tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

İL İDARESİ KANUNU

2009-04-02 23:47:00

İL İDARESİ KANUNU

1-İlerin İdaresi hangi esasa dayanır? Açıklayınız.

İlerin idaresi yetki genişli esasına dayanır.İllerin genel idari teşkilatı  il,ilçe ve bucak bölümlerine uygun olarak düzenlenir.Belli kamu hizmetlerinin görülmesi amacı ile,birden çok ili içine alan çevrede bu hizmetler için yetki genişliğine  sahip kuruluşlar meydana getirilebilir. 

2. İl İdare Kurulu kimlerden oluşur?

Valinin başkanlığı altında

Hukuk işleri müdürü,

Defterdar,

Milli Eğitim,

Bayındırlık,

Sağlık ve sosyal yardım,

Tarım ve Veteriner

müdürlerinden oluşur.

3. İlçe İdare Kurulu kimlerden oluşur?

Kaymakamın başkanlığı altında

Yazı İşleri Müdürü,

Mal Müdürü,

Hükümet Tabibi,

Milli Eğitim Müdürü,

Tarım ve Veteriner

Müdürlerinden oluşur

4-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi, adlarının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir il'e bağlanması ne ile yapılır?

Kanun ile.

5-5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre İl ve ilçe idare kurul kararları aleyhine itiraz hangi mercilere yapılır?  

İlçe idare kurulları kararları aleyhine il idare kurullarına, il idare kurullarının gerek birinci ve gerek ikinci derecede verdikleri kararlar aleyhine Danıştay’da ilgililer tarafından Danıştay Kanununa göre itiraz olunabilir.

6-İl İdaresi Kanununa göre, Valilerin teftiş ve denetleme yetkilerini açıklayınız?

Vali, (adli ve askeri daireler hariç) Bakanlıklar ve tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerin il teşkilâtında çalışan bütün memur ve müstahdemlerinin en büyük amiridir.

Bu sıfatla;

a)       Memur ve müstahdemlerin çalışmalarına nezaret eder.

b)       Teşkilatın işlemesini denetler.

c)       Memurin Kanunundaki usulüne göre savunma­sını aldıktan sonra uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanun hükümlerine göre teklif ve talep­lerde bulunabilir.

Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve talebini inceleyerek bir karara bağlamaya mec­burdur.

Valilerce re’sen verilen cezalar kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer.

ç) Tayinleri merkeze ait il memurlarının yıllık mezuniyetleri valiliğin iş’arı üzerine mensup oldukları Bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlükçe verilir. Bu memurlara acele hallerde valilerce 15 güne kadar mezuniyet verilir ve ilgili makamlara bildirilir.

d)       Valiler, emir ve denetimi altında bulunan teşkilatın aldığı kararla yaptığı muamelelerden şikayet edenlerin müracaatlarını tetkik eder; memurun haksız veya kanunsuz muamelelerini görürse hakkında kanuni muameleye başvurur.

İnceleme neticesinde vardığı sonuca göre alacağı kararı derhal tatbik ettirir ve ilgiliye bildirir.

7-İl İdare Şube Başkanlarının Vali’ye karşı ödev ve sorumlulukları hakkında, İl İdaresi Kanunu kapsamında, bilgi veriniz?

İl İdare şube başkanları kendi şubelerine taalluk eden işlerin yürütülmesinden ve şubeleri memur ve müstahdemlerinin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarıyla belirtilen ödev ve görevlerinin sürat ve intizamla yapılmasından valiye karşı sorumludurlar.

İl idare şube başkanlarının her biri, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği ödev ve görevleri ve valinin emirlerini yürüterek aldıkları işler üzerinde gereken incelemeleri yaparak bilgi ve düşüncelerini zamanında bildirmek ve valinin istediği her türlü malumatı vermekle ödevlidirler.

8-Valilerin tayin usulünü açıklayınız?

Valiler, İçişleri Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki ile tayin olunurlar. Valiler, lüzumunda tayinlerindeki usule göre kadro aylığı ile merkez emrine alınarak İçişleri Bakanının tensip edeceği işlerde görevlendirilebilirler.

9-Kaymakamların tayin şekli nasıldır?

Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle atanır.

10-İlçe İdaresi ve Teşkilatı hakkında bildiklerinizi anlatınız.

İlçe genel idaresinin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir. İlçenin genel idaresinden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş kanunlarına göre ilçede lüzumu kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın emri altındadır .

İlçedeki genel idare teşkilatının başında bulunanlar ilçe idare şube başkanlarıdır. Bunların emri altında çalışanlar ilçenin ikinci derecede memurlarıdır.

11-Valilerin hukuki durumları nedir? Görev ve yetkilerinden bir kaçını sayınız.

Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır.

Bu sıfatla :

A) Valiler, ilin genel idaresinden her Bakana karşı ayrı ayrı sorumludur. Bakanlar, Bakanlıklarına ait işleri için valilere re'sen emir ve talimat verirler. Bakanlar, valiler hakkında Bakanlar Kuruluna taltif ve tecziye teklifinde bulunabilirler.

B) Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlükler, il genel idare teşkilatına ait bütün işleri doğrudan doğruya valiliklere yazarlar. Valilikler de illere ait işler için ilgili Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerle doğrudan doğruya muhaberede bulunurlar. Ancak valiler hesabata ve teknik hususlara ait işlerde idare şube başkanlarına vali adına imza yetkisi verebilirler.

C) Vali, kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını ve uygulanmasını sağlamak ve Bakanlıkların talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir. Bu işlerin gerçekleştirilmesi için gereken bütün tedbirleri almıya yetkilidir.

Ç) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler.

D) Vali, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder. Bu denetleme ve teftişi Bakanlık veya genel müdürlük müfettişleriyle veya bu dairelerin amir ve memurlariyle de yaptırabilir.

E) İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.

F) Vali, ilde teşkilatı veya görevli memuru bulunmıyan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan her hangi bir idare şube veya daire başkanından istiyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir.

G) Vali, il içindeki idare ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden asli vazifelerine halel getirmemek şartiyle ilin genel ve mahalli hizmetlerine müteallik işlerin görülmesini istiyebilir. Bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler. Vali, keyfiyetten ilgili Bakanlığa ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlüğe bilgi verir.

H) Vali, Devlet gelirlerinin tahakkuk ve tahsilini ve ödeme işlerinin muntazam bir şekilde yapılmasını ve gelir kaynaklarının gelişmesini sağlamak için tedbirler alır ve uygular, lüzumunda bu maksatla ilgili Bakanlıklara ve genel müdürlüklere tekliflerde bulunur.

İ) Vali, Devlet, il, belediye, köy ve diğer kamu tüzelkişiliklerine ait genel ve özel mülklerin yangın ve benzeri tehlikelere karşı korunmasını, iyi halde tutulmasını, değerlenmesini ve iyi halde idaresini sağlıyacak tedbirlerin uygulanmasını ilgililerden ister ve denetler.

J) Vali, il, ilçe, bucak merkezlerinde ve çevrelerinde kiralı, kirasız binalarda vazife gören bütün Devlet dairelerini mahallin hizmet şartlarına ve Hazine menfaatine en uygun şekilde bir veya birkaç binada toplamak üzere gereken tedbirleri aldırır ve uygulanmasını denetler.

K) Vali, Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

            12-İl İdaresi Kanununda, Valilerin re’sen (doğrudan) verebilecekleri cezalar ile bu cezaların uygulanmasına ilişkin esaslar nasıl düzenlenmiştir?

Valiler, (adli ve askeri daireler hariç) Bakanlıklar ve tüzelkişiliği haiz genel müdürlüklerin il teşkilatında çalışan bütün memur ve müstahdemlerinin en büyük amiri olmaları sıfatı ile; Devlet Memurları Kanunundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanun hükümlerine göre teklif ve taleplerde bulunabilir.Yetkili disiplin mercileri valinin teklif ve talebini inceleyerek bir karara bağlamaya mecburdur. Valilerce re'sen verilen cezalar kesindir. Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer.

13-İl İdaresi Kanununa göre Valinin başlıca görev ve yetkileri nasıl sıralanabilir?

            a) Yasa, tüzük, yönetmelik ve hükümet emirlerinin ilan ve uygulanmasını sağlamak;            b) Genel emirler çıkarmak ve uygulamak;            c) İlde suç işlenmesini önlemek, kamu düzenini sağlamak;            d) İldeki kamu görevlilerinden bir bölümünü atamak, görev yerlerini belirlemek ve değiştirmek;            e) İlde bulunan kamu görevlileri üzerinde hiyerarşik yetkisini kullanmak;            f) İlçe, bucak ve köyleri denetlemek;         g) İlde bulunan yerinden yönetim ve yerel yönetim kuruluşları üzerinde ‘vesayet’ yetkisini kullanmak.14-İl İdaresi Kanunda, Valiler ile İl İdare Şube Başkanlarının ilişkileri  nasıl düzenlenmiştir? İl’deki genel yönetim kuruluşlarının başında bulunan yüksek memurlara “idare şube başkanları” ya da “il müdürleri” denilmektedir. Bunlar valinin emri altındadır, görevlerinden dolayı valiye karşı sorumludurlar.                                                                                                                   İlde bulunan idare şube başkanları, hukuk işleri müdürü, defterdar, jandarma komutanı, emniyet müdürü, milli eğitim müdürü, bayındırlık ve iskan müdürü, sağlık müdürü, kültür müdürü, turizm müdürü, tarım ve orman müdürü gibi görevlilerdir. Bunların sayısı ve adı bakanlıkların sayısı ve adı ile yakından ilgilidir. Genellikle il müdürleri, bakanlıkların ildeki en yüksek görevlileridir. İl Müdürleri görevlerini yürütürken karşılaştıkları sorunlardan valiyi haberdar ederler. Valinin yönetimi altında sorunlara çözüm ararlar. İl Müdürleri merkeze olan yazışmalarını, vali eliyle yaparlar. Valiler, belli konularda, sınırlı bir biçimde il müdürlerine imza yetkisi de verebilirler.          15-İl İdaresi Kanunda Valinin adalet yerleri ile olan ilişkileri nasıl düzenlenmiştir?            a) Vali, adalet dairelerinde görülmekte olar işlerin geciktiğini haber aldığında gecikme nedenlerini savcıdan sorabilir.            b) Vali, savcıdan kamu davası açılmasını isteyebilir.            c) Vali, ilin düzen ve güvenliği ile ilgili konularda kamu davası açılıncaya kadar geçecek aşamalar hakkında savcıdan bilgi isteyebilir.            d) Vali, cezaevlerinin korunmasını gözetler ve denetler.

e) Vali, savcı ile birlikte, hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarını gözetim ve denetim altında bulundurur.             

16-Valilerin (1)inci ve (2)nci derecede Sicil Amiri olduğu memurları açıklayınız.

Valiler, vali muavini ile kaymakamların, il idare şube başkanlarının il ve bölge muhakemat müdürlerinin, genel ve özel kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ise ikinci derecede sicil amirleridirler.

17-İlçe idare amirlerinin Kaymakama karşı sorumluluklarını açıklayınız.

            İlçe idare amirleri kendi birimlerinde taallük eden kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararıyla kendi dairelerine tevdi edilmiş olan görevlerin sürat ve intizam dahilinde görülmesinden doğrudan doğruya kaymakama karşı sorumludur. İlçe idare amirleri, kaymakam tarafından verilen emirleri yerine getirmek ve tevdi edilen işler hakkında gereken incelemeleri yaparak görüşlerini zamanında bildirmek ve istenilen her türlü malumatı vermekle mükelleftirler.

18-Kaymakamların adalet kuruluşları ile ilgili münasebetleri hakkında bilgi veriniz?

A)      Kaymakam, adalet dairelerinde görülmekte olan işlerin geciktiğini haber aldığı vakit gecikme sebeplerini Cumhuriyet savcılığından yazılı olarak sorabilir. Cumhuriyet savcıları bu sebepleri vereceği cevapta açıklar. Kaymakam, alacağı cevaba göre işi valiye yazar;

B)      Kaymakam, ceza ve tevkif evlerinin muhafazasını ve Cumhuriyet savcısı ile birlikte hükümlü ve tutukluların sağlık şartlarını gözetim ve denetimi altında bulundurur.

C)      Kaymakam, ilçenin düzen ve güvenliğiyle ilgili işlerde âmme dâvası açılıncaya kadar geçecek safhalar hakkında Cumhuriyet savcılığından yazılı olarak bilgi isteyebilir.  Cumhuriyet savcıları gereken bilgileri vermekle ödevlidirler.

 19- 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre Mülki İdare bölümlerini belirtiniz. Mülki İdare bölümleri ne şekilde (Kanun, B.KK,  İdari işlem v.s.) kurulur ve kaldırılır.  

Türkiye, merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafya durumuna, iktisadi şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere; iller ilçelere ve ilçeler de bucaklara bölünmüştür.

            İl, ilçe ve bucak kurulması ve kaldırılması aşağıda gösterilen şekilde yapılır:

            A) İl ve ilçe kurulması ve kaldırılması kanun ile;

            B) Bucak kurulması, kaldırılması İçişleri Bakanlığının kararı ve Cumhurbaşkanının tasdiki yapılır.

20-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre Valinin yönetim ve denetiminde olmayan örgütler hangileridir?

Adli ve askeri örgütler ile yerel yönetim kuruluşları ve hizmet yerinden yönetim kuruluşları valinin yönetim ve denetimi altında değildir. Vali yerinden yönetim kuruluşları üzerinde, kanunlarda öngörüldüğü takdirde vesayet yetkisine sahip olabilir. 

21-5442 Sayılı İl İdaresi Kanununa göre Vali İl’de, Kaymakam ise İlçe’ de kimin temsilcileridir?  

Vali, ilde Devletin ve Hükümetin temsilcisi ve ayrı ayrı her Bakanın mümessili ve bunların idari ve siyasi yürütme vasıtasıdır. Kaymakam, ilçede Hükümetin temsilcisidir.

22-Valilerin, illerde teftiş ve denetleme yetkisi olmayan daireler hangileridir?

Hakimler Kanunu ile İcra İflas Kanununda yazılı yargıç, Cumhuriyet savcısı ve yargıç sınıfında bulunanlarla bu kanunlarda yazılı adalet memurları, askerî birlikler, askerî fabrika ve müesseseler, askerlik daire ve şubeleri teftiş ve denetleme yetkisi yoktur.

23-Valilerin, usulüne göre savunma aldıktan sonra hangi cezaları vererek uygulama yetkileri vardır?

Memurin Kanunundaki usulüne göre savunma­sını aldıktan sonra uyarma, kınama ve beş günlüğe kadar aylıktan kesme cezaları vererek uygular.

24-Vali, yılda en az  kaç defa İdare şube başkanlarıyla toplantı yapar ?

Vali, yılda dört defadan az olmamak üzere lüzum gördüğü zamanlarda idarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gereken tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla idare şube başkanlarını heyet halinde toplar. Bu toplantıda alınan kararların yürütülmesi bütün idare şubeleri için mecburidir.

Bu görüşmelerde istihsalin artırılması, ticaret ve ulaştırma işlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, çiftçinin kalkındırılması, umumi refahın sağlanması gibi konular üzerinde gerekli tedbirler planlaştırılır.

Bu toplantılara kaymakamlar ve belediye ve ticaret ve ziraat odası başkanlarıyla diğer memur ve ilgililer çağrılabilir.           

25-Kaymakamların hukuki durumları, görev ve yetkileri nelerdir.

A) Kaymakam, kanun, tüzük yönetmelik ve Hükümet kararlarının neşir ve ilanını, uygulanmasını sağlar ve bunların verdiği yetkileri kullanır ve ödevleri yerine getirir. Kaymakam, valinin talimat ve emirlerini yürütmekle ödevlidir;

B) Valiler, ilçeye ait bütün işleri doğrudan doğruya kaymakama yazarlar. Kaymakamlar da ilçenin işleri hakkında bağlı bulundukları valilerle muhaberede bulunurlar. Ancak olağanüstü hallerde kaymakamlar İçişleri Bakanlığı ve diğer Bakanlıklarla muhabere edebilirler ve bu muhaberelerden valiye bilgi verirler;

C) Kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararları ve bunlara dayanılarak valiler tarafından verilecek talimat ve emirler ilçe idare, şube başkanlarına kaymakamlar yolu ile tebliğ olunur;

Ç) Kaymakamlar, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen daire ve müesseseler dışında kalan bütün Devlet daire ve müessese ve işletmelerini ve özel işyerlerini, özel idare, belediye ve köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler ve teftiş ederler. Bu teftiş ve denetlemeyi bizzat veya idare şube başkanları veya validen talep edeceği Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel müdürlük müfettişleri vasıtasıyla ortaokul veya bu dereceli öğretim müesseselerini de bizzat veya ilgili müfettişleri marifetiyle denetler;

D) Kaymakam, denetlemesi sırasında iş başında kalmalarında mahzur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri re'sen sorumluluğu altında işten el çektirebilir.

                E) Kaymakam, ilçenin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur;

   F) Kaymakam, ilçede teşkilatı ve görevli memuru bulunmayan işlerin yürütülmesini, bu işlerin görülmesiyle yakın ilgisi bulunan herhangi bir idare veya daire başkanlığından isteyebilir. Bu suretle verilen işlerin yapılması mecburidir;

   G) Kaymakam, ilçedeki idare, daire ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur ve müstahdemlerden ilçenin genel ve mahalli hizmetlerine ilişkin işlerin görülmesini asli vazifelerine halel getirmemek şartıyla valiliğe teklif suretiyle isteyebilir. Valilikten alınacak emir üzerine bu memurlar verilen işleri yapmakla ödevlidirler;

    H) Kaymakam, ilçe memurlarının çalışmalarını ve teşkilatın işlemesini gözetim ve denetimi altında bulundurur;

    I) Kaymakam, ilçenin idare şube başkanlarıyla ikinci derecedeki memurlarına, genel ve özel kolluk amir ve memurlarına Memurin Kanundaki usulüne göre savunmasını aldıktan sonra uyarma, kınama cezaları verir ve uygular. Daha ağır disiplin cezaları verilmesi için özel kanunu hükümlerine göre teklif ve talepte bulunabilir.

Kaymakamlarca re'sen verilen cezalar kesindir.   Bu cezalar tebliğ tarihinden itibaren sicile geçer. Kaymakam, ilçe memurlarına takdirnamede verebilir

               J) Kaymakam, ilçe idare şube başkanlarına acele hallerde (8 güne kadar) ve tayini kendisine ait memurlara, Memurlar Kanunundaki yıllık izin, süresine mahsup edilmek üzere bir aya kadar izin verebilir. Tayinleri kaymakama ait olmayan memur ve müstahdemlere izin verilmezden önce kaymakamın mütalaası alınır;

               K) Kaymakamlar, halkın askerlik muameleleri hakkındaki müracaat ve şikayetlerini kabul ederler. Askerlik şubelerine ve dairelerine yazarlar. Cevabı kafi görmedikleri takdirde keyfiyeti valiye bildirirler;

               L) Kaymakam, Cumhuriyet Bayramında ilçede yapılacak resmi törenlere başkanlık yapar ve tebrikleri kabul eder.

26-İl idare kurulunun görevlerini yazınız.

İl idare kurulları, il idare şubelerinin, kaymakamların ve ilçe idare şubeleriyle bucak müdürlerinin, bucak meclis ve komisyonlarının, köy muhtarlarının ve köy ihtiyar kurullarının yürütülmesi gerekli kararları aleyhine menfaati haleldar olanlar tarafından bu kararların esas, maksat, yetki ve şekil itibariyle kanun ve tüzüğe muhalefetlerinden dolayı açılan iptal davalarına birinci derecede bakarlar.

Bu davalar, kararların hak veya menfaati haleldar olanlara tebliğ veya bunların icraya ıttılaı tarihinden itibaren 91 gün içinde açılmalıdır.

Bu davalar Danıştay Muhakeme Usulüne tabidir. Bu kabil iptal davaları birinci derecede Danıştayda açılamaz. Merci tecavüzü ile Danıştaya dava açıldığı takdirde dava evrakı vazifesizlik kararı ile ilgili il idare kuruluna tevdi olunur. Bu madde özel kanunlarla il ve ilçe idare kurullarına verilen diğer kazai işlerdeki yetkilerine halel vermez.

 27-İl İdare Başkanlarının Ataması Nasıl Yapılır ?

  İl idare şube başkanları; valilerin mütalâası alınarak Bakanlık veya tüzel kişiliği haiz genel müdürlüklerin teşkilât kanunlarındaki hükümlere göre tayin edilirler.

             28-İl idaresi şube başkanları ve kaymakamlar, vali tarafından re’sen verilen emirlerin yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olmadığı yönünde bir görüşe varırlarsa nasıl bir yol izlenir?

İl idare şube başkanları ve kaymakamlar vali tarafından re’sen verilen emirlerin kanun, tüzük, yönetmelik ve Hükümet kararlarına uygun olmadığı içtihadında bulundukları takdirde keyfiyeti valiye yazarlar. Vali, emrin mevzuata uygun bulunduğunda ısrar ederse yazılı olarak emir verir ve aynı zamanda işi ilgili mercie yazar. Cevap gelinceye kadar valinin verdiği emir kendi sorumluluğu altında uygulanır.

29-İl İdare Kurulları karar çeşitlerini sayınız.

İdare kurulları, idari, istişari ve kazai olmak üzere türlü karar alırlar. İdare kurullarının idari yetkileri kanun ve tüzüklerle kendilerine verilen vazifelerdir.

30-İdare kurullarının toplanma ve karar usulünü açıklayınız.

İdare kurullarının kazaî, idarî ve istişarî görüşmeleri mürettep üyenin yarısından bir fazlası hazır olmadıkça yapılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çokluk sayılır.

31-İlk defa bucak müdürü olabilmenin şartları nelerdir?

A) En az lise veya bu dereceli okul mezunu olmak;

B) Bilfiil askerlik hizmetini bitirmiş ve yaşı 30’u geçmemiş olmak;

C) Vücutça sağlam olmakla beraber memleketin her ikliminde vazife görmeye ve her vasıta ile dolaşmaya kabiliyetli oldukları hastaneler sağlık kurullarınca tasdik edilmiş bulunmak lazımdır.

32-İl İdaresi Kanununa göre Kaymakamların sicil amirliği durumlarını anlatınız.

Kaymakamlar, ilçe idare şube başkanlarının genel, özel ve kolluk amirlerinin birinci derecede, diğer memurların ikinci derecede sicil amirleridir.

33- İl İdaresi Kanununa göre Kaymakamların görevden uzaklaştırma yetkisini anlatınız.

Kaymakam, iş başında kalmalarında mahsur gördüğü ilçe idare şube başkanlarını Valinin muvafakatiyle, diğer memur ve müstahdemleri res’en sorumluluğu altında görevden uzaklaştırabilir.

 

21665
0
0
Yorum Yaz