tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

EĞİTİM PSİKOLOJİSİ SORULARI

2007-03-16 22:13:00

                             EĞİTİM PSİKOLOJİSİ DENEME TESTİ

                       DENEME1

      1.   Organizmanın çevreye uyumunu kolaylaştıran özelliklerin kalıcı hale gelmesi; yaşamsal   önem taşımayan özelliklerin ise zamanla sönmesi süreci hangi kavramla adlandırılmaktadır?

A)     sosyal çevre

B)      kalıtım

C)     ayıklanma

D)     uyum

E)      adaptasyon

 

     2.   "Zihinsel gelişim sürecinde, bireyin belirli dönemde mutlaka edinmesi gereken; başka bir dönemde yerine getirmesi güç ya da imkansız gelişim ödevleri" hangi kavramla tamlanmaktadır?

A)     Kritik dönem

B)      Soyut dönem

C)     İşlem öncesi dönem

D)     Anal dönem

E)      Gelişim

 

 

3.   Ayaklarını kontrol eden kaslar yeterli gelişim aşamasına ulaşmadan, bir bebeğin yürümesi beklenemez.

Yukarıdaki ifade hangi kavramla tanımlanabilir?

 

A)     Öğrenme

B)      Gelişme

C)     Büyüme

D)     Olgunlaşma

E)      Farklılaşma

 

4.   İki yaşındaki Sema, kızakla kendisi kaymak istemekte, kendisine yardım etmeye çalışan annesini itmektedir.

Sema'nın bu davranışı gelişim özelliklerinden hangisine örnektir?

A)     yatkınlık

B)      özerklik

C)     üretkenlik

D)     özdeşim

E)      merak

 

5.   Ablası iki yaşındaki Melike'ye ana ve ara renkleri öğretebilmek için yoğun çaba harcamış, ancak başarılı olamamıştır.

Bu örnekte ablanın başarısızlığı Melike'nin hangi özelliği ile açıklanabilir?

A)     Dikkat toplaşımı

B)      Motivasyon

C)     Zeka düzeyi

D)     Öğrenmeye hazır olma düzeyi

E)      Genel uyarılmışlık hali

 

6.   Babası, henüz dört aylık olan Berfin'e dokunulduğunda ağlama sesi çıkaran bir bebek almıştır. Berfin, ilk iki hafta bebek kendisine her verildiğinde gülümsemiş ve bebeğe dokunmak için çaba harcamıştır. İzleyen haftalarda ise Berfin'in bu oyuncağa olan heyecanlı tepkilerinin giderek azaldığı gözlenmiştir.

Berfin' in davranışındaki bu farklılaşma aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A)     İçselleştirme

B)      Alışkanlık kazanma

C)     Duyarlık kazanma

D)     Benimseme

E)      Hoşnutsuzluk

 

7.   Yeni bir kardeşi dünyaya gelen altı yaşındaki Tuğrul, geceleri altını ıslatmaya başlamıştır. Ailesi, Tuğrul'un geceleri altını ıslatma davranışını görmezden gelmiş ve bu yolla ortadan kaldırmaya karar vermiştir. Ancak başlangıçta yalnızca geceleri altını ıslatan Tuğrul, ailenin bu yöntemi uygulamaya başlamasından sonra gündüzleri de altını ıslatmaya başlamıştır.

Yukarıdaki durum seçeneklerden hangisiyle açıklanabilir?

A)     Altını ıslatma 6 yaşı için normal bir davranıştır

B)      Aile görmezden gelme yöntemini yanlış uygulamıştır.

C)     Görmezden gelme etkisiz bir yöntemdir.

D)     Başlangıçta söndürülerek davranışın tekrar sayısında geçici bir artış görülebilir.

E)      Biyofizyolojik davranışlar bu tür yöntemlerle ortadan kaldırılamaz.

 

8) Öğrencinin bir davranışı öğrenebilmesi için o davranışı yapmaya istekli olması gerekir.

Yukarıdaki ifadede altı çizili bölümle anlatılmak istenen kavram hangi seçenekte verilmiştir?

A)     Dikkat

B)      Güdülenme

C)     Zihinsel sağlık

D)     Çocuğa uygunluk

E)      Algı

 

9) Kreşe yeni başlayan Metin tanımadığı bir öğretmen tarafından azarlanmış ve o günden sonra babasına öğretmenlerden korktuğu için okula gitmek istemediğini söylemiştir.

Yukarıdaki örnekte Metin'in tüm öğretmenlerden korkar duruma gelmesi seçeneklerden hangisiyle açıklanabilir?

A)     pekiştirme

B)      Ket vurma

C)     Ayırt etme

D)     Genelleme

E)      Transfer

 

10) Bir öğrencinin okula zamanında gitme ve ödevlerini zamanında yapma gibi davranışları alışkanlık haline getirmesinde aşağıdakilerden hangisi en çok rol oynar?

 

A) Klasik(tepkisel) koşullanma

B) Bilişsel öğrenme

C) Edimsel (operant) koşullanma

D) Sosyal öğrenme

E) Psikomotor öğrenme

 

 

 

DENEME 2

 

1.                  Çocuğun doğuştan getirdiği zeka potansiyelinin uygun eğitsel yaşantılarla desteklenmemesi durumunda yeterince gelişmediği bilinen bir gerçektir. Yukarıdaki ifade gelişimin temel ilkelerinden hangisine örnek oluşturur?

A)     Gelişim yaşam boyu sürer

B)      Gelişme, genetik ve çevresel değişkenlerin etkileşimin ürünüdür.

C)     Gelişim, genelden özele doğrudur.

D)     Gelişimin kritik dönemleri vardır.

E)      Gelişim özellikleri ayrılmaz bir bütünlük oluşturur.

 

2.                  Somut işlemler döneminde oldukları bilinen ilköğretim 2. sınıf öğrencilerine dönük olarak aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin uygun olmadığı söylenebilir?

A)     Trafik ışıklarında karşıdan karşıya geçişi öğretmek için hangi ışıkta nasıl hareket edileceğini gösteren davranışları dramatize etmek

B)      Dünya'nın dönüşünü öğretmek için içinden iğne geçirilmiş üzüm kullanmak

C)     Renkleri öğretmek için sınıfa çeşitli meyveler getirerek onların renklerinden yararlanmak

D)     Mikropların hangi yollarla bulaştığını öğretmek için ellerine karbonat sürüp öğrencileriyle tokalaşmak

E)      Deniz altında yaşamı anlatmak için öğrencilerden kendilerini sınıf yerine deniz altındaymış gibi düşünmelerini istemek.

 

3.                  2 yaşındaki Hülya arabayla gezmek istediğini 'Baba araba' diyerek ifade etmektedir.. Hülya'nın bu ifadesi dil gelişimi açısından aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A)     Kavram gelişimi

B)      Alıcı dil

C)     Aşırı kurallaştırma

D)     Eksik kurallaştırma

E)      Telegrafik konuşma

 

4.                  İlköğretim 3. sınıf öğrencisi olan ve arkadaşları kadar güzel resim yapamayan murat'a öğretmeni "biraz daha çaba harcarsan senin de arkadaşların kadar güzel yapabileceğinden eminim. Çünkü yazı dersinde çok başarılısın. Bunu da yapabilirsin." demiştir.

Erikson'un psikososyal gelişim kuramına göre, öğretmen bu sözleriyle Murat'ın hangi gelişimsel sorununa çözüm bulmaya çalışmaktadır?

A)     başarıya karşı aşağılık duygusu

B)      kine karşı rol karmaşası

C)     özerkliğe karşı utanma ve kuşku

D)     girişkenliğe  karşı suçluluk

E)      üretkenliğe karşı durgunluk

5.                  Okul öncesi dönemde öğrenciler için en etkili öğrenme yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A)     buluş yoluyla öğrenme

B)      problem çözerek öğrenme

C)     ezberleyerek öğrenme

D)     tartışma grubuyla öğrenme

E)      yaparak, yaşayarak öğrenme

 

6.                  İlknur, ilköğretim birinci sınıfta öğrenim görmekte ve sık sık ailesini özlediğini söyleyerek derste ağlamaktadır.

A)     Davranışı tekrarlaması durumunda sınıfını geçemeyeceği konusunda İlknur'u uyarmak

B)      Arkadaşlarının onun gibi davranmadığını İlknur'a söylemek

C)     Durumu İlknur'un ailesine ileterek soruna birlikte çözüm aramayı öğrenmek

D)     Okul yönetimine haber vermek

E)      Çocuğu psikologa göndermek

 

7.       öğretme-öğrenme sürecini oluşturan 3 temel öğe hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A)     öğretmen-aile-öğrenci

B)      öğrenci-okul-araç gereçler

C)     öğretmen-öğrenci-öğrenme ortamı

D)     okul-öğretmen-veli

E)      eğitim programı-öğretim hizmeti-öğrenci

 

 

8.                  Aşağıdakilerin hangisi okul başarısı sürekli düşen öğrenciyle öğretmenin görüşmesi sırasında, öğretmenden yapması beklenen doğru davranışa örnek olarak gösterilebilir?

A)     Bu durumun her öğrenci için normal olduğu konusunda öğrenciyi ikna etme

B)      Hoşgörülü olarak öğrenciyi çaba göstermeye teşvik etme

C)     Yaşamın yalnızca okul başarısı olmadığını öğrenciye anlatma

D)     Öğrenciye olumlu pekiştireç vererek onu güdüleme

E)      Öğrenciyi cezalandırma

 

9.                  Ali öğretmen, depremden etkilenen öğrencinin anlattıklarını adeta onunla birlikte yaşayarak hissetmiş ve öğrencisine kendisini çok iyi anlayabildiğini söylemiştir.

Bu örnekte altı çizili bölümü en iyi anlatan kavram hangi seçenekte verilmiştir?

A)     antipati

B)      anlayış

C)     empati

D)     sempati

E)      saygı

 

 DENEME SINAVI 3

 

1.   Kişinin yeni karşılaştığı durum, nesne ve olayları kendisinde önceden varolan zihinsel yapının içine yerleştirilmesine ne denir?

A)     Şema

B)      Adaptasyon

C)     Biliş

D)     Özümleme

E)      Dengeleme

 

2.   Nesne devamlılığının kazanılması, Piaget'e göre Bilişsel Gelişim Dönemlerinin hangisinde gerçekleşmektedir?

A)     Duyusal-motor dönem

B)      İşlem öncesi dönem

C)     Korunum dönemi

D)     Somut işlemler  dönemi

E)      Soyut işlemler dönemi

 

3.   Freud'un Psikoseksüel Gelişim dönemlerine göre; kişiliğin çocuk kişiliğinden yetişkin kişiliğine dönüştüğü dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Oral dönem

58460
0
0
Yorum Yaz