tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

DÖNER SERMAYE SORULARI

2009-04-02 23:53:00

DÖNER SERMAYE SORULARI

1-Döner Sermaye İşletmeleri alımlarını hangi kanuna göre yaparlar?

3734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yaparlar.

 2-Bölümlerin veya atölyelerin kârlarının toplamı ile yıl sonu bilançosunda görülen kâr arasındaki fark ne yapılır?

Bölümlerin veya atölyelerin kârlarının toplamı ile yıl sonu bilançosunda görülen kâr arasındaki fark, bölümlere veya atölyelere kârları oranında geri yansıtılır. Bölümlerin veya atölyelerin kâr dağıtımı hesaplaması bu işlemden sonra yapılır.

 3-Kimlere Üretimi Teşvik Primi ödenmez?

(Madde 9) Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul ve kurumun kadrosunda olup;

a) Okul veya kurumun dışında geçici veya sürekli görevlendirilen personel, bu görevlendirmeleri devam ettiği sürece,

b) Döner sermaye çalışmalarına fiilen katılmayan personel,

c) Bir yılda toplam süresi 30 günü aşan, yurt içinde veya dışında açılan kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılan personel, bu görevlendirme devam ettiği sürece,

Üretimi teşvik priminden faydalanamaz.

 4-Bir personele yılda en çok ne kadar Üretimi Teşvik Primi verilebilir?

(Madde 11) Her personele verilecek üretimi teşvik priminin yıllık toplamı, en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz Asgari ücret hesabında mali yıl sonundaki asgari ücret esas alınır.

            5-Mesleki ve teknik okulların döner sermaye atölyelerinde yapılan sipariş işlerinde çalıştırılan öğrencilere ücret verilir mi? Açıklayınız.

Mesleki ve teknik okulların döner sermaye atölyelerinde yapılan sipariş işlerinde çalıştırılan öğrencilere umumi hasılattan ücret ödenir.

6-Döner Sermaye siparişleri üzerinde fiilen çalışan öğrenciler için ödenecek ücret (öğrenci hakkı)’nı anlatınız.

Döner sermayede siparişler üzerinde fiilen çalışan öğrenciye atölye şeflerince takdir edilen ücret ödenir.

-3423 sayılı kanun kapsamında çalışan öğrenciler için;

a) Her dereceli Mesleki ve Teknik Öğretim okul ve kurumlarında öğrenim gören öğrencilere öğrenci hakkı olarak saat başına azami, günlük asgari ücretin 1/8'i kadar ücret ödenir.

b) Her dereceli Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumlarında üretim işlerinde çalışan öğrencilerle, kursiyer, stajyer öğrencilerin işçilikleri atölye şefleri tarafından takdir edilir.

            -3308 sayılı kanun kapsamında çalışan öğrenciler için ; yaşına uygun asgari ücretin %30'undan aşağı olmamak üzere ücret ödenir. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun belirlediği yaşına uygun asgari ücrete göre saat ücreti belirlenir.)

b) Öğrenci ücretleri gelir vergisinden muaf olduğundan, bu ücretten sadece % 06 damga, vergisi kesilerek, kalanı net olarak ödenir.

c) Öğrenci ücretleri takip eden ayın 10 una kadar ödenir.

b) Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri, Pratik Kız Sanat Okulları, Pratik Erkek Sanat Okulları ve Halk Eğitim merkezlerindeki kursiyerler öğrenci gibi değerlendirilmeyecek, iş becerisi iyi olan kursiyerlere (a) fıkrasına göre ücret ödenir.

e) Yapılacak işlerde işçilik tutarı hesaplanırken (tahsis edilirken) öğrenci hakkı da içinde olacaktır. Yani ödenen işçilik ücreti ile öğrenci hakkının toplamı o iş için tahsis edilen işçilik tutarını aşmayacaktır.

f) Sadece ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine ücret ödenecektir.

7- Döner Sermaye İşletmelerine ilişkin evraklar ne kadar süre ile  saklanmalıdır?

Vergi Usul Kanunu'na göre muhasebe defte ve belgelerinin 5 yıl saklanma mecburiyeti vardır. Personelin özlük hakları ile ilgili maaş bordrosu. ve benzeri belgelerinde personel emekli olana kadar saklanma mecburiyeti vardır.

8-Her mali yıl sonunda Döner Sermaye İşletmeleri idare hesaplarını hangi mercilere göndereceklerdir?

Bünyesinde döner sermaye (DÖSE) işletmesi bulunan okul ve kurumlarımız; gerek 832 sayılı Sayıştay Kanunu, gerekse döner sermaye kuruluş kanunları ve tâbi oldukları yönetmelikler uyarınca, DÖSE işletmelerinin bir yıllık faaliyetlerini kapsayan idare hesaplarıyla ilgili defter ve harcama belgeleri ile bilanço ve eklerini her yıl yasal süresi içerisinde Sayıştay Başkanlığına, bilanço ve diğer belgeleri ise Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Bakanlığımız İşletmeler Dairesi Başkanlığına göndermek zorundadırlar

9-Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği yürürlükten kalktı mı?
Sadece alımlar ile ilgili hükümler için Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği yürürlükten kalkmıştır. Alımlar; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu ihale Sözleşmeleri Kanunu hükümlerine göre yapılacaktır.

10-3423 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanuna göre, döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek kârın dağıtım esasları nasıldır?

Döner sermaye işletme faaliyetlerinden elde edilecek kârın en çok üçte biri, bu kârın gerçekleşmesini sağlayan personele katkıları oranında üretimi teşvik primi olarak dağıtılır. Ancak, her personele verilecek primin yıllık tutarı en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz.

11-Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Öğretim Okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Okul ve Kurumlarında dağıtıma esas karın, üretim teşvik primi bağlamında, genel taksimi yüzdelik olarak nasıldır.

Dağıtıma esas karın %25’i idari personele, %5’i çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı, %70’i de bölüm personeline verilir.

         12-Dağıtıma esas karın % 5’ini teşkil eden çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payının taksimi Kız teknik öğretim okulları ve Ticaret liselerinin diğer bölümlerinde ne şekilde yapılır ?

Dağıtıma esas karın % 5’ini teşkil eden çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payının taksimi Kız teknik öğretim okulları ve Ticaret liselerinin diğer bölümlerinde, fiilen işi yapan personele verilir. İş yapan personel birden fazla ise katkıları oranında dağıtılır.

13-Ders Araç ve Gereci Üreten, Sınav ve Değerlendirme Yapan İşletmelerde, dağıtıma esas yıllık karın % kaçı çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak % kaçı personele dağıtılmak üzere ayrılır.

Ders Araç ve Gereci Üreten, Sınav ve Değerlendirme Yapan İşletmelerde, dağıtıma esas yıllık karın % 15’i çalışmayı teşvik ve çalışanı takdir payı olarak % 85’i personele dağıtılmak üzere ayrılır.

 

 

            14-Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinde belirlenen ihale usullerini sayınız.

Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinde belirlenen ihale usulleri şunlardır:

a)      Kapalı teklif usulü,

b)      Fiyat ve Teklif isteme usulü,

c)       Açık teklif usulü,

d)      Pazarlık usulü,

e)      Yarışma usulü,

  15-3423 Sayılı “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanun” esaslarına göre saymanları hangi sürelerde ve hangi makama hesap vermekle yükümlüdürler.

Döner Sermaye İşletmesi iş-işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı’nın denetimine tabi olup, Saymanlar her yıl Sayıştay’a hesap verirler.

16- Döner Sermaye İşletmesinin banka hesabından para çekilebilmesi için gerekli olan prosedürü açıklayınız.

Okul Müdürü, Teknik Müdür Yardımcısından biri ile saymanın ortak imzaları olmadıkça işletmenin banka hesabından para çekilemez.Bu durum işletme hesabının bulunduğu banka şubesine, noter tasdikli ‘İmza Sirküleri’ ile duyurulur.

17-Döner Sermaye İşletmesinde sipariş alınması aşamasındaki zorunlu işlemleri açıklayınız.

Ham ve yarı mamul malzemesi işletmeden karşılanacak imalatlar öncesinde alıcı ile “Sipariş Şartnamesi” düzenlenerek sipariş bedelinin ¼’ü peşin olarak alınır. Bu para alınmadıkça siparişe başlanmaz. Bakanlık siparişleri ile ham ve yarı mamul malzemesi müşteri tarafından karşılanan imalatlarda peşinat alınmasına lüzum yoktur.

18-Döner Sermaye İşletmesinin muhasebe iş-işlemlerinin yöntem ve biçimini açıklayınız ?

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşların tüm muhasebe iş-işlemleri 1995 yılından itibaren “Tek Düzen Muhasebe Sistemi” esaslarına göre bilgisayar ortamında yürütülmek zorundadır.

19-Mesleki ve teknik okulların döner sermaye atölyelerinde yapılacak temrin işlerinde vergi muafiyetini açıklayınız?

 Döner sermaye atölyelerinde yapılacak temrin işleri muamele vergisinden (KDV’den) muaf tutulur.

20-Milli Eğitim Bakanlığı Ertik Okullar Mütedavil Sermayesi Talimatnamesine göre Ham ve yarı mamul malzemeleri döner sermayeden veya müşteri tarafından temin edilecek siparişlerde satış bedelinin kaçta kaçının peşin alınmasına gerek vardır?

Ham ve yarı mamul malzemeleri döner sermayeden temin edilecek siparişlerde bu siparişin satış bedelinin de ¼’ü peşinen alınır ve bu para alınmadıkça siparişe başlanmaz. Ham veya yarı mamul malzemeleri müşteri tarafından tedarik edilen siparişlerde ve tamir işlerinde satış bedelinin ¼’ünü peşinen almaya lüzum yoktur.

  21-Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermayeli Kuruluşlar Çalışma Yönergesine göre İşçi Çalıştırmadaki Genel İlkeyi açıklayınız?

Döner sermayelerde işlerin öncelikle mevcut personel ve öğrencilerle yapılması esastır.

Ancak, siparişlerin fazla olması nedeniyle mevcut personel ve öğrenci ile süresinde yetiştirilmesinin. mümkün olmaması, anaokulu ve tarım işlerinde çalıştırılacak yeterli personelin bulunmaması durumunda; mevzuat çerçevesi içinde sürekli veya geçici kadrolarda işçi çalıştırmak mümkündür. (Madde 12)

22-Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermayeli Kuruluşlar Çalışma Yönergesine göre Döner Sermayeli okullardaki sorumluluk durumunu açıklayınız?

a)  Müdür, Teknik Müdür Yardımcısı ve Döner Sermaye Saymanı okullarındaki  döner sermaye çalışmalarının genelinden birinci derecede sorumludurlar.

b) Bölüm şefleri bölümlerini ilgilendiren döner sermaye faaliyetlerinden, atölye şefleri atölyeler ini ilgilendiren döner sermaye faaliyetlerinden birinci derecede sorumludurlar.

c)  (Okullardaki diğer personel, müdür tarafından verilen döner sermaye işlerini yapmak zorunda olup, verilen görevlerden sorumludurlar.(Madde 4)

23-3423 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkında Kanuna göre parça başı ücret ödenmek suretiyle mal ve hizmet üretimi yapılabilir mi? Açıklayınız.

Bakanlıkça uygun bulunan alanlarda, çalışma saati göz önünde bulundurulmaksızın parça başı ücret ödenmek suretiyle mal ve hizmet üretimi yaptırılabilir. Her personelin bir ayda alacağı parça başı ücretin toplamı, asgari ücretin iki aylık tutarından fazla olamaz. Aynı iş için hem parça başı ücret hem de fazla çalışma ücreti aynı anda ödenemez.

            24- Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine göre, günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde kaç gün aralıklarla kaç defa duyurulur? İlk ilan ile ihale günü arası ve son ilan ile ihale günü arası kaç günden az olamaz.

  Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.

Gazete ile yapılacak ilk ilân ile ihale günü arası 10 günden, son ilân ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.

25- Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine göre, ihale komisyonların ihaleyi yapıp yapmama serbestliği var mıdır? Komisyonların kararı kesin midir? İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince en geç kaç iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihalenin hükmü ne olur?

            Komisyonlar gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları, ihale yetkilisince karar tarihinden itibaren en geç 10 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

İhale yetkilisince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.

 

26- ‘Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine’ göre yapılacak ihaleler için hazırlanacak ‘Onay Belgesinde’ hangi hususların yer alması gerekir?

            İhalesi yapılacak her iş için bir onay belgesi hazırlanır. Onay belgesinde; ihale konusu olan işin nev'i, niteliği, miktarı, varsa proje numarası, tahmin edilen bedeli, kullanılabilir ödenek tutarı, avans ve fiyat farkı verilecekse şartları, ihalede uygulanacak usul, yapılacaksa ilanın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı belirtilir. Onay belgesinde ayrıca, şartname ve eklerinin bir bedel karşılığında verilip verilmeyeceği, bedel karşılığı verilecekse bedelin ne olacağı gösterilir.Bu belge ihale yetkilisi tarafından imzalanır.

27- ‘Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğine’ göre yapılacak ihalelere Katılamayacak Olanlar kimlerdir?

Madde 5- Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar:

1. İhaleyi yapan kuruluşun,

a)             İta amirleri,

b)             İhale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli olanlar,

c)             (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci de­rece dahil) kan ve sıhri hısımları,

d)             (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şahısların ortakları (bu şahısların yönetim kurulla­rında görevli olmadıkları anonim ortaklıklar hariç).

2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile diğer kanunlardaki hükümler gereğice geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar.

28- Döner Sermaye İşletmeleri Üretimi Teşvik Primi Dağıtımı Yönetmeliği hükümlerine göre Üretimi Teşvik Primi Ödenmeyecek Personel hangileridir?

Madde 9- Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul veya kurumun kadrosunda olup;

a)        Okul veya kurumun dışında geçici veya sürekli görevlendirilen personel, bu görevlendirmeleri devam ettiği sürece,

b)        Döner sermaye çalışmalarına filen katılmayan personel,

c)         Bir yılda toplam süresi 30 günü aşan, yurt içinde veya dışında açılan kurs, seminer ve benzeri faaliyetlere katılan personel, bu görevlendirme devam ettiği sürece,

d)        1475 sayılı Kanuna tâbi olanlar ile sözleşmeli personel

üretimi teşvik priminden faydalanamaz.

29- Milli Eğitim Bakanlığı Ertik Okullar Mütedavil Sermayesi Talimatnamesi gereğince Mesleki ve teknik okulların Döner sermayelerinde tutulması gerekli defterler hangileridir?

Esas defteri, Kasa defteri, Depo defteri, Alacaklılar hususi defteri kebiri, Borçlular hususi defteri kebiri, Talebenin tahakkuk eden yevmiye kartonu, Demirbaş eşya defteri.

30-Devlet Kitapları Döner Sermaye işletmesi  kitap fiyatlarını nasıl belirler, dağıtımını ne şekilde gerçekleştirir.Açıklayınız.
            2133  sayılı Kanun gereğince  ,Devlet kitapları döner  sermayesi ile basılacak kitapların fiyatları, her nevi masrafları ithal edilmek üzere tesbit edilecek maliyetlerine % 35 ilavesiyle tayin olunur. Bu suretle satışa çıkarılan kitapların fiyatlarında % 25 e kadar iskonto yapılır. Milli Eğitim Bakanlığı  bu kitapların dağıtılması ve  satılmasını kolaylaştırmak için her türlü ücret ve masrafı bu iskontalardan karşılanmak üzere gerektiğinde  lüzum göreceği yerlerde kitap depoları ve satış mağazaları açmağa yetkilidir.
              31-Döner sermaye İhale Komisyonları kimlerden oluşur. Komisyonun Çalışma usulünü açıklayınız.

İhale yetkilisi, kuruluşun memurlarından birinin başkanlığında, kuruluştan, yapmış işlerinde işin ehli veya uzmanı olmak şartıyla, en az bir kişi ile sayman veya tevkil edeceği kişinin katılmasıyla kurulacak en az üç kişilik komisyonu görevlendirir.

Komisyonlara yardımcı olmak üzere, ihale kararlarına katılmamak şartı ile gereği kadar memur ve uzman da görevlendirilebilir.

Komisyonların Çalışması

İhale komisyonları eksiksiz olarak toplanır Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta kabul edilir. Kararlarda çekimser kalınamaz. Muhalif kalan üye harcı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak mecburiyetindedir. Komisyon başkan ve üyeleri,  ve kararlarından sorumludurlar.

32-Üretimi Teşvik Primi Ne Zaman Dağıtılır Ve Üst Sınırı Nedir ?
Üretimi teşvik primi mali yıl esasına göre 31 Aralık itibarı ile hesaplanır ve en geç Şubat ayı sonuna kadar hak sahiplerine ödenir.

            Her personele verilecek üretimi teşvik priminin yıllık toplamı, en yüksek asgari ücretin yıllık tutarından fazla olamaz. Asgari ücret hesabında mali yıl sonundaki asgari ücret esas alınır.    

33- İhale komisyonlarınca alınan kararlarda belirtilmesi gereken hususlar nelerdir?

İhale komisyonlarınca alınan kararlar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve esas görevleri belirtilerek imzalanır.

Kararlarda isteklilerin isimleri, adresleri, teklif ettikleri bedeller, ihalenin hangi tarihte ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise sebepleri belirtilir.

34- Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde uygun bedel nasıl belirlenir?

Bedel tahmini yapılmadan fiyat ve teklif isteme usulü ile yapılan ihalelerde uygun bedel teklif edilen bedellerden tercihe lâyık görülenidir. Ancak, bu takdirde ihale bağlı olunan ida­renin birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılır.

 

 

35-Millî Eğitim Bakanlığı Ertik Okullar Mütedavil Sermayesi Talimatnamesi’nin uygulanmasından kimler sorumludur?

Bu talimatnamenin tatbikinden müessesenin döner sermaye muhasibi ile birlikte okul müdürü veya bu işe Bakanlıkça memur edilen müdür yardımcısı, atölye şefleri aynı derecede mesuldür

36-Döner sermaye işletmelerinde sermaye artırımları ne şekilde karşılanır?

Döner sermaye işletmelerinde sermaye artırımları; döner sermaye işletmelerinin yıl sonu bilançosunda görülen karlarının üçte birinin doğrudan sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanır.

37-Mesleki ve teknik öğretim okulları döner sermaye atölyelerinde, sipariş işlerinde çalıştırılacak öğrencilere toplam hasılattan verilecek ücretleri belirlemede yetkili Bakanlıklar hangilerdir?

            Döner sermaye atölyelerinde, sipariş işlerinde çalıştırılacak öğrencilere toplam hasılattan verilecek ücretler Maliye ve Milli eğitim Bakanlığınca müştereken belirlenir.

38-Yönetmeliğin kapsamı hakkında bilgi veriniz. 

Milli Eğitim Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Üretim Teşvik Primi Dağıtım Yönetmeliği, 3423 Sayılı Kanuna göre bünyelerinde döner sermaye işletmesi bulunan her kademedeki okul ve kurumlar ile bu okul ve kurumların döner sermaye işletmelerinde çalışarak karın gerçekleşmesini sağlayanlardan 657 ve 4857 Sayılı Kanuna tabi personeli kapsar.

39-Döner sermayeli kuruluşlarla ilgili iş ve işlemlerde imza yetkileri nasıl düzenlenmiştir?

Döner sermaye adına; bankaya hesap açtırmaya, hesap kapatmaya, para  aktarmaya;, para, tahsil etmeye, ödeme yapmaya, her türlü yazışma--yapmaya ve iş sözleşmesi imzalamaya;

            (1)  Okul müdürü - Sayman, veya

            (2)Teknik Müdür Yardımcısı –  saymanın

      ikili müşterek îmzalan geçerlidir

40-Döner Sermaye İşletmeleri Üretim Teşvik Primi Dağıtım Yönetmeliğine göre karın ne kadarı üretimi teşvik primi olarak dağıtılır ve idari personel bundan ne kadar pay aldığını yazınız.

Mali yıl sonu bilançosunda görülen kârın en çok üçte biri, bu yönetmelik esaslarına göre üretimi teşvik primi olarak dağıtılır.

Dağıtıma esas kârın %25’i idari personele verilir.

41-Döner Sermaye İşletmelerinde çalıştırılan işçilere yaptırılacak fazla çalışma sürelerini yazınız.

Döner Sermaye İşletmeleri Çalışma Yönergesinin 18. maddesine göre;

Yaptırılacak fazla çalışma; normal mesai günlerinde 3 saati, Cumartesi ve Pazar günleri 8 saati ve yılda 90 işgününü geçemez.

42-Döner Sermaye İşletmelerinde Teknik Müdür Yardımcısı görevlendirmesini hangi Makam yapar.

Milli Eğitim Bakanlığı İşletmeler Dairesi Başkanlığı

43- DÖSE Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin kapsamını açıklayınız.

Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelere, özel idare ve belediyelere bağlı döner sermayeli kuruluşların alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri.

44-Geçici teminatı açıklayınız.

İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat alınır.Bedel tahmini yapılmayan ihalelerde geçici teminat teklif edilen bedelin %3’ünden az olamaz..Mutemet Eliyle alım ve pazarlık usulleri ile yapılacak ihalelerde,geçici teminat alıp almamakta kuruluşlar serbesttir.

45-Yarışma usulü ihalenin uygulanışını açıklayınız.

Kuruluşlar her türlü etüt,plan-proje ve güzel sanatlara dair işlerini gereğince yarışma ile yaptırabilirler.Bu işlerin mesleki kontrollük hizmetleri,projesi uygulanacak olan yarışmacıya,pazarlıkla ihale edilebilir.

 

8485
0
0
Yorum Yaz