tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME

2007-04-15 22:20:00

Program Geliştirme

Program Geliştirmenin Felsefi Temelleri

Daimicilik:

Bu görüşe göre eğitimin amacı doğru ve sağlam karakterli bireyler yetiştirmektir.

Eğitim durumlarında daha çok sokratik yöntem kullanılır.

Temel vurgusu, klasik konular, edebi çözümlemeler ve sabit bir program anlayışıdır.

Temel İlkeleri

Değişmeyen evrensel eğitim

Entelektüel eğitim

Eğitim hayatın bir kopyası değil, ona hazırlıktır.

Çocuklara ve gençlere dünyanın hem manevi hem de maddi gerçeklerini tanıtacak bilgiler verilmelidir.

Klasik eserler eğitimi

Esasicilik:

Bireyin zihinsel gelişimine yardımcı olmak ve yetenekli kişileri eğitmektir.

Geleneksel değerlerin yaygın bir şekilde öğretimi söz konusudur.

Okuma, yazma gibi temel becerilerin yanı sıra, Anadil, Fen ve Tarih gibi temel konularda vazgeçilmez odak noktasıdır.

Bunun içinde soyut düşünme, alıştırma ve ezber kullanılır.

Temel İlkeleri

Öğrenmenin doğasında çok sıkı çalışma ve çoğu zaman zorlama vardır.

Eğitimde ve öğretimde girişim öğrenciden çok öğretimde olmalıdır.

Eğitim sürecinin özünü, konu alanının çok iyi özümlenmesi oluşturur.

Okulda zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalıdır.

İlerlemecilik:

Demokratik ve sosyal yaşamı geliştirmek eğitimin amacıdır.

Öğretmen öğrencinin etkin olmasını sağlamalı, rehberlik etmeli

Öğrenen merkezli ve işbirliğine dayalı yaklaşım söz konusudur.

İlerlemeciliğe göre, hümanist bir eğitim ve radikal eğitim reformu gereklidir.

Temel İlkeleri

Eğitim aktif ve çocuğun ilgilerine göre olmalıdır.

Öğretimde problem çözme yöntemi esas alınmalıdır.

Okul yaşama hazırlık olmaktan çok, yaşamın kendisi olmalıdır.

Öğretmenin görevi yönetmek değil, rehberlik etmektir.

Okul, öğrencileri yarıştırmaktan çok işbirliğine özendirmeli ve yöneltmelidir.

Demokratik eğitim ortamı

Yeniden kurmacılık:

Toplumu yeniden yapılandırmayı ve geliştirmeyi, değişim ve sosyal reform için eğitimi temele alır.

Toplumsal değişimin temel sorumlusu öğretmenlerdir. Öğretmenler öğrencilerin sorunun farkına varmalarına yardımcı olur.

Eğitimde fırsat eşitliği yeniden kavramsallaştırılmıştır.

 

Eğitim Programı ve Önemi

Eğitim programı, öğretim programından, faaliyet programından ve rehberlik programlarından oluşur.

Öğretim Programı: Bir dersle ilgili öğretme-öğrenme sürecinde nelerin, niçin ve nasıl yer alacağını gösteren kılavuz, proje planıdır.

Müfredat Programı: Sadece ders ve ders içeriklerinin gösterildiği programdır. Eğitim programından daha dar kapsamlıdır.

Eğitimin Planlanması

Plan yaparken

Plan eğitim öğretimin amaçlarına uygun olmalı

Plan eğitim programında belirtilen konulara yer vermeli

Planda konuların işlenişinde kullanılacak yöntem, teknik, araç-gereç ve deneyler göz önünde bulundurulmalı

Plan öğrencinin seviyesine uygun olmalı, bireysel farkları dikkate almalıdır.

 

Eğitim ve Öğretimde Plan Yapmanın Faydaları

Öğretmenin verimini arttırır.

Programın öngörülen süre içinde tamamlanmasını sağlar.

Öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, onlara güven kazandırır.

Uygun yöntem ve tekniklerin, araç ve gereçlerin seçilmesini, derslere hazırlıklı girilmesini sağlar.

Öğrencilerin ve programın daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesine imkan hazırlar.

Öğretmen ve öğrencilere birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.

Düşünceye açıklık kazandırarak unutmayı azaltır.

 

İyi Bir Planın Özellikleri

İşlevsellik, esneklik

Toplumsal değerlere dayalı olma

Bilimsellik

Uygulanabilirlik

Amaçlara yönelik olma

Ekonomiye uygunluk

 

Hedeflerin Belirlenmesi

Özellikleri

Öğrenci davranışına dönüklük: hedef öğrencinin ne yapacağını göstermelidir.

Genellik ve sınırlılık: bir çok davranışı aynı anda gerçekleştirebilecek nitelikte olma

Açıklık: açık ve anlaşılır olması

Bir içerikle kenetlilik: hedeflerde içeriğin net bir şekilde yazılması

Eğitim öğretim süreci sonunda gözlenebilir ve ölçülebilir olma

Konu başlıkları hedef olmaz

Bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır.

 

Program Geliştirme

Amacı; öğrencide istenen davranış değişikliğini sağlamaktır.

Program geliştirme merkezden yerel okula, okuldan merkeze doğru haberleştirme gerektiren bir süreçtir.

Devamlı ve kapsamlı bir süreçtir.

Not: Program geliştirme, operasyonel, kapsamlı, devamlı ve araştırma sürecidir.

 

Programların Düzenlenmesi

Program anlayışının ders kitapları ile sınırlandırılması

Programların bir merkezde hazırlanması

Öğretmenler tarafından hazırlanan programlar

İlgililerin katılması ile hazırlanan programlar

 

Program Düzenine ilişkin Teoriler

Derslere göre düzenlenen program modeli

Dersler birbirinden tamamen bağımsızdır. Aralarındaki ilişki araştırılmaz.

Konuların bireylere en etkin bir şekilde açıklanması ön planda tutulur.

Tekrar, soru-cevap, yazılı araştırmalar, sözlü müzakerelere yer verilir.

Aktivite İlkesine dayanan program modeli

Öğrenciyi aktif hale getirmeye çalışır. Ama öğrencilerin etkinliklere aktif olarak katılması gerekir.

Çocuk merkezlidir. Öğretimin içeriği çocukların ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Önceden hazırlanan bir eğitim programı yoktur.

Problem çözme yöntemi kullanılır.

Problemlere göre düzenlenen program modeli

Eğitim programı zorunlu sosyal problemler üzerine inşa edilmiştir.

Özgürlük, eşitlik, demokrasi gibi sosyal değerlere önem verir.

Amacı sosyal problemlere çözüm aramaktır.

Bireysel çabalar değil, grup çabaları ön plana çıkar.

 

Program araştırmalarını engelleyen başlıca güçlükler

Eğitim programının parça parça disiplinler halinde ele alınarak program bütünlüğünün bozulması

Problemleri etüt etmeden çözüme gidilmek istenmesi

Milli eğitimde programların nasıl düzenleneceğinin açık olarak kararlaştırılmaması

Program geliştirmeye tek yanlı olarak bakılması

 

Program Geliştirmede Rehber İlkeler

Program geliştirmede eğitim ve eğitim kurumlarının sosyal fonksiyonu göz önünde bulundurulmalıdır.

Bireysel verilerden yararlanılmalıdır.

Amaçlar belli kriterlere göre saptanır. Amaçların hiyerarşik düzeninde bağlantı kurularak davranış değişikliği gerçekleştirilir.

İçeriğin yapısı ve seçimi üzerinde objektif incelemelere dayanan tercihler yapılmalıdır.

Öğretim süreçleri değerlendirilir. Araç, gereç unsurları geliştirilir.

Program geliştirme bir araştırma sürecidir.

 

İyi Bir Programın Özellikleri

Programdaki tüm öğeler milli eğitimin amaçlarına uygun olmalıdır.

Uygulanacak okulun ve öğrencilerin amaçları doğrultusunda hazırlanmalı

Program işlevsel olmalı ve günün koşullarında bilgi vermelidir.

Program esnek olmalı, kültürel ve sosyal yapıya göre düzenlenebilmelidir.

Öğrencinin bir bütün halinde gelişmesini sağlamalı, öğrenciyi bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden geliştirecek nitelikte olmalıdır.

 

Program Danışma Grubu

Eğitim felsefecisi                    Eğitim teknoloğu

İletişim uzmanı                       Eğitim psikologu

Eğitim sosyoloğu                    Okul Yöneticisi

Eğitim ekonomisti                  Eğitim denetçisi ( müfettiş)

 

İhtiyaç Belirleme Teknikleri

Delphi ( anket geliştirme ) Tekniği

Konu ile ilgili uzmanlar grubunun akılcı bir yaklaşımla ortak görüşlerinin alınması, bir anlamda ortak görüş sağlanması çabalarıdır.

Parasal açıdan ekonomiktir.

Katılımcıların görüşlerini etki altında kalmadan açıklama fırsatları vardır.

Kontrollü iletişim kurulması, uzmanlar grubunun konu dışı kalmalarını önler

Grup kararı alınırken baskın kişilerden etkilenilmesi söz konusu değildir.

Bağımsız düşünmeyi sağlar.

Progel-DACUM ( program geliştirme çözümlemesi)

Temel olarak iş ortamında, işin en gerekli olan işlemlerinin, işin ustaları tarafından belirlenmesi ve daha sonra iş ve işlemlerin panel çalışmasıyla kesinleşmesini içerir.

işleyiş

Program alanının belirlenmesi

Beceri alanlarının belirlenmesi

İşlemlerin belirlenmesi

Beceri alanlarının ve işlemlerin gözden geçirilmesi

Bilgi ve beceriye dayalı işlemlerin bazı ölçütlere göre sıralanması

Programın gerektirdiği işlemlerin saptanması

Değerlendirilmesi

Meslek Analizi

İş ya da meslek fonksiyonlarına ayrılır. Her fonksiyon işlem basamaklarına ayrılır. Bunlar bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlardan oluşur.

Testler

Bireyde aranan özelliklerin ne miktarda var olduğunu saptamak üzere yapılan işlemlerdir.

Gözlem ve Görüşme

Gözlem, okul merkezli olarak bireysel ilgi ve araştırmaya dayanır. Görüşmede ise program katılımcıların program hakkındaki tepkileri sözel olarak belirlenir.

 

PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİNDE YER ALAN TEMEL ÖĞELER

HEDEF

Öğrenciye eğitim yoluyla kazandırılmaya çalışılan davranış örüntülerinin tümüdür.

Hedeflerin saptanmasında ölçütler

Toplum koşullarına ve gereksinimlerine cevap vermeli

İnsanların temel gereksinimlerini karşılayacak yönde olmalı

 

Kaynak:testci.net

1740
0
0
Yorum Yaz