

15.”Meclisin görevlerinden biri de genel ve özel af ilan etmektir” Genel ve özel af ilanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 1. Genel af, hem cezayı hem suçu ortadan kaldırır; özel af, cezayı kaldırır, mahkûmiyetin neticeleri ortadan kalkmaz.
 2. Meclisin özel af ilan etmesi ancak bu konuda çıkarılan bir yasa ile olur.
 3. TBMM’nin genel ve özel af ilan edebilmesi Anayasada öngörülen ağırlatıcı karar nisabının gerçekleşen koşuluna bağlıdır.
 4. Anayasanın 14. Md. de yer alan eylemlerden hüküm giyenler af yetkisinin kapsamına girmezler.
 5. TBMM hem genel af hem de özel af çıkarma konusunda yetkili olduğu halde, Cumhurbaşkanı sadece özel af ilan edebilir.

 

  1. Kanun Hükmünde Kararname ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
 1. KHK’ler RG de yayınlandıkları gün yürürlüğe girer.
 2. TBMM, KHK’nin reddine karar verirse KHK bu kararın Resmi Gazete de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlükten kalkar.
 3. Değiştirilerek kabul edilen KHK’lerin değiştirilmiş hükümleri, bu değişikliklerin Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
 4. KHK’nin TBMM’ce reddi halinde bu KHK ile kaldırılmış olan hükümlerin yeniden ve kendiliğinden uygulanabilir hale gelmeleri gerekir.
 5. Kanun hükmünde kararnamelerde yürürlük tarihi daha sonra ki bir tarihle gösterebilir.
  1. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi hangi anayasa veya anayasa değişikliği ile hukukumuza girmiştir?
 1. 1924 Anayasası ile
 2. 1961 Anayasası ile
 3. 1971 değişiklikleri
 4. 1982 Anayasası ile
 5. 1995 değişiklikleri
  1. Türkiye Büyük Millet Meclisi tatilde veya ara vermede iken Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına izin veren merci aşağıdakilerden hangisidir?
 1. Meclis Başkanı
 2. Milli Savunma Bakanı
 3. TBMM
 4. Cumhurbaşkanı
 5. Genel Kurmay Başkanı
  1. TBMM faaliyetleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
 1. Meclis her yıl Ekim ayının ilk günü kendiliğinden toplanır
 2. Meclis bir yasama yılında en çok 3 ay tatil yapabilir
 3. Meclis ara verme ve veya tatil sırasında doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Meclisi toplantıya çağırabilir.
 4. Meclis Bakanı da doğrudan doğruya meclisini toplantıya çağırabilir
 5. Ara verme ve tatil sırasında toplanan TBMM de öncelikle toplantıyı gerektiren kanun görüşülmesi şart değildir.
  1. Meclis Başkanlık Divanı için bir yasama dönemi içinde kaç defa seçim yapılır?
 1. 1 kez
 2. 2 kez
 3. 3 kez
 4. 4 kez
 5. Hiçbiri

Cevap Anahtarı

1d-2b-3a-4e-5e
6b-7d-8b-9a-10d-11c
12d-13e-14b-15d-16d
17c-18d-19e-20b

1355
0
0
Yorum Yaz