tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

HUKUKA GİRİŞ SORU VE CEVAPLARI-2

2007-04-14 18:44:00

1-) Din kurallarının koyduğu emir ve yasaklara aykırı biçimde davranan kimselerin karşılaşacakları tepki aşağıdakilerden hangisidir?
A) Günahkâr sayılma
B) Lanetlenme
C) Ayıplanma
D) Küçük görülme
E) Hapsedilme
2-) Akıl hastasının yaptığı evlenme mukavelesi yaptırım türlerinden hangisinin içine girer?
A) Yokluk
B) Nisbi Butlan
C) Mutlak Butlan
D) Tek taraflı bağlamazlık
E) Hükümsüzlük
3-) Anayasamızın benimsemiş olduğu �Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir� hükmü, aşağıdaki ilkelerden hangisine girer?
A) Hukuk devleti ilkesine
B) Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet ilkesine
C) Demokratik devlet ilkesine
D) Laik devlet ilkesine
E) Sosyal devlet ilkesine
4-) Cumhurbaşkanı seçilme yaşı kaçtır?
A) 18
B) 20
C) 25
D) 35
E) 40
5-) Aşağıdakilerden hangisi çekişmesiz yargının konusuna girer?
A) Vakıfların mahkeme siciline tescili
B) Boşanma davası
C) Bir tarla üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet iddia etmesi
D) Alacak davası
E) Bir anlaşmazlığın sonuca bağlanması davası
6-) Sigorta ettirenin sigortacıya ödemekle yükümlü olduğu ücrete ne ad verilir?
A) Sigorta ücreti
B) Sigorta primi
C) Sigorta poliçesi
D) Sigorta bedeli
E) Sigorta tazminatı
7-) Tüzüklerin iptaline ilişkin davalar, hangi mahkemede açılır?
A) Anayasa Mahkemesinde
B) Asliye Hukuk Mahkemesinde
C) Sayıştayda
D) Yargıtayda
E) Danıştayda
Tedip hakkı (uslandırma hakkı) hangi hak grubu içerisine girer?
A) Kurucu yenilik doğuran haklar
B) Bozucu yenilik doğuran haklar
C) Değiştirici yenilik doğuran
D) Alelade haklar
E) Malvarlığı hakları
9-) Aşağıdakilerden hangisi hukuki fiildir?
A) Ölüm
B) Başkasına ait tahtadan bir masanın yapılması
C) Sözleşme yapmak etmek
D) Doğum
E) Başkasının evini kiralamak
10-) Aşağıdakilerden hangisi hakkın sahibi eliyle korunması yöntemlerinden biri değildir?
A) Dava açma
B) Meşru müdafa
C) Zaruret hali
D) Kuvvet kullanma
E) Savunma hakkı
11-) Aşağıdakilerden hangisinde ayırt etme gücü ortadan kalkmaz?
A) Akıl hastalığı
B) Sarhoşluk
C) Akıl zayıflığı
D) Yaş küçüklüğü
E) Sabıka
12-) Aşağıdakilerden hangisi hukuki işlem ehliyeti bakımından tam ehliyetli sayılır?
A) 21 yaşında kendisine yasal danışman atanmış erkek
B) Kötü yaşama tarzı sebebiyle kısıtlanmış bir erkek
C) 15 yaşında ayırt etme gücüne sahip bir kadın
D) 17 yaşında evli ayırt etme gücüne sahip bir erkek
E) 19 yaşında ayırt etme gücüne sahip olmayan bir kadın
13-) Bir kimsenin mali itibarının ve ödeme gücünün tanınması ve iktisadi hayata serbestçe katılabilmesini talep etmesi�, o kişinin hangi hakları bakımından sözkonusu olur?
A) Maddi bütünlük üzerindeki hakları
B) İktisadi bütünlük üzerindeki hakları
C) Manevi bütünlük üzerindeki hakları
D) Maddi ve manevi bütünlük üzerindeki hakları
E) Manevi ve iktisadi bütünlük üzerindeki hakları
14-) Hazır olmayanlar arasında sözleşme ne zaman meydana gelir?
A) Kabül haberinin vardığı anda
B) Kabül haberinin gönderildiği anda
C) İcabın kabülcüye gönderildiği anda
D) İcabın kabülcüye vardığı anda
E) Kabul haberinin öğrenildiği anda
15-) Aşağıdakilerden hangisi hukuki resmi şekle tabi değildir?
A) Resmi vasiyetname
B) Mal rejimi
C) Miras sözleşmesi
D) Kaydı hayatla irad
E) Taşınmaz üzerindeki ayni haklarla ilgili işlemler
16-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İrade bozukluğu hallerinin müeyyidesi tek taraflı bağlamazlıktır.
B) 3. kişinin yaptığı tehdidi karşı tarafın bilmesi veya bilmesinin gerekmesi şartına gerek yoktur.
C) 3. kişinin yaptığı hileyi karşı tarafın bilmesi veya bilmesinin gerekmesi şartına gerek yoktur.
D) Nisbi muvazaada gizli işlemin geçerli olabilmesi için, gizli işlemin kanunun emrettiği şekilde yapılması gerekir.
E) Adi hesap yanlışlığı esaslı hata sayılmaz.
17-) Aşağıdaki hukuki işlemlerden hangisi için özel temsil yetkisine gerek yoktur?
A) Tahkim
B) Dava açma
C) Kambiyo taahhüdünde bulunma
D) Sulh olma
E) Taşınır satımı
18-) Bir kimsenin ucuz bulduğu dolmakalemden bir tane de arkadaşına alması ne tür bir temsildir?
A) Doğrudan doğruya temsil
B) Yetkili temsil
C) Yetkisiz temsil
D) Vasıtasız temsil
E) Rızai temsil
19-) Ticari işlerde temerrüt faizi oranı TTK�ya göre nedir?
A) % 20
B) % 15
C) % 10
D) % 5
E) % 25
20-) Sözleşmeden dönme halinde hangi zarar istenir?
A) Müspet zarar
B) Olumlu zarar
C) Menfi zarar
D) Gecikmiş zarar
E) Tali zarar
21-) Kiracının kendi kusuru olmaksızın evde meydana gelen zararı için yapmış olduğu masrafı kira bedelinden düşmesine ne ad verilir?
A) Takas
B) Zamanaşımı
C) Trampa
D) Mahsup
E) Mübadele
22-) A, tamirci T�deki televizyonunu, arkadaşı B�ye satarsa, bu ilişki teslimsiz kazanma yollarından hangisine örnek olur?
A) Zilyetliğin havalesi
B) Hükmen teslim
C) Kısa elden teslim
D) Dolaylı teslim
E) Doğrudan teslim
23-) Ayıba karşı garanti borcunda, alıcının, aşağıdakilerden hangisini talep hakkı yoktur?
A) Ayıpsız bir benzeriyle değiştirilmesini talep etme
B) Semenin indirilmesini talep etme
C) Sözleşmeden dönme
D) Ücretsiz tamirini talep etme
E) Gecikmiş ifayı talep etme
24-) 6570 sayılı Kira Kanununa tabi bir taşınmazı 3 yıllığına kiralayan bir kimse, sürenin dolmasından 15 gün önce karşı tarafa bir bildirimde bulunmamışsa kira sözleşmesinin durumu ne olur?
A) 6 ay uzar
B) 1 yıl uzar
C) 2 yıl uzar
D) 3 yıl uzar
E) Sözleşme sona erer
25-) Ayfer Cem�e ait bir vazoyu onun haberi olmaksızın, masasının üzerinde alarak Duyguya satmıştır. Ancak vazoyu teslim edemeden meydana gelen depremde vazo kırılmıştır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Hasar alıcıya geçmez
B) Duygu vazonun bedelini ödemek zorunda değildir
C) Mülkiyeti Duygu�ya geçmez
D) Satım sözleşmesi geçersizdir
E) İfa imkansızdır
26-) Vekalet sözleşmesini istisna sözlemesinden ayıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zaman
B) Sonuç
C) Amaç
D) Değiş-Tokuş
E) Mübadele
27-) �Rehnin paraya çevrilmesi def�i� aşağıdaki kefalet türlerinden hangisinde ileri sürülemez?
A) Adi kefalet
B) Müteselsil kefalet
C) Kefile kefalet
D) Rücua kefalet
E) Birlikte kefalet
28-) Finansal kiralama dünyada ilk kez nerede ve nezaman ortaya çıkmıştır?
A) 1985 - ABD
B) 1930 - Almanya
C) 1985 - Türkiye
D) 1930 - ABD
E) 1985 - Almanya
29-) Anayasa Mahkemesi Başkanını kim seçer?
A) Cumhurbaşkanı
B) Bakanlar Kurulu
C) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
D) Anayasa Mahkemesi Üyeleri
E) Yüksek öğretim kurulu
30-) Vergi mahkemeleri aşağıdakilerden hangisini tek hakimle karara bağlar?
A) Toplamı 1 milyarı geçmeyen tarhlara ilişkin davalar
B) Genel bütçeye ilişkin toplam 2 milyar olan davaları
C) Belediyelere ilişkin değeri 3 milyar olan vergi davalarını
D) Toplamı 3 milyar olan vergi cezası davaları
E) E) Toplamı 10 milyar olan vergi zammı davalarını

CEVAPLAR:
1-A
2-C
3-D
4-E
5-A
6-B
7-E
8-D
9-B
10-A
11-E
12-D
13-B
14-A
15-D
16-C
17-E
18-C
19-C
20-C
21-D
22-A
23-E
24-B
25-D
26-B
27-B
28-D
29-D
30-A

21439
0
0
Yorum Yaz