tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORU CEVAPLARI-2

2007-02-15 18:58:00

Mehmet Tunçer MEB MÜFETTİŞİ (LÜTFEN TORBAYASA İLE YAPILAN  DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT EDİNİZ.)

74- Yetiştirilmek üzere (bursla gidenler dahil) yurt dışına devlet tarafından gönderilen öğrenci ve memurlarla, yurt içine ve yurt dışına sürekli görevle atanan memurların eşlerine memuriyetleri süresince her defasında kaç yıldan az olmamak üzere kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?

1 yıldan az olmamak üzere (her defasında)

4 yıla kadar aylıksız izin verilebilir

 

75- Aylıksız izin süresinin bitiminde önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde memur ne yapar?

Memur derhal görevine dönmek zorundadır.

 

76- Aylıksız izin süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması  halinde  veya aylıksız izin süresinin bitiminde görevine dönmeyen memurun durumu nasıl değerlendirilir?

Memuriyetten çekilmiş sayılır.

 

77- Devlet memurlarının kurumlarınca kayıt edildiği kütüğün adı nedir?

Memur kütüğü

 

78-  Memurun sicil dosyasında hangi belgeler bulunur?

1- Sicil amirlerince düzenlenecek sicil raporları.

2- Varsa müfettişler tarafından verilen denetleme raporları.

3- Memurların mal beyannameleri.

 

79- Özlük ve sicil dosyasının önemi nedir?

1- Devlet memurlarının ehliyetlerinin tespitinde.

2- Kademe ilerlemelerinde.

3- Derece yükselmelerinde.

4- Emekliye çıkarma.

5- Hizmetle ilişik kesiminde özlük ve sicil dosyaları başlıca dayanaktır.

 

80- Yetersizliği tespit edilen memura bu (kusur) tespit nasıl bildirilir?

Devlet  Memurlarının yetersizlikleri halinde sicil raporlarında yazılı bulunan kusur ve eksikleri , uyarılmaları bakımından, gizli bir yazı ile atamaya yetkili sicil amirleri tarafından kendilerine bildirilir.

 Mehmet Tunçer

81- Yetersizliği nedeniyle gizli bir yazı ile uyarılan memurun itiraz süresi ne kadardır?

Tebliğ tarihinden itibaren en fazla “1 ay” içinde aynı amirlere itiraz edebilirler.

 

82- İtiraz edilen amirler itirazla ilgili kararlarını kaç ay içinde ilgiliye yazı ile bildirirler?

2 ay içinde ilgiliye yazı ile bildirilir.

 

83- Olumsuz ve olumlu sicil aralıkları hangileridir?

0-59  à olumsuz

60-75à orta

76-89à İyi

90-100à Çok iyi   Mehmet Tunçer

 

 

84-Üst üste iki defa olumsuz  sicil alan memurun durumu nasıl değerlendirilir?

İki defa üst üste olumsuz sicil alan memurlar başka bir sicil amiri emrine atanır. Burada da olumsuz sicil almaları halinde memuriyetle ilişikleri kesilerek emeklilik hükümleri uygulanır.

 

85- Takdirname kime, kimler tarafından verilir?

Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ilçelerde kaymakamlar tarafından verilir. Takdirname sicile geçer.

 

86- Emsallerine göre başarılı görev yapan memurlara bir malî yıl içinde kaç aylık tutarında ödül verilir?

1 aylık tutarında.

 

87- Emniyet hizmetleri, maliye ve gümrük bakanlığında gümrük işlerinde görevli memurlara kaç aylık tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir?

İki aylık tutarını aşmamak üzere özere ödül verilebilir.

 

88- Ödül ilgili bakanın teklifi ile başbakanın onayı ile ne kadar artırılabilir?

Bir aylık tutarında daha ilave ödeme yapılabilir.

 

89- Ödüllendirileceklerin sayısı kurumun yıl başındaki serbest kadro mevcudunun ne kadarından fazla olamaz?

Binde 10 undan fazla olamaz.

 

90- Maliye ve gümrük bakanlığına tahsis edilmiş serbest kadrolar ile eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolar için ne kadar ayrılabilir?

Binde 20 den fazla olamaz.

 

91- Uyarma- kınama ve aylıktan kesme cezaları kim tarafından verilir?

Disiplin amirleri tarafından verilir.

 

92- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası kim tarafından verilir?

Memurun bağlı olduğu kurumdaki “ disiplin kurulunun” kararı alındıktan sonra atamaya yetki amirler tarafından. (İl disiplin kurulu kararlarında valiler tarafından) verilir.

 

93- Devlet memurluğundan çıkarma çezası kim tarafından verilir?

Amirlerin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun “yüksek disiplin kurulu” kararı ile verilir.

 

94- Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulunun ceza yetkilerinin sınırı ne kadardır?

Kurulların ayrı bir ceza verme/ tayin yetkisi yoktur.  Teklif edilen cezayı kabul veya reddederler.

 

95- Cezanın kurullarca reddi halinde atmaya yetkili amirler ne yapar?

Ret halinde atamaya yetkili amir 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

 

96- Asaleti onaylanan memurların kademe ilerlemesi nasıl yapılır?

Adaylık süresi sonunda bu kanun hükümlerine göre asıl memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirilir.

 

97- Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık nasıl değerlendirilir?

Emekliye ayrılma ve ölüm hallerinde o aya ait peşin ödenen aylık geri alınmaz.

 

98- Bir göreve açıktan aday veya asil olarak atananlar ne zaman aylık almaya hak kazanırlar.

Göreve başladıkları günden itibaren.Göreve başlamada ilk aylık gün hesabıyla ay sonunda ödenir.( Diğer ayın maaşı da peşin olarak birlikte verilir)

 

99- Hesaplarını görevi devir alanlara devir zorunluluğu bulunan saymanların devir süresi kaç gündür?

7 gündür.

 

100- Sayman mutemetleri için devir süresi kaç gündür?

2 (iki) gündür.

 Mehmet Tunçer

101- Günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma uygulaması ve ücreti nasıl karşılanır?

Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele her sekiz (8) saat fazla çalışma için bir (1) gün hesabı ile izin verilir. Bu iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek “yıl içinde” kullandırılır.

 

102- Sürekli görevle yurt dışına gönderilen memurlar, geçici görevle en çok kaç ay için merkeze çağırılabilir?

En çok 1 (Bir ay) ay geçici görev için. Bu süre içinde aylığı katsayılı ödenir.

 

103- Hazarda muvazzaflık hizmeti dışında eğitim ve manevra amacı ile silah altına alınan memurların aylıklarını kim öder?

Kendi kurumları. Tam olarak öder.

 

104- Memurlara verilen sosyal haklar ve yardımlar nelerdir?

* Emeklilik hakları

* Hastalık ve analık sigortası

* Yeniden işe alıştırma

* Ek sosyal sigorta ve yardımlaşma

* memurların sosyal tesis ihtiyaçları

* Devlet memurları için konut kredisi

* Devlet memurları için konut.

* Bazı devlet memurları için konut tahsisi.

* Memuriyet yeri ödeneği.

* Öğrenim bursları ve yurtları.

* Aile yardımı ödeneği.

* Doğum yardımı ödeneği.

* Ölüm yardımı ödeneği.

* Tedavi yardımı.

* Cenaze giderleri.

* Giyecek yardımı.

* Yiyecek yardımı.

* Yakacak yardımı.

 

104- Aile yardımı kimler için verilir?    YIL İTİBARİYLE DEĞİŞİR DİKKAT EDİNİZ'

Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500 çocuklarından her biri için 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması ile elde edilecek miktar üzerinden verilir.

2005-2006 yeni gösterge rakamları ; Eşà 1.500

İki Çocuğa Kadarà 0-6 yaş  --à 500

6- 18 yaş-à  250

 

105- Kaç çocuğa kadar aile yardımı ödenir?

....  ? çocuğa kadar. Dul memurun çocukları için de uygulanır.

 

106- Üvey çocukların aile yardımındaki durumu nedir?

Devlet memurunun geçimini sağladığı üvey çocuğu/  çocukları  için de aile yardımı ödeneği verilir.

 

107- Aile yardımı ne zaman ve kime ödenir?

Her ay aylıkları ile birlikte, karı ve koca memur ise sadece kocaya ödenir.

 

108- Aile yardımlarından kesinti, vergi vb. alınır mı?

İlgili yardımlardan hiçbir şekilde kesinti yapılamaz,borç için haczedilemez.

 

109- Aile yardımı ödeneğine ne zaman hak kazanılır?

Evlendiği veya çocuğunun doğduğu takip eden ay başında.

 

110- Aile yardımı ödeneği hakkı nasıl kaybedilir?

Boşanma, ölüm, evlenen çocuk, 19 yaşını dolduran çocuk,  kendi hesabına gerçek ve tüzel kişiler yanında  çalışan çocuk, Burs alan ve devletçe okutulan çocuk,( takip eden aydan itibaren ödenmez.)

( Evlenmiş ve 19 yaşını bitiren kız çocuğu 25 yaşını dolduruncaya; yükseköğrenim yapan 19 yaşını bitiren erkek çocuğu 25 yaşını geçmemek üzere ve çalışamayacak derecede malul olanlara ödeme devam eder.)

 

111- Çocuğu dünyaya gelen memura kaç gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir?

250 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılmasından elde edilen miktar.

 

112- Doğum yardımı ödeneğinden herhangi bir kesinti yapılabilir mi?

Hiçbir vergi, kesinti; ödeme emri ve haciz edilmeden saymanlarca derhal ödenir.

 

113- Uyarma, kınama, aylıktan kesme, ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası soruşturma zaman aşımı kaç gündür?

30 gün.

 

114- Memurluktan çıkarma cezası soruşturma zaman aşımı kaç gündür?

6 Ay

 

115- Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmezse ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

24  Ay

 

 

116- Disiplin amirleri uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadır.

15 gün içinde

 

117- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası soruşturma dosyasını disiplin amirleri , kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna kaç gün içinde tevdi ederler?

15 gün içinde

 

118-  Disiplin kurulları kademe ilerlemesinin durdurulması cezası dosyasını kaç gün  içinde karara bağlar?

Dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde, soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

 

119- Yüksek disiplin kurulu Devlet Memurluğundan çıkarma cezası soruşturma dosyasını ne kadar sürede karara bağlar?

Dosyanın yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami 6 ay içinde.

 

120- Devlet memurlarına kendilerine savunma için kaç gün süre verilir?

7 gün süre verilir.

 

121- Kendilerine aylıktan kesme cezası ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası  verilenler hangi görevlere atanamazlar?

Vali, büyük elçi , müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, daire başkanı.

 

122- Uyarma ve kınama cezalarının sicilden silinme zamanı( süresi) nedir?

Cezaların uygulanmasından 5 sene sonra.

 Mehmet Tunçer

123-Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası sicilden kaç yıl sonra silinir?

10 yıl sonra

 

124- Kademe ilerlemesinin durdurulma cezasının sicilden silinmesi kimin mütâlâsı alındıktan sonra uygulanır?

Disiplin kurulunun mütâlâsı alındıktan sonra.

 

 125- Kaç disiplin kurulu vardır?

2 disiplin kurulu vardır. Her ilde ve kurum merkezinde ( bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde) Milli Eğitim  Müdürlüklerinde birer disiplin kurulu.

Kurum merkezinde yüksek disiplin kurulu bulunur.

 

126- Uyarma, kınama cezalarına itirazlar nereye yapılır?

Varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılır.

 

127- Hangi cezalara karşı idari yargıya başvurulabilir?

Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması, devlet memurluğundan çıkarma.

 

128-  İtiraz edilen cezalara itiraz mercileri kaç gün içinde karar vermek zorundadır?

İtiraz dilekçesiyle karar ve elerin kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde krar vermek zorundadırlar.

129- Görevden uzaklaştırma nedir?

Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen devlet memurları hakkında  alınan ihtiyati bir tedbirdir. Soruşturmanın herhangi bir aşamasında alınabilir.

 

130- Kimler görevden uzaklaştırabilir?

Atamaya yetkili amirler .

Bakanlık ve genel müdürlük müfettişleri.

İlde valiler.

İlçelerde kaymakamlar.(İlçe idare şube başkanları hakkında vali’nin muvaffakatı şarttır.)

 

131- Görevinden uzaklaştırılan memur hakkında kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanılması şarttır?

Görevden uzaklaştırılmayı  izleyen 10 işgünü içinde.

 

132- Görevden uzaklaştırılan memura aylıklarının kaçta kaçı verilir?

3/2 (üçte ikisi) Sosyal hak ve yardımlardan faydalanma devam eder.

 

133- Görevden uzaklaştırılma cezası kaldırılan memurun durumu nedir?

Kesilen 1/3 aylık geri ödenir. Kademe ve dereceleri değerlendirilir/ iade edilir.

 

134- Görevden uzaklaştırma  bir “disiplin”  kovuşturması icabında olduğu takdirde  en fazla kaç gündür?

3 ay. ( Bu süre sonunda hakkında bir karar verilemeyen memur görevine başlatılır.)

 

135- Bir  “cezaî  kovuşturma” icabında görevden uzaklaştırılan  memur için izlenecek süreç nasıl işler?

       Görevden uzaklaştırmaya yetkili amir , ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmeyeceği hakkında karar verir. Bu kararlar ilgiliye yazıyla tebliğ edilir.

 

136- Mem. Zamları nelerdir? Adlarını yazınız.

        1- İş güçlüğü zammı.

        2-İş riski zammı.

        3- Mali sorumluluk zammı.

        4-Temininde(eleman) güçlük zammı.

 

137- Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedar ve diğer görevlilere hangi zam ödenir?

        Mali Sorumluluk Zammı ödenir.

 

138- Görevde tutulmasında , temininde ve belli yerlerde istihdam edilmesinde güçlük bulunan elemanlar için hangi zam ödenir?

         Temininde Güçlük Zammı ödenir.

 

139-  Hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışanlara hangi zam ödenir?

          İş Riski zammı

 

140- Niteliği ve çalışma şartları bakımından güç olan işlerde çalışanlara hangi zam ödenir?

         İş Güçlüğü Zammı    

 Mehmet Tunçer

 

 

23600
0
0
Yorum Yaz