tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

EĞİTİM NEDİR?

2013-05-07 00:25:00
EĞİTİME GİRİŞ Mehmet TUNÇER MEB MÜFETTİŞİ metu72@gmail.com Eğitim; kişinin zihinsel, bedensel, duygusal, toplumsal yeteneklerinin ve davranışlarının istenilen doğrultuda geliştirilmesi, ya da ona bir takım amaçlara dönük yeni yetenekler, davranışlar, bilgiler kazandırılması yolundaki çalışmaların tümüdür. Eğitimi en yaygın ve bilindik kullanımıyla; bireylerin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı ve istendik (eğitimin amaçlarına uygun) değişmeler meydana getirme sürecidir diye de tanımlayabiliriz. Eğitim sürecinde kazanılan bilgi, beceri, tutum ve değerler yoluyla bu değişme/farklılaşma gerçekleşir. Eğitim aynı zamanda bir “kültürleme” aygıtıdır. Kültürlemenin amaçlı olarak yapılan kısmı eğitimdir. Bu nedenle, eğitimi “kasıtlı kültürleme süreci” olarak da tanımlayabiliriz. FORMAL EĞİTİM Formal eğitim amaçlı eğitimdir, önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde planlı olarak yapılır ve öğretim yoluyla gerçekleştirilir. Okul dışında da formal eğitimden söz edebiliriz. Okul dışı formal eğitim sürecinin okullardakinden farkı, kısa süreli olması, öğrencilerin yaşlara göre gruplandırılmaması, ihtiyaç duyuldukça yapılması ve belli konularla sınırlandırılmasındadır. Okul dışında endüstri, tarım ve hizmet alanlarında kişileri bir mesleğe hazırlamak, meslekte ilerlemelerini sağlamak ve her gün ortaya çıkan mesleki yenilikleri öğretmek amacıyla yapılan öğretim etkinlikleri, halk eğitim merkezlerinde açılan kurslar, asker yetiştirme vd. formal eğitim çeşitlerindendir. Ülkemiz eğitim sistemi formal anlamda örgün ve yaygın eğitim olarak iki biçimde sistemleştirilmiştir. Örgün Eğitim: Okullarda yapılan eğitimdir. Planlı programlı ve düzenlidir. Belli yöntemlere göre verilir. Belli bir yaş grubundaki bireylere, Milli Eğitimin amaçları doğrultusunda hazırlanmış eğitim programları ile bir kurum olarak okul çatısı altında düzenli olarak yapılan eğitimdir. Okulöncesi öğretim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim örgün eğitim sistemini meydana getirir. Yaygın Eğitim: Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylerin, örgün eğitimin yanında veya dışında düzenlenen eğitim, öğretim, rehberlik ve uygulama faaliyetlerini kapsamaktadır. Halk eğitimi merkezleri ve çıraklık eğitimi merkezleri yaygın eğitim kurumlarından bazılarıdır. FORMAL OLMAYAN (İnformal) EĞİTİM: İnformal eğitim yaşam içinde kendiliğinden oluşan bir süreçtir. Amaçlı ve planlı değil, gelişigüzel ya da rastgeledir. Formal olmayan eğitimin iki önemli öğrenme yolu gözlemek ve taklit etmektir. Çocuklar arkadaşlarıyla oynarken, gençler akran grupları içinde birbirleriyle etkileşirken yardımlaşmayı, dayanışmayı, işbirliği yapmayı, kurallara uymayı, grup değerlerini benimsemeyi ve uymayı öğrenirler ve toplumsallaşırlar. İnformal eğitim sürecinde insanlar arzu edilmeyen, zararlı alışkanlıkları da edinirler. Kavga etmek, sigara içmek, sınıfta şamata çıkarmak, öldürücü ve yaralayıcı silah ve araç taşımak vb. bunlara örnek olarak verilebilir. EĞİTİM SÜRECİ Eğitim sürecinin üç temel öğesi vardır. 1. Amaç 2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri 3. Değerlendirme 1-AMAÇ: Eğitim bir ya da bir dizi amaca ulaşmak için yapılır. Amaçlar eğitim sürecine giren kişinin davranışlarında dolayısıyla kişiliğinde meydana gelmesi istenilen farklılaşmaları belirler. Eğitilecek kişinin davranış ölçütlerini ortaya koyar. 2-ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ: Eğitimin amaçları öğrenme yoluyla gerçekleştirilir. Öğrenmenin içeriğini amaçlar belirler. İçerik kültürden kültüre değişebilir. Fakat öğrenme olayı evrenseldir Öğrenme; Geçirdiği yaşantıların sonucu olarak kişinin davranışlarında oluşan bir dereceye kadar kalıcı nitelikteki değişmelerdir. Öğretim; Bir öğretim programının belli bir zamanda ve mekânda bir grup öğrenene uygulanmasıdır. Öğretim; eğitimin planlı, programlı, destekli ve bir belgeyle sonuçlanan kısmıdır. Öğretme; Öğretme, en geniş anlamıyla öğrenmeyi sağlama etkinlikleridir. Öğrenmenin kolaylaştırılması, öğrenmeye rehberlik edilmesi ve öğrenenlere yardım sürecidir. 3-DEĞERLENDİRME: Değerlendirme genel anlamda hedeflere ulaşma derecesini belirleme ve elde edilen verilere dayanarak aksayan yönleri düzeltme işidir. Öğretme-öğrenme süreci sonucunda alınan ürünün eğitimin amaçlarına uygun olması gerekir. Bu nedenle değerlendirme süreci eğitim sürecini tamamlayan ve onun ayrılmaz bir parçasıdır. EĞİTİMİN TEMEL İŞLEVLERİ  Bireysel İşlevi: Bireyin, beden, zihin ve ruhsal yapısını geliştirmek, bireye meslek kazandırmaktır.  Eğitim Toplumsal İşlevi: Eğitimin amacı kültürü yeni nesillere aktarmaktır. Bu şekilde bireyin topluma uymasına yardımcı olur.  Ekonomik İşlevi: Nitelikli insan gücü, bilinçli üretici ve bilinçli tüketici yetiştirmektir.  Siyasal İşlevi: Toplumun insan yetiştirme düzenine uygun olarak ülkenin anayasal yapısını koruyan bireyler yetiştirmek, girişken insan yetiştirmek, lider ve bilinçli seçmen yetiştirmektir. Bireylere, demokratik yaşamın gerektirdiği bilgi, davranış ve tutumlar kazandırmaktır.  Gizil İşlevi: Eş seçme, tanıdık sağlama, statü kazandırma, çocuk bakıcılığı, işsizliği önleme, çocuğun ekonomik sömürüsünü önleme, kötü alışkanlıkları ve suç önleme gibi gizil işlevleri vardır.

312
0
0
Yorum Yaz