tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKIND

2011-09-23 19:36:00

 

İLK VE ORTA TEDRİSAT MUALLİMLERİNİN TERFİ VE TECZİYELERİ HAKKINDA KANUN

Kanun Numarası: 1702         Kabul Tarihi: 10/6/1930

Madde 1, 2, 9, 10 - Hükümsüz kalmıştır.

Madde 3, 6, 8,11, 13- Yürürlükten kaldırılmıştır.

Orta tedrisat muallimleri;

İlk vazifeye stajyer olarak başlanır. Staj senesi sonunda ehliyet ve tedris kabiliyeti, talim sicilli ve teftiş raporu ile sabit olan stajyerler muallim unvanını alırlar.Meslekte kıdem, muallim unvanı alındığı tarihten hesap edilir. Muallim unvanı alınmadıkça terfi edilemez ve iki sene zarfında muallim unvanını alamayan stajyerlerin vazifesine nihayet verilir. (Madde 4)

Türkiye'de yüksek tahsilini bitirdikten sonra ecnebi memleketlerde tahsillerini ikmal edenler ibraz ettikleri tahsil vesikaları Maarif Vekaletince tasdik olunduğu takdirde, ilk defa mesleğe giriyorlarsa, Teadül Kanununun yedinci maddesi mucibince 10 uncu dereceye girerler. Muallimlikte herhangi bir kıdem derecesine geçtikten sonra ecnebi memleketlerde ikmali tahsil etmişler ise, devam ettikleri müesseselerin normal tahsil müddetleri kıdemlerinde hesap edilir. (Madde 5)

İlk ve orta tedrisat muallimleri hakkında müşterek hükümler:

Bir muallimin bir kıdem derecesinin tam sayılması o muallimin devre içinde inkıtasız (aralıksız) olarak maarif hizmetlerinde bulunmasına bağlıdır. Bir muallimin kendi isteğiyle maarif hizmetleri haricinde geçirdiği müddet kıdemine zammolunmaz. Bu suretle maarif hizmetinden çıkmış olanlar tekrar muallimliğe döndükleri zaman evvelce ayrıldıkları dereceye alınabilirler. Ancak maarif mesleğinin her hangi bir şubesinde vazife yapan muallimlerle mebus ve asker olan muallimlerin hizmet müddetleri kıdemlerinde hesap olunur. Kezalik Maarif Vekâletinin müsaadesiyle memleket haricinde tedrisat işiyle meşgul olan veya hususi mektepler de muallimlik edene meslek mensuplarının da bu hizmet müddetleri kıdemlerinde hesap olunur.(Madde 15)

Muallimler hakkında tatbik edilecek cezalar

Cezalar ve suçlar

(Değişik: 25/7/1931 1880/4 md.) Müdür, başmuallim ve muallimlere ve ilk tedrisat müfettişlerine işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir: (Madde 19)

 

1) İhtar

2) Tevbih

3) Ders ücretlerinin kesilmesi

4) Maaş kesilmesi

5) Kıdem indirilmesi

6) Derece indirilmesi

7) İstifa etmiş sayılmak

8) Vekâlet emrine alınmak

9) Meslekten çıkarılmak

10) Devlet memurluğundan çıkarılmak.

* İhtar ve tevbih cezaları şu hareketlere karşı verilir

1- Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etmek (bu halin neticesinde bir şahıs veya müessese zarar görürse zararın mahiyet ve derecesine göre daha ağır ceza verilebilir);

2- Mektep dâhil ve haricinde muallimlik vakarına uymayacak hareketlerde bulunmak;

3- Arkadaşlarına ve talebesine karşı kaba muamelede bulunmak ve kaba lisan kullanmak;

4- Amirlerine karşı hürmetsiz tavır göstermek;

5- Talebenin vazifelerini tashih etmemek;

6- Yoklama ve imtihan evrakını idareye vaktinde teslim etmemek;

7- Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak.

Yukarıdaki hallerin ilk defasında ihtar. Tekrarında tevbih cezası verilir. (Madde 20)

 

*Ders ücretlerinin kesilmesi cezası şu hallerde verilir:

1-Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten başka bir şeyle meşgul olmak;

2- İnzibat ve muallimler meclisi ve mubayaat komisyonu içtimalarına mazeretsiz olarak devam etmemek (bu son halin ilkinde ihtar, ikinci defasında ücret kesilmek cezası verilir);

3- Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek;

Derse gelmeyen veya dershanede dersten başka bir işle meşgul olan muallimin maaşından kesilecek miktarı tayin için dört hafta bir ay itibar olunarak muallimin maaş yekûnu bir ay zarfında girmeğe mecbur olduğu ders adedine taksim olunur ve boş geçen her ders saati için muallimin maaşından bu miktarı ilk alacağı aylığından kesilir.

Uhdesinde fazla ders olan muallimin fazla aldığı ücret; asıl maaşına zammedilerek ders ücreti bu yekûna göre hesap olunur.

Mazeret sebebiyle derse girmeyen muallimin mazeretini en çok üç gün zarfında ihbar ve bir hafta içinde de ispat etmesi lazımdır. Yoksa ceza tatbik olunur. (Madde 21)

*Maaş kesilmesi cezası şu hallerde verilir:

1- Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek;

2- Mektebin binasının ve eşyanın muhafazasına ihtimam etmemek;

3- Talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak;

4- Talebeyi dövmek;

5- Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek;

6- Arkadaşlarını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek;

7- Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoş olarak gezmek.

Maaş, fiilin derecesine göre bir günlükten on beş günlüğe kadar kesilir. Daha ziyade kesilmez.(Madde 22)

 

*Kıdem indirilmesi cezası şu hallerde verilir:

1- İmtihanlarda not takdirinde bîtaraflıktan ayrılmak;

2- Amirine karşı harekette bulunmak.(Madde 23)

 

*Derece indirilmesi cezası şu hallerde tatbik olunur.

1- Sarhoş olarak mektebe gelmek.

2- Kumar oynamayı itiyat etmek veya umumi yerlerde kumar mahiyetinde oyunlarla vakit geçirmek.

3- Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kastı ile memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette yapmamak. (Madde 24)

Bir orta tedrisat mualliminin, orta derecede mekteplerde ders vermekten aciz olduğu iki talim sicilli ile sabit olduğu takdirde muallim ilk mektep muallimliğine nakledilir.(Madde 25)

 

*İstifa etmiş sayılmak:

1- Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beş gün zarfında başlamayan.

2- Ders senesi başında vazifesine mazereti olmadan vaktinde gelmeyen;

3- Ders senesi içinde mazereti olmadan bir hafta fasılasız mektebe gelmeyen,

4- Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, başmuallim ve muallim veya ilk tedrisat müfettişi istifa etmiş sayılır.(Madde 26)

 

*Meslekten çıkarılmak aşağıdaki hallerde tatbik olunur.

1- Gerek talebeye karşı ve gerek hariçte muallimlik sıfatı ile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olan,

2- Talebeyi Vekâletin ve mektebin amirleri ve muallim ve memurları aleyhine itaatsizliğe teşvik eden,

3- Müdür başmuallim ve muallimlerle ilk tedrisat müfettişlerinden talebesi ne kopya verenler, (Madde 27)

Değişik: 25/7/1931 1880/5 md.) Devlet memurluğundan ihraç ve vekalet emrine alınmak cezaları Memurin Kanununun (657 sayılı DMK kanun) ahkamına tabidir. (Madde 28)

…..

Bir terfi müddeti zarfında iki defa ihtardan gayri bir cezayı mucip fiili yapmış olanlara İnzibat Komisyonu ikinci fiili için bir derece ağır ceza verebilir.(Madde 30)

Arkadaşlarına, iftirada bulunan müdür, muallim, başmuallimlerle ilk tedrisat müfettişleri,iftiraları hangi nevi cezayı icap ettirecek suç ise o suçun cezasından bir derece ağırı ile cezalandırırlar. (Madde 31)

Bu kanunda tasrih edilmeyen ahval Memurun Kanunu ahkâmına tabidir. (Madde 32)

 

*Ceza veren makamlar

 (Değişik: 25/7/1931 1880/6 md.) İhtar cezası aşağıdaki makamlar tarafından re'sen verilir:

1) Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı)

2) Vali

3) Maarif Müdürü (Milli Eğitim Müdürü)

4) Lise, orta mektep ve muallim mektepleri müdürleri.

Bu ceza tahriren tebliğ olunur.

Tevbih cezası aşağıdaki makamlar tarafından re'sen verilir;

1) Maarif Vekili

2) Vali

3) Maarif Müdürü (Madde 33)

İhtardan maada (başka) cezalar sicille kaydolunur. (Madde 34)

(Değişik: 25/7/1931 1880/7 md.) Ders ücretlerinin kesilmesi cezası Maarif Vekili, Maarif müdürleri ve orta derecede mektep müdürleri tarafından her biri kendi emir ve icra salahiyeti dairesinde olarak tatbik edilir. (Madde 35) 

hazırlayan: mehmet tunçer meb denetçisi

180
0
0
Yorum Yaz