tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

KPSS ÇALIŞMA SORULARI VATANDAŞLIK- ANAYASA-1

2007-07-07 23:47:00

TEMEL YURTTAŞLIK BİLGİSİ VE İNSAN HAKLARI -1


1) Sermayenin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara ne denir?

KİT (Kamu İktisadi Teşebbüsü)
2) ) Belediye yönetimi ile ilgili bilgiler?

a)Belediye başkanı belediye yönetiminin başıdır. b)Belediye meclisi ve belediye encümeni birer yerel yönetim birimleridir   c)Belediye başkanı belediye meclisine başkanlık eder

3)Türkiye Cumhuriyetinin Anayasaları Nelerdir?

1921 Anayasası, 1924 Anayasası, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası
4) Türkiye Cumhuriyeti Anayasalarından hangisi en uzun süre yürürlükte kalmıştır?

1924 Anayasası
5) Cumhurbaşkanı olmadığı zaman yerine kim vekalet eder?

TBMM Başkanı
6) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?

Medeni Hukuk

7) Ülkemizde uygulanmakta olan Hükümet modeli hangisidir?

Kabine Sistemi

8)Toplum Hayatını düzenleyen yazısız kurallar Nelerdir?

a)Gelenekler b)Görenekler c)Ahlak Kuralları

9) Toplum Hayatı düzenleyen yazılı kurallar nelerdir?

a)Hukuk Kurulları b)Anayasa
10) Millet Vekili olan bir kimse bu görevi süresince TBMM’nin onayı olmadan sorgulanamaz, tutuklanamaz, yargılanamaz, hakkında yargı işlemi yapılamaz, buna Yasama Dokunulmazlığı denir. Millet Vekillerine böyle bir hakkın tanınması neye yöneliktir? Yasama görevi sırasında her türlü etki ve baskı altında kalmalarını engellemeyi amaçlar.

11) Evlenme, Boşanma, miras, gibi konulardaki anlaşmazlıklar sonucu açılan davalara hangi mahkemeler bakar?

Adli Mahkemeler. 
 

12) Adam öldürme, adam yaralama, hırsızlık vb. açılan davalara hangi mahkeme bakar?

Ceza Mahkemeleri. 
 

13) Ülke ve toplum güvenliği açısından bazı özel durumlarda temel hak ve özgürlükler kısmen yada tamamen kısıtlanabilir. Kişi Hak ve Özgürlüklerinden hangisi hiçbir durumda kısıtlanamaz?

Yaşama Hakkı. 

 

14) Kişi hak ve özgürlüklerinden hangileri savaş, olağan üstü hal ilan edilmesi gibi nedenlerle kısıtlanabilir?

a)Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma b)Siyasi faaliyette bulunma c)Yerleşme ve Seyahat özgürlüğü d) Haberleşme özgürlüğü

15) Günümüzde sanatçıların yapmış oldukları kasetler internet ortamında sanatçıdan habersiz olarak çoğaltılıp dağıtılmaktadır. Bu hangi hakkın ihlal edildiğinin göstergesidir?

Telif Hakkı

16) Bir icadın, icadı yapan kişiden habersiz olarak kullanılması, çoğaltılması  hangi hakkın ihlal edildiğini gösterir?

 Patent hakkı

17) Devletin temel görevlerinden hangisi toplumda birlik ve dayanışmanın, ülkede çağdaş ve uygar bir görünüm kazanmasına katkı sağlar?

Halkın Eğitim ihtiyacını karşılamak ve modern eğitim kurumları açmaktır. 
 

18) Anayasamızın Dayandığı Temel İlkeler Nelerdir?

a)Atatürk İlkelerine bağlılık b)Milli Egemenlik c)Demokratik ve Laik Devlet d)Temel Hak ve Hürriyetlere dayanmak
 

19) Sermayesinin tamamı yada bir kısmı devlete ait olan kuruluşlara KİT (Kamu İktisadi Teşebbüs) denir.( Ziraat Bankası,Halk Bankası)


20) Türkiye 2001 yılı başlarında girdiği ekonomik krizden iki yıl sonra çıkmaya başlamıştır. Türkiye’nin ekonomik krizden çıkma yolunda ilerlediğini gösteren kanıtlar nelerdir?

a)Reel faizlerin düşmesi b)Türk Lirasının değer kazanması c)Uluslar arası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notunu artırması d)Devlet Borçlanma faizlerinin azalması 
 

1) Bilim ve Kültür alanlarında Milletlerarası işbirliğini geliştirerek Dünya barışana katkıda bulunmayı amaçlayan uluslar arası kuruluşun adı nedir?

UNESCO

22) Ülkemizde yasa çıkartma yetkisi kime aittir?

Halk Tarafından seçilen Millet Vekillerine (TBMM)’ye aittir.

23) TBMM Üyeleri kimlerden oluşur?

Başbakan, Devlet Bakanları, ve Milletvekillerinden oluşur.

24) Çalışan işçilerin haklarının korunması, işverenlerin yapacağı haksızlıkların önlenmesi ve işçi ile işveren arasındaki anlaşmazlıkları çözümü için sendikalar oluşturulmuştur.

25) İl’lerde en yetkili birim amiri kimdir?

Vali

26)İlçelerde en yetkili birim amiri kimdir?

Kaymakam

27) Köyü yöneten kimdir?

Köy Muhtarı
 

28) Hasta ziyaretinde bulunmak, büyüklere saygı göstermek, bayramlarda akraba ziyareti, toplumu düzenleyen hangi kurallardandır?

Görgü Kuralları
 

29) Devlet içerisinde yasama, yürütme ve yargı faaliyetlerinin ayrı ayrı organlar tarafından yerine getirilmesine ne denir?

Güçler Ayrılığı İlkesi denir.

30) Hangileri Federal devlettir?

Almanya, ABD, Rusya

31) Ulus Devlet’e örnek (Basit Devlettir)

Türkiye,Yunanistan,Suriye

32) Tek Kişinin hakimiyetine dayanan devlet şekline ne denir?

Monarşik Devlet

33) Din Kurallarına göre kurulup idare edilen devletler yönetim bakımından nasıl devletlerdir?

Teokratik Devletlerdir.
 

34)Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi herkesi bağlar ve karşılıklı sözleşme esasına dayanır?

Hukuk Kuralları

35) Belediye Başkanlığı Seçimi Kaç Yılda Bir Yapılır?

5 Yılda

36)  Ülkemizde uygulanmakta olan hükümet modeli kabine sistemidir. Bu sisteme ne zaman geçilmiştir?

Cumhuriyetin ilanı ile geçilmiştir.

37) Toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisine uyulmaması durumunda Devlet tarafından cezai yaptırımlar uygulanır?

Hukuk Kuralları
 

38) Hürriyetler Kamu hürriyeti ve siyasi hürriyetler olmak üzere iki kısma ayrılır. Siyasi hürriyetlere örnek veriniz?

a)Millet Vekili olmak için aday olmak b)Belediye seçimlerinde oy kullanmak c)Siyasi partilerden birine üye olmak d)Belediye Meclisi üyeliği için aday olmak.
 

39) Hakimiyet Hakkı doğrudan ulusa ait olan devlet şekli hangisidir?

Demokratik devlet.
 

40) Ülkemizde yapılan seçimler sonunda hangisinin gerçekleşmemesi koalisyon hükümeti kurulmasını gerektirir?

Hiçbir siyasi partinin Mecliste çoğunluğu sağlayamaması

41) Ölen bir kimsenin mal varlığının kimlere ne kadar verileceği konusu hangi hukuk dalının kapsamına girer?

Medeni Hukuk

42) Seçimlerde bütün vatandaşların serbestçe; hiçbir şekilde ırk, cins, düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetilmeden oylarını kullanabilmeleri ve yönetime katılabilmeleri neyin gereğidir?

Genel Oy Prensibinin
 

43) İktidarı oluşturan partiler dışında en gazla Millet Vekiline sahip olan partiye ne ad verilir?

Ana muhalefet Partisi
 

44) Demokrasi yönetimlerinde birden fazla siyasi partinin bulunması hangisinin gerçekleşmesi açısından önemlidir?

Farklı görüş ve düşüncelerin yönetime katılması

45) Siyasi Partilerin kapatılmasında kesin kararı hangi mahkeme verir?

Anayasa Mahkemesi
 

46)  Günlük Yaşamımızda uymaya çalıştığımız –Büyüklerin ellerini öpmek –Yemek yerken konuşmamak –Karşılaştığımız kişilere selam vermek gibi davranışlar toplum ilişkilerini düzenleyen kurallardan hangisi ile ilgilidir?

 Gelenekler
 

47) Siyasi Partilerin Gelirleri Nelerdir?

a)Üye aidatları b)Parti rozetlerinin satışlarından elde edilen gelirler c) Hazine yardımı d)Partiye yapılan bağışlar
 

48)Ülkemizde demokrasi yönetimlerinden hangisi uygulanmaktadır?

Temsili Demokrasi

49) Bir Siyasi partinin  mecliste grup kurabilmesi için en az kaç millet vekiline sahip olması gereklidir?

20 Millet Vekili

50) Meclis çalışmalarında sık sık gündeme gelen “Salt Çoğunluk” ne demektir?

Meclis Üye sayısının yarısından bir fazlası
 

51) 1839’da kabul edilen Tanzimat Fermanı’na göre mahkemeler açık olacak, hiç kimse yargılanmadan cezalandırılmayacaktı. Tanzimat Fermanı’nın getirdiği bu yenilik hangi alanda şeffaflaşmayı sağlamaya yöneliktir?

Adalet
 

52) 1982 Anayasasına göre anayasa maddelerinin değiştirilebilmesi için TBMM üyelerinden en az ne kadarının yazılı teklifi gereklidir?

Üçte birinin yazılı teklifi gereklidir.
 

53) Yüksek Seçim Kurulunun görevleri nelerdir)

a)İllerden çıkarılacak Millet Vekili sayısının belirlenmesi b)İl ve İlçe seçim kurullarının oluşturulması c)Oy sayım işlerinin takip edilmesi d)Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

54) İlk Demokrasi yönetimi hangi toplumda görülmüştür?

Yunanlılar
 

55) Anayasamıza göre seçimler sonunda en çok oyu alan siyasi parti, Mecliste çoğunluğu da sağlamışsa iktidara gelir. Bu durum demokrasi ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?

Çoğunluk Prensibi
 

56) Cumhur Başkanını kim seçer?

TBMM
 

57) Savaş ilanına kim karar verir?

TBMM
 

58) Bakanlar Kurulunu ve Bakanları kim denetler?

TBMM
 

59) Kanun koymak, değiştirmek, kaldırmak kimin görevidir?

TBMM
 

60) Genel Kurmay Başkanını kim atar?

Cumhurbaşkanı

61) Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen sıkı yönetim, seferberlik ve savaş hali durumlarının kaldırılmasına veya devam ettirilmesine karar vermek hangisinin görevidir?

TBMM
 

62) Hangisinin gerçekleşmemesi durumunda Cumhurbaşkanı tarafından TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar verilir?

Kırk Beş Gün içinde hükümetin kurulamaması
 

63) Millet Vekili seçilme yaşı en az kaçtır?

30

64) Millet Vekili seçimlerinde aday olabilmek için Eğitim düzeyi en az ne olmalıdır?

İlkokul Mezunu

65) Cumhur Başkanı Seçilebilme yaşı en az kaçtır?

40
 

66) Başbakanın, TBMM tarafından  “Yüce Divan’a” sevk edilmesi hangisinin gerçekleşmesine neden olur?

Hükümet istifa etmiş sayılır.
 

67) Anayasamıza göre Başbakan kime karşı sorumludur?

TBMM
 

68) TBMM Üyeleri üye sayısında çeşitli nedenlerden dolayı azalmalar olur. Bu durumda eksilen millet vekillikleri ile ilgili “ara seçimler” yapılır. Hangisinin gerçekleşmesi ara seçimlerin yapılmasını gerekli hale getirir?

Boşalan üye tam  sayısının %5’ine ulaşması durumunda Ara Seçim yapılır.

 

69) Adli, idari ve askeri mahkemeler arasında görev ve karar anlaşmazlığının olması durumunda hangi yola başvurulur?

Uyuşmazlık Mahkemelerine başvurulur. 
 

70) İllerin çıkaracakları millet vekili sayısını hangisi belirler?

Yüksek Seçim Kurulu 
 

71) Anayasalardan hangisi ile ilk kez “güçler ayrılığı” ilkesi kabul edilmiştir?

1961 Anayasası 

 

72) Ülkemizde haksızlığa uğradığını düşünen bir kimse iç hukuk yollarını tükettikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurabilmektedir. Türkiye bu mahkemenin verdiği kararı uygulamaktadır. Bu durum Neyin göstergesidir?

Ülkemizde Uluslar arası Hukuk Kurallarının da geçerli olduğunun göstergesidir. 

 

73) Anayasa Mahkemesi üyeleri kim tarafından seçilir?

Cumhurbaşkanı 
 

74) Cumhurbaşkanı seçilebilmek için en az kaç yaşında olmak gerekir?

40 Yaşında

 

75) Anayasamıza göre TMBB üyesi olmayan bir kimsenin Cumhurbaşkanlığına aday olabilmesi için hangisi gereklidir?

TBMM Üye sayısının en az Beşte Biri tarafından aday gösterilebilmesi gereklidir. 
 

76) Anayasamıza göre Cumhurbaşkanının, varsa siyasi partilerle ilişiğinin kesilmesi gerekmektedir. Bu durum Cumhurbaşkanının hangi özelliğindendir?

Bu durum Cumhurbaşkanının tarafsızlığı ile ilgilidir.

 

77) Adliye Mahkemeleri tarafından verilen karar ve hükümlerin son inceleme yeri neresidir?

Yargıtay 
 

78) Yasaların anayasaya aykırı olup olmadığına hangisi karar verir?

Anayasa Mahkemesi 

 
79) Siyasi Partilerin mali denetimini hangisi yapar ?

Anayasa Mahkemesi
 

80) Cumhurbaşkanı’nın yurt dışında olduğu durumlarda yerine kim vekalet eder.?

TBMM Başkanı 
 

81) Meslek ilkelerine aykırı davranan hakim ve savcılar haklarında gerekli işlemleri yapmak ve cezai yaptırımlar uygulama görev ve yetkisi kime aittir?

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 
 

82) Cumhurbaşkanı’nı görevi ile ilgili suçlardan dolayı yargılama görevi kime aittir?

Anayasa Mahkemesi
 

83) 1982 Anayasası’na göre “Hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında Mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz” Anayasamızda yer alan bu hüküm neyi gerçekleştirmeye yöneliktir?

Yargı bağımsızlığını 
 

84) 1982 Anayasasına göre doğrudan halkın oylarıyla seçilerek görev başına kimler gelir?  TBMM üyeleri, Belediye Başkanı ve Muhtarlar.

 

85) 1982 Anayasasına göre hangi bakanların TBMM seçimlerinden önce çekilmeleri ve yerlerine bağımsızların atanması gerekir?

Ulaştırma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı

 

86) Ülkemizde yapılan seçimlerde sık sık kullanılan “Genel Oy” kavramı ne demektir?

Her Vatandaşın, millet vekili veya yerel yönetim seçimlerinde, yaş ve sezginlik dışında başka bir nitelik aranmadan oy hakkına sahip olmasına Genel Oy denir.

 

87) Yargı Yetkisi Türkiye tarafından da kabul edilmiş olan İnsan Hakları Mahkemesi hangi uluslar arası kuruluş içinde yer almaktadır?

Avrupa Konseyi  

 

88) 1982 Anayasasına göre bir siyasi partinin Anayasa Mahkemesi tarafından temelli kapatılma nedenleri nelerdir?

a)Yabancı devletlerden veya uluslar arası kuruluşlardan maddi yardım alması b)Tüzük ve programlarının laiklik ilkesine aykırı olması c)Tüzük ve Programlarının eşitlik ilkesine aykırı olması d)Demokratik devlet ilkelerine aykırı eylemlerin odağı haline gelmesi 
 

89) Hangisi “Doğal Yargıç” güvencesinin bir sonucudur?

Hiç kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önünde yargılanmaması.

 

90) 2001 yılının Nisan ayında “5 Yılda 1 Milyar Çocuğa Eğitim” kampanyasını başlatan Sivil Toplum Örgütü hangisidir?

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 

 
91) Birleşmiş Milletler Teşkilatı hangi olaydan sonra kurulmuştur?

II. Dünya Savaşından sonra 
 

92) Türkiye’de yapılan yeniliklerden hangisi doğrudan halkın yönetime olan katılımını artırmıştır?

Kadınlara Seçme ve Seçilme hakkının verilmesi

 

93) Hangisi Türk tarihinde Batılı anlamda ilk demokratikleşme hareketlerinin başlamasını sağlamıştır?

Tanzimat Fermanın İlan edilmesi 

 

94) Anayasamızın 55. maddesine göre “Devlet, Çalışanları yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır” Anayasamızda yer alan bu madde temel haklardan hangisi ile ilgilidir?

Ekonomik Haklar 
 

95) Toplu İş sözleşmesinin yapılması sırasında uyuşmazlıklar çıkabilmektedir. Bu durumda işçilerin “Greve gitme” kanuni haklarındandır.

 

96) Anayasamıza göre İlköğretim herkes için zorunlu ve devlet okullarında parasızdır. Bu durum “Eşitlik İlkesinin” bir gereğidir. 
 

97) İnsan Hakları konusunda, “Magna Karta,Amerikan bağımsızlık Savaşı, Fransız İhtilali, Birleşmiş Milletler” yenilikler getirmiştir.

 

98) Anayasamızda yer alan seçme ve seçilme hakkı, hem hak hem de görev niteliğindedir. 
 

99)  Anayasamızda yer alan Dernek Kurma hangi haklardandır?

Çalışma Hakkı 

 
100)  Az elemanla en iyi bir şekilde vergi toplamak “Vergide Tutumluluk Kuralı” nin gereğidir. 
 

101) Hangisi Kişi dokunulmazlığının gereğidir?

Hiç Kimse zorla çalıştırılamaz, angarya uygulanamaz.

 

102) “Askerlik yapmak”,  Vatandaşların doğrudan ülke güvenliğine katılmalarını sağlamaya yöneliktir. 

 

103) TBMM Üyeleri Kimleri Temsil eder? 

Milleti 

 
104) Bir kişinin milletvekili seçimlerinde oy kullanabilmesi için en az kaç yaşını doldurmuş olması gerekir?

18 
 

105) Devlet Denetleme Kurulu hangisine bağlıdır?

Cumhurbaşkanlığı 
 

106) Cumhurbaşkanı’nın TBMM tarafından kabul edilen ve kendisine gönderilen kanunları kaç gün içinde yayımlaması veya bir daha görüşülmek üzere geri göndermesi gerekir?

15 Günde 
 

107) Bütçe ve Kesin hesap kanun tasarılarını hangisi kabul eder? 

TBMM 
 

108) Birleşmiş Milletlerin çocuklara eğitim ve sağlık yardımı sağlamak amacıyla çalışan kuruluşu hangisidir? 

UNICEF 
 

109) 1-Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 2-Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği 3-İlköğretim Okullarına Yardım Vakfı 4-Türk Eğitim Derneği bu sivil toplum kuruluşlarının temel amacı Ne ile ilgilidir?

Eğitim
 

110) 1-Önemli konularda halkoyuna başvurulmasını öngörme 2-İki Meclisli yasama sistemini benimseme, hangi anayasamızın özelliklerindendir?

1961 Anayasası 

 
111) Anayasamızın Değiştirilemeyecek Hükümleri Nelerdir?

1-Türkiye Devleti Bir Cumhuriyettir. 2-Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. 3-Milli Marşı İstiklal Marşı’dır. 4 Başkenti Ankara’dır. 
 

112) TBMM genel oyla seçilen kaç millet vekilinden oluşur?

550

 

113) Hangisi Anayasa Mahkemesi’ne üye olmada aday gösterilemez?

Milli Güvenlik Kurulu 

 
114)  TBMM tarafından kabul edilen kanunları kim yayınlar?

Cumhurbaşkanı 

 
115) Hangisi Milli güvenliğin sağlanmasında ve Silahlı Kuvvetler’in yurt savunmasına hazırlanmasından TBMM’ye karşı sorumludur?

Genel Kurmay Başkanı 
 

116) Genel Seçimlerin Gerçekleştirilmesinde uyulan ilkeler nelerdir?

a)Oy kullanırken hiçbir başkanın söz konusu olmaması b) Herkesin, oyunu gizli kullanması c)Herkesin kullandığı oyun eşit ağırlıkta olması c) Oyların sayımının ve dökümanın açık olarak yapılması.

 

117) Türkiye’de zorunlu eğitim çağındaki tüm kız çocukların ilköğretime erişimini sağlamaya yönelik “Haydi Kızlar Okula”  kampanyası Milli Eğitim Bakanlığı ile hangi kuruluşun işbirliği ile yürütülmektedir? 

UNICEF 
 

118) Türkiye’de eğitimi yaygınlaştırmak ve eğitimin kalitesini artırmak üzere hükümetlerin en fazla dış mali kaynak sağladığı uluslar arası kuruluş hangisidir?

Dünya Bankası 
 

119) Cumhur Başkanlığı Seçimleri Kaç Yılda bir Yapılır? 

7 Yılda 
 

120) Genel Seçimler Kaç Yılda bir yapılır?

5 Yılda 
 

121) Osmanlı İmparatorluğunda İlk Anayasal Gelişme Hangisidir?

Sened-i İttifak

 

122)  İlk Osmanlı Anayasası (İlk Türk Anayasası) Hangisidir?

Kanun-u Esasi

 

123) Kanun-u Esasi Ne zaman kabul edilmiştir?

23 Aralık 1876 yılında bir ferman ile ilan edilmiştir.

 

124)  1876 Kanun-u Esasi (İlk Türk Anayasası) hangi padişah zamanında ilan edilmiştir?

II. Abdülhamit

 

125) Türk Anayasa tarihinde ilk yazılı anayasa hangi yıl kabul edilmiştir?

1876 

 

126) Hükümeti Kurma görevi verilmiş olan partiye ne ad verilir?

İktidar Partisi 
 

127) Basın Araçları Nelerdir?

1-Televizyon Kanalları, 2-Radyo 3-Dergi 4 Gazete 
 

128) Yürürlükte olan Anayasamız Hangi yılda kabul edilmiştir?

1982 
 

129) Ülkemizde kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların bakımını hangi kuruluş üstlenmiştir ? Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

 

130) Yangın söndürme birimi olarak çalışan itfaiye hangi birime bağlıdır?

Belediye 
 

131) İnsan haklarının uluslar arası düzeyde korunmasında Uluslar arası belgeler nelerdir? a)İnsan hakları evrensel bildirisi   b)Çocuk hakları sözleşmesi

 

132) Ülkemizde milli güvenliği sağlayan kuruluşlar

a)Türk Silâhlı Kuvvetleri    b)Emniyet Örgütü    c)Jandarma   

 

133) 1982 Anayasasına göre yeni bir ilin kurulması hangi kurumun alacağı kararla gerçekleşir?

TBMM 
 

134) Türkiye Cumhuriyeti’nde serbest piyasa kuralları çerçevesinde özel ve kamu kuruluş firmaları arasındaki uyuşmazlıklara bakmak, piyasadaki tekelleşmeleri önlemek hangi kurumun görevidir?

Rekabet Kurumu 
 

135) Üniversitelerin en üst yöneticisi olan rektörler hangi makamca atanır?

Cumhurbaşkanı
 

136) Dünyanın en gelişmiş ve zengin sekiz ülkesinin oluşturduğu birliğe Ne ad verilir?

G-8 Ülkeleri
 

137) Doğrudan seçimle iş başına gelen yöneticiler Kimlerdir?

1-Muhtar, 2-Belediye Başkanı, 3-Belediye Meclis Üyeleri 4-İl Özel İdare Meclisi Üyeleri 5-İl Genel Meclisi Üyeleri 
 

138) 1982 Anayasasına göre TBMM’nin görev ve yetkileri nelerdir?

1-Bakanları denetlemek 2-Başbakanı denetlemek 3-Kanunları gerektiğinde değiştirmek 4-Hükümetin sunduğu bütçeyi görüşmek
 

139) Anayasa değişikliklerinin hangisiyle laiklik ilkesi Anayasada yer almaya başlamıştır? 1924 Anayasasında, 1937’de yapılan değişiklikle,

 

140) Türkiye Cumhuriyeti’nde halk, yöneticilerini  hangi yolla belirler?

Seçimle 
 

141) Hukuka aykırı olarak bir kişinin malına veya canına karşı yapılan saldırılara karşı kişinin kendini savunmasına hukuken ne ad verilir?

Meşru müdafaa

 

142) Yönetimin Makamlarından hangisi yaptığı eylemlerden dolayı sorumlu tutulamaz? Cumhurbaşkanı 
 

143) Anayasanın 89. maddesine göre TBMM tarafından hazırlanıp, cumhurbaşkanının onayına sunulan onaylar kaç gün içinde yayımlanmak zorundadır?

Cumhurbaşkanı 15 gün içinde Resmi Gazetede yayımlamak zorundadır.

 

144) Cumhurbaşkanının onayına sunulan yasa hangi gazetede yayımlanır?

Resmi Gazetede

 

145) Banka Denetleme ve Düzenleme Kurulu Hangi kuruma bağlıdır?

Özerk bir yapıdadır. 
 

146) Cumhurbaşkanlığına bağlı “Devlet Denetleme Kurulu” tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, meslek kuruluşlarında her türlü inceleme araştırma ve denetleme yapabilir. Ancak bazı kuruluşlar Devlet Denetleme Kurulunun görev alanının dışında kalır ve denetleme yapamazlar. Devlet Denetleme Kurulu hangisini denetleyemez?

Yargı Organlarını 

 

147) Birleşmiş Milletler Örgütü’nün içinde yer alan eğitim, bilim ve kültür kuruluşunun adı nedir?

UNESCO 
 

148) Yönetim tarzları genel olarak merkezi ve yerel olmak üzere ikiye ayrılır. İl Özel İdareleri hangi gruba girer?

Yerel Yönetim 
 

149) Türkiye’de yaşanan her ekonomik krizin ardından olduğu gibi 21 Şubat 2001 ekonomik krizinde de belli koşullarla Türkiye’ye orta ve uzun vadede kredi sağlayan uluslar arası kuruluş hangisidir?

IMF 
 

150) Uluslar arası para fonunun kısaltması?

IMF 
 

151) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin (KİT) Özelleştirilmesinin Yararları Nelerdir?

1-Devletin Yükünü azaltmak. 2-Mal ve Hizmetlerin niteliğini artırmak 3-Siyasilerin müdahalesini

9682
0
0
Yorum Yaz