tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

KPSS PROGRAM GELİŞTİRME SORU VE CEVAPLARI-2

2007-07-08 15:41:00

Program Geliştirme 2


1. M.E.B.’in en önemli danışma kuruludur.4 yılda bir toplanır.Yapılan toplantılarda Türk Milli Eğitim sisteminin niteliğini artırmak amacıyla tetkikler yapılır ve teklif niteliğinde kararlar alınır.
Yukarıda özellikleri verilen eğitim kurulu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Maarif kongresi
B)Milli Eğitim Şurası
C)Talim Terbiye Kurulu
D)Türk Dili Danışma Kurulu
E)Yüksek Öğretim Kurulu

2. Aşağıdakilerden hangisi hedef yazma ilkelerinden “açık-seçiklik” en iyi biçimde açıklamaktadır?

A)Hedefler konu alanını içermelidir.
B)Hedeflerin davranışa dönüştürülebilir olması.
C)Hedefler birbirini desteklemelidir.
D)Hedefler aynı şekilde yorumlanmalıdır.
E)Hedefler binişik değil bitişik olmalıdır.

3. Aşağıdakilerden hangisi hedef yazma ilkelerinden biri değildir?

A)Hedefler binişik olmamalıdır.
B)Hedefler öğrenci davranışına dönük olmalıdır.
C)Hedefler yazıldığı alana ve basamağa uygun olmalıdır.
D)Hedefler öğrenme ürününü göstermelidir.
E)Hedefler öğretmenin davranışlarını da belirlemelidir.

4. Aşağıdakilerden hangisi hedef-davranış yazma ilkelerinden değildir?

A)Davranışların sınırı belli olmalıdır.
B)Hedefler konu alanını, davranışlar hedef alanını kapsamalıdır.
C)Hedef-davranışlar gözlenebilir ve ölçülebilir olmalıdır.
D)Kritik davranışın bireyden bireye değişebileceği dikkate alınmalıdır.
E)Hangi içerikle ilgili olduğu belirtilmelidir.


5.

I.kişilik ve kalıtım ilişkisini şema ile gösterme
II.Öğrenmede rol oynayan etkenleri sıralama
III. Kişiliğin oluşumunu psikodinamik yaklaşım açısından ispat etme
Yukarıdaki hedefler bilişsel alan açısından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Kavrama- Bilgi- Değerlendirme
B)Bilgi- Kavrama- Analiz
C)Bilgi- Analiz- Sentez
D)Kavrama- Bilgi- Analiz
E)Kavrama- Uygulama- Değerlendirme

6. “ Sosyal derslere karşı olumlu tepki gösterme” hedefi duyuşsal alanın hangi basamağına uygundur?
A)Alma
B)Değer verme
C)Tepkide bulunma
D)Örgütleme
E)Niteleme

7. Aşağıdakilerin hangisi hedefler için yanlıştır?

A)Hedefler öğrenci davranışına dönük olmalıdır.
B)Konu başlıkları hedef olmamalıdır.
C)Hedefler yazıldığı alana uygun olmalıdır.
D)Hedefler içerik göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.
E)Hedefler açık seçik olmalıdır.

8.“Davranış bozukluklarının tedavisinde yeni bir psikoterapi görüşü ileri sürme” aşağıdaki alanlardan hangisine uygundur?
A)Analiz
B)Algılama
C)Sentez
D)Kavrama
E)Uyum

9. Devletin eğitim politikasına yönelik olarak program geliştirme ile ilgili araştırma geliştirme projelerini yürütmekle ilgili kurum ya da kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A)İl Milli Eğitim Müdürlüğü
B)Okul Müdürlükleri
C)Milli Eğitim Bakanlığı
D)Devlet Bakanlığı
E)İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

10. Eğitimin amaçları saptanır­ken bazı ölçütlerin dikkate alınması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi geliştirilen amaçların karşılaması gereken koşullardan biri değildir?

A)Toplum şartlanna ve ihtiyaçlanna cevap vermelidir.
B)İnsanların temel ihtiyaçlarını karşılayacak yönde olmalıdır.
C)Kendi içinde çelişki halinde bulunmamalıdır ve demokratik ideallere uygun olmalıdır.
D)İstenen davranış değişikli­ğini açıklayan bir yönde dile getirilmelidir.
E)Amaçlar ideal olmalı ve ileri uygarlık ölçütlerine bağlı geliştirilmelidir.

11. İçerik düzenlemesinde; içeriğin program hedefleriyle tutarlılığının yanı sıra kimi ölçütlere göre uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi içerik düzenlemede kullanılan ölçütlerden biri değildir?

A)Anlamlılık
B)Kendi kendine yeterlilik
C)Geçerlilik
D)Yararlılık
E)Görecelik

12. Aşağıdakilerden hangisi amaçların belirlenmesinde göz önüne alınan özellikler­den biridir?

A)Bireyin kişilik özellikleri
B)Ders kitaplarının içerikleri
C)Konu alanındaki çağdaş bilgi birikimi
D)Bireylerin tutumları
E)Bireylerin öğrenme istekleri

13. İçerik seçimiyle ilgilenen öğretmen aşağıdaki sorulardan hangi ya da hangilerine yanıt arar?

I.İçerik doğrudan doğruya hedefle ilişkili mi?
II.İçerik özel bir alanla ilgili, güncel ve anlaşılır mı?
III.Sunulan içerik öğrencilerin önceki öğrenmeleriyle binişik olacak şekilde sıralanmış mı?
IV.Konu sunumunda öğrencilere çok fazla materyal sunuluyor ve konunun temel ayrıntıları etkili bir şekilde gösteriliyor mu?

A)I-II-III
B)I-II-IV
C)II-III-IV
D)I-II
E)I-III-IV

14. Aşağıdakilerden hangisi eğitim programının öğelerin­den biri değildir?

A)Hedef
B)İçerik
C)Öğretme-öğrenme süreci
D)Yöntem
E)Değerlendirme

15.Program geliştirmeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Program geliştirme hazırlanmış bir programın araştırmacı bir yaklaşımla geliştirilmesidir.
B)Program geliştirme öğretim bilgisiyle ilgili kimi ayrıntıları kapsamına alır.
C)Program geliştirme görsel dayanakları olan bir araştırma sürecidir.
D)Program geliştirme eğitim programına kimi konuların eklenip çıkarılmasıdır.
E)Program geliştirme öğretim bilgisinin kimi ayrıntılarıy­la ilgilidir

Cevaplar

1B-2D-3E-4E-5A-6C
7D-8C-9C-10E-11E-12C
13B-14D-15A

9566
0
0
Yorum Yaz