tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

Ek Derslere ait 26 adet görüş yazısı

2011-08-13 16:48:00
Ek Derslere ait 26 adet görüş yazısı
kaynak: memurlar.net
13 Ağustos 2011 01:58

Özürlülerin Devlet Memurluğuna atanması için yapılan sınavda görevlendirilen personele ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 17.12.2009 tarih ve 99168 sayılı görüş yazısı. (Belge-1)

Öğretmenlerden üzerlerinde öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında danışman öğretmenlik görevi bulunanlar ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerine, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri adı altında ödenecek ek ders ücreti hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.01.2009 tarih ve 10943 sayılı görüş yazısı. (Belge-2)

Milli Eğitim Müdürlüğünde şef olarak göre yapmakta olan personelin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü bünyesinde kurulan bilgi işlem bürosunda Valilik onayı ile geçici olarak görevlendirilmesinden bahisle (MEB dışında bir kurumda Görevlendirmelere) ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 28.01.2009 tarih ve 6208 sayılı görüş yazısı. (Belge-3)

Öğrenci taşıma ihalesinde yaşana soruna bağlı olarak öğrencilerin okula gelememeleri nedeniyle ders görevlerini fiilen yerine getirmeyen öğretmenlerin söz konusu günlere gelen ek ders ücretlerinin ödenip ödenemeyeceği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 26.01.2009 tarih ve 91258 sayılı görüş yazısı. (Belge-4)

Çeşitli alanlarda Formatör öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenlerin, hizmetiçi eğitim kurs ve seminerlerde verdikleri derslere bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılıp yaralandırılmayacaklarına dair Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 26.01.2009 tarih ve 91258 sayılı görüş yazısı. (Belge-5)

Ders Dışı Eğitim Çalışmalarına Dair Esaslara dair genelgede yer almayan bir faaliyetin yapılıp yapılamayacağı ve karşılığında ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 18.11.2009 tarih ve 89262 sayılı görüş yazısı. (Belge-6)

Hizmetlerine duyulan ihtiyaç nedeniyle asli görevlerin dışında başka bir görevi yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin, geçici görevlerin bir gereği olarak çalışma saatleri içinde veya dışında hizmet içi eğitim kurs ve seminerlerinde verdikleri derslere bağlı olarak ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılıp yaralandırılmayacaklarına dair Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 17.12.2009 tarih ve 99181 sayılı görüş yazısı. (Belge-7)

Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının fiziki kapasitelerinden azami derecede yararlanmak amacıyla cumartesi ve Pazar günlerinde bu kurumlarda düzenlenen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceği bu derslerin maaş karşılığından sayılıp sayılmayacağı hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 17.12.2009 tarih ve 99172 sayılı görüş yazısı. (Belge-8)

Özel eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ek ders ücretlerinin her halükarda %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30.11.2010 tarih ve 70934 sayılı görüş yazısı (Belge-9) ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.05.2008 tarih ve 5724 sayılı görüş yazısı. (Belge-10)

Ders ücreti karşılında görevlendirilenlerin sigorta prim ödeme gün sayısının hesaplanmasına ilişkin Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.07.2009 tarih ve 8634 sayılı görüş yazısı. (Belge-11)

İlköğretim okullarında ders ücreti karşılında görevlendirilmelerde 6. 7 ve 8 sınıflarda hangi branşlara öncelik verileceği, 4 ve 5 sınıfta İngilizce dersine görevlendirme yapılabileceğine, 1. 2. 3. 4 ve 5 sınıfta ise sadece sınıf öğretmeni görevlendirilebileceğine dair Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 16.09.2009 tarih ve 15135 sayılı görüş yazısı. (Belge-12)

Milli Eğitim Müdürlüklerinde şube müdürü, tesis müdürü ve şef olarak görev yapmakta iken valilik onayı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında vekâleten veya geçici görevle görevlendirilenler ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında öğretmen olarak görev yapmakta iken bilişim teknolojisi sınıfların daha etkin kullanılması için bilişim teknolojileri Formatör öğretmenlerin valilik onayı ile anılan eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri halinde 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 3. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen ek ödemeden yararlandırılıp yaralandırılmayacaklarına dair Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 13.03.2009 tarih ve 3008 sayılı görüş yazısı. (Belge-13)

Belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden 24 sat süreyle nöbet tutmak üzere görevlendirilenlerin, aynı gün ders görevlerini de yerine getirmeleri halinde belleticilik görevlerine bağlı olarak 6 saat ek ders ücretinden yararlandırılıp yaralandırılmayacakları ile okullarda öğretmen olarak görev yapmakta iken başka görevleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin bu görevleri süresince okullarında belleticilik görevini yürütüp yürütemeyeceklerine dair Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 09.10.2009 tarih ve 82166 sayılı görüş yazısı. (Belge-14)

Yurt dışında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu sürelerdeki ek ders ücretinden yararlandırılıp yaralandırılmayacaklarına dair Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 08.12.2009 tarih ve 95233 sayılı görüş yazısı. (Belge-15)

Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde ders vermek üzere görevlendirilenler ile kursiyer olarak görevlendirilenlere bu sürelerde ödenecek ek ders ücretine dair Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 08.12.2009 tarih ve 95231 sayılı görüş yazısı. (Belge-16)

Öğretmen olarak görev yapmakta iken başka görevleri yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin bu görevleri süresince okullarında ders dışı eğitim çalışmalarını yürütüp yürütemeyeceklerine dair Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 07.10.2009 tarih ve 81537 sayılı görüş yazısı. (Belge-17)

Özelleştirme kapsamındaki kurumlarda görev yapmakta iken 4046 sayılı kanunun 22. maddesine göre MEB kadrolarına atananlardan görev unvanları için ek ders ücreti öngörülenlerin ek ders ücretinden ne şekilde yararlanacaklarına dair Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 06.08.2007 tarih ve 51249 sayılı görüş yazısı. (Belge-18)

Eğitim kurumlarından bünyesinde anasınıfı olanların ders dışı eğitim çalışmaları kapsamında bir ders yılındaki toplam ders saati sayısın belirlenmesinde anasınıfındaki eğitim etkinliklerin de dikkate alınıp alınmayacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 06.02.2009 tarih ve 14086 sayılı görüş yazısı. (Belge-19)

Zihinsel engelliler sınıf öğretmenlerinin haftada okutacakları aylık ve ek ders ücreti karşılığı ders saat sayısının sınıf öğretmenleri kapsamında belirlenmesi gerektiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 05.01.2009 tarih ve 785 sayılı görüş yazısı. (Belge-20)

Okullarda görevli yönetici ve öğretmenlerden bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta gördükleri tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine getirmeyenlerin, bu sürelere rastlayan ders görevlerini yapmış sayılmaları uygulaması hakkında Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürlüğünün 03.06.2011 tarih ve 37291 sayılı görüş yazısı. (Belge-21)

Özel alt sınıfı bulunan ilköğretim okullarındaki yöneticilere yönetim görevi verilen ek ders ücretinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine İlişkin Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 17.12.2009 tarih ve 99170 sayılı görüş yazısı. (Belge-22)

Müdür başyardımcısı olarak görev yapmakta iken görev yaptığı okulun boş bulunan müdürlük görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin ve başka bir okulunun boş bulunan müdürlük görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin ek ders ücreti konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 13.12.2010 tarih ve 74019 sayılı görüş yazısı. (Belge-23)

İlköğretim okullarında görevli olup alanı sınıf öğretmenliği olan yöneticilere aylık karşılığı ders görevlerini yerine getirmelerinin sağlanması amacıyla 6, 7 ve 8'inci sınıflarda okutulan alanları dışındaki derslerin istekleri olmaksızın verilip verilemeyeceğine Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 11.02.2010 tarih ve 8780 sayılı görüş yazısı. (Belge-24)

Müdür başyardımcısı olarak görev yapmakta iken görev yaptığı okulun dolu bulunan müdürlük görevini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin ek ders ücreti konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09.08.2010 tarih ve 51260 sayılı görüş yazısı. (Belge-25)

Eğitim kurumların yöneticilik görevlerini yürütmek üzere geçici olarak görevlendirilenlerin ek ders ücreti konusunda Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 04.12.2009 tarih ve 93419 sayılı görüş yazısı. (Belge-26) 

98
0
0
Yorum Yaz