tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU SORU CEVAPLARI-1

2007-02-15 19:01:00

   657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU  NOTLARI-1

 Mehmet TUNÇER

  MEB Müfettişi

SORULARI DEĞERLENDİRİRKEN LÜTFEN SON YAPILAN  DEĞİŞİKLİKLERİ DİKKATE ALINIZ.

1. http://tebesirtozu.blogcu.com/657-sayili-devlet-memurlari-kanunu-soru-cevaplari-1/1041413 

2.  http://tebesirtozu.blogcu.com/657-sayili-devlet-memurlari-kanunu-soru-cevaplari-2/1041400 

 

1- 657 SDMK hangi memurlar için uygulanır?

Bu kanun ; 1-Genel ve katma bütçeli kurumlar 2- İl özel idareleri 3- Belediyeler                   

 4- Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda

5- Kanunlarla kurulan fonlarda 6- Kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge    müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır.

2- 657 DMK nın temel ilkeleri nelerdir?

1-Sınıflandırma

2-Kariyer

3-Liyakat

3- Sınıflandırma ilkesi neyi ifade eder?

Sınıflandırma; devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarını görevlerin gerektiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

4- Kariyer ilkesi neyi ifade eder?

Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uyun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânını sağlamaktır.

5- Liyakat ilkesi neyi ifade eder?

Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi , sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.

6-      657 SDMK’ na göre istihdam şekilleri nelerdir?

1-     Memurlar

2-     Sözleşmeli personel

3-     Geçici personel

4-     İşçiler eliyle gördürül.

7- 657 SDMK na göre devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları nelerdir?

1- Sadakat

2- Tarafsızlık ve devlete bağlılık

3- Davranış ve işbirliği

4- Yurt dışında davranış

5- Amir durumunda olanların görev ve sorumlulukları

6- Kişisel sorumluluk ve zarar

7- Kişilerin uğradıkları zarar

8- Mal bildirimi (3628)

9- Basına bilgi veya demeç verme

10- Resmi belge, araç ve gereçlerin yetki verilen mahaller dışına çıkarılmaması ve iadesi

 

8- 657 SDMK’ na göre Memurların genel hakları nelerdir?

1- Uygulamayı isteme hakkı

2- Güvenlik

3- Emeklilik

4- Çekilme

5- Müracaat, şikâyet ve dava açma

6- Sendika kurma

7- İzin

8- Kovuşturma ve yargılama

9- İsnat ve iftiralara karşı koruma

 

 

 

9- 657  SDMK na göre devlet memurlarına getirilen yasaklar nelerdir?

1- Toplu eylem ve hareketlerde bulunma  yasağı.

2- Grev yasağı

3- Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı

4- Hediye alma , menfaat sağlama yasağı

5- Denetimindeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı

6- Gizli bilgileri açıklama yasağı.

 

10- 657 SDMK’ na tabi kurumlarda çalışan memurların sınıfları nelerdir?

1- Genel idare hizmetleri sınıfı

2- Teknik hizmetler sınıfı

3- Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı

4- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı

5- Avukatlık Hizmetleri Sınıfı

6- Din Hizmetleri Sınıfı

7- Emniyet Hizmetleri Sınıfı

8- Yardımcı Hizmetler Sınıfı

9- Mülkî İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı

10- Milli İstihbarat Hizmetleri Sınıfı

 

11- Memurlardan master yapanlara ve yüksek öğrenimine 1  yıl ilave öğrenim  yapanlara kaç kademe verilir? (Lisans üstü ihtisas sertifikası alanlar)

+ 1 Kademe verilir.

 

12- Tıpta uzmanlık belgesi alanlara ve ilgili öğrenim dallarında Doktora yapanlara ilave kaç  derece verilir?

+ 1 Derece Yükselmesi uygulanır.

 

13- Master nedeniyle +1 kademe alan memur Doktorasını da tamamlarsa kaç kademe ilerlemesi uygulanır?

Master için +1 kademe almış olan memur Doktorasını da yaparsa-tamamlarsa  +2 kademe   daha uygulanır.

 

14- Doktora üstü üniversite doçentliği ünvanını  ( üniversitede görevli iken) kazananlara kaç derece verilir?

1 Derece verilir.

 

15- Doktora üstü doçentli üniversite dışı diğer memuriyetlerde iken kazananlara kaç kademe ilerlemesi uygulanır?

+ 2 kademe ilerlemesi uygulanır.

 

16- Kademe ne demektir?

Kademe derece içerisinde , görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu derecedeki hizmet süresine bağlı olarak aylığındaki ilerleyiş adımıdır.

 

17- Kaç yaşını bitirenler memur olabilir?

Genel olarak memuriyete giriş yaşı 18’dir.

 

18- Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az kaç yaşını doldurmak ve kazai rüşt kararı almak şartıyla devlet memurluğuna atanabilirler?

15 yaşını bitirmek (doldurmak) ve kazai rüşt kararı almak şartı ile atanabilirler.

 

19- Memuriyette öğrenim şartı nedir?

Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. (İlköğretim oldu 8 yıllık öğretim)

Ortaokulu bitirenlerden istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması     caizdir. (Mesleğe, kuruluş kanunlarına göre daha farklı şartlar konabilir)

 

20- Atama yapılacak boş kadrolar nereye bildirilir?

Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

 

21- Hangi kurum boş kadro sayıları, sınıf ve derecelerini devlet personel başkanlığına bildirmez?

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

 

22- Devlet memurluğuna alınmada genel şartlar nelerdir?

1- Türk vatandaşı olmak.

2- Bu kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

3- Bu kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.

4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

5- Ağır hapis, 6 aydan fazla hapis , devlet şahsiyetine karşı işlenen suçlar , zimmet, ihtilas,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan , istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık , resmi ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmak.

6-Askerlikle ilgisi bulunmamak,erteletmiş, ya da askerlik yaşı gelmemiş olmak.

 

23- Kurum kadrolarında çalışan personelin kaçta kaçı özürlü kadrolarına ayrılmıştır?

% 3 oranında özürlü çalıştırmak zorunludur.

Oranın hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun ( taşra dahil)  toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

 

24- Kurumlar çalıştırdıkları ve işten ayrılan özürlü personelin sayısını kaç ayda bir Devlet  Personel başkanlığına bildirmek zorundadırlar?

3 ayda bir

 

25- Aday olarak atanmış Devlet Memurunun adaylık süresi kaç yıldır?

1 yıldan az 2 yıldan çok olamaz. Bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli    yapılamaz.

 

26- Aday memurlar kaç tür eğitime tabi tutulurlar?

1- Temel eğitim 2- Hazırlayıcı Eğitim 3- Staj

 

27- Adaylık devresi içinde kimlerin görevine son verilir?

1- Temel ve hazırlayıcı eğitim ve staj devrelerinin her birinde başarısız olmak.

2- Hal ve hareketlerinde memuriyetle bağdaşmayacak durumları tespit edilenler.

3- Göreve devamsızlıkları tespit edilenler.

Sicil amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.

 

28- Adaylık devresi içinde Devlet Memurluğu ile ilişikleri kesilenler (sağlık nedenleri hariç) kaç yıl süre ile Devlet memurluğuna alınmazlar?

3 yıl süre ile devlet memurluğuna alınmazlar.

 

29- Asli memurluğa geçme süresi nedir?

Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez.

 

30- Aynı yerdeki görevlere atananlar ne kadar süre içinde yeni görev yerlerinde görevlerine başlamak zorundadırlar?

Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadır.

 

31- Başka yerdeki görevlere atananlar ne zaman göreve başlamak zorundadır?

Atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ( ve belli yol süresi içinde) göreve başlamak zorundadırlar.

Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu kararı ile kısaltılabilir.

 

32- İlk defa ve yeniden atananlar belirlenen süre içinde işe başlamazlarsa nasıl bir yaptırım uygulanır?

Atamaları iptal olur-edilir ve 1 yıl süreyle Devlet Memuru olarak istihdam edilmezler.

 

33- Belge ile ispatlı işe başlamama hali kaç ayı geçtiğinde atama işlemi atamaya yetkili makamca iptal olur?

2 ayı geçtiği takdirde. ( Belgeli mazeret)

 

34- Başka yerdeki bir göreve atananlara verilen 15 günlük artı yol süresi içinde görevlerine başlamayanlara –Aylık vermemek şartı ile- kaç gün daha ilave bir süre verilebilir?

10 gün ilave süre ( Aylıksız)

 

35- Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın normal süre ve ilave 10 gün süre içinde ( sonunda) da yeni görevlerine başlamayanların durumu nedir?

Memuriyetten çekilmiş sayılırlar.

 

36- Kademelerde ilerleme şartları nelerdir?

1- Bulunduğu kademede en az 1 yıl çalışmış olma.

2- O yıl içinde olumlu sicil almış bulunma.

3- Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması.

6 yıl sicil notu ortalaması 90 ve yukarı olanlar +1 kademe.

Kalkınmada 1. derecede öncelikli illerde fiili iki yıl görev için +1 kademe verilir.

 

37- Kaç defadan fazla kendi istekleriyle memurluktan çekilenler ya da çekilmiş sayılanlar tekrar memurluğa atanamazlar?

2 Defadan fazla istifa edenler. 3. istifadan sonra dönüş olamaz.

 

38- Yasama görevinde veya Bakan olarak geçirilen sürelerde kademe ilerlemesi nasıl olur?

Geçirilen her yıl (1) kademe.

Geçirilen her 2 yıl (1) derece.

39- Memuriyetten çekilmede usul nasıldır?

Devlet Memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilirler.

 Mehmet Tunçer

40- Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi halinde, yazılı bir müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunmuş sayılır?

Kesintisiz 10 gün.

 

41- Çekilen memurun yerine atanan kimse kaç aya kadar gelmediğinde veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde çekilen memur ne yapar?

Yerine atanan kimse 1 aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

 

42- Olağanüstü “mazeretle” çekilenlerin durumu nasıldır?

Üstüne haber vermek şartı ile 1 ay kaydına tâbi değildir.

 

43- Olağanüstü “yönetim” hallerinde çekilme usulü nasıldır?

Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları yerlerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar.

 

44-Çekilmede devir ve teslim süresi nasıl işler?

Çekilen devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar.

 

45- Devir ve teslim yükümlülüğüne uymadan memuriyetten çekilenler kaç yıla kadar yeniden atanamazlar?

Zorunluluklara uymadan ( Devir- teslim) çekilenler 3 yıl geçmeden atanamazlar.

 

46- ( 96. Md) Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halleri, afete uğramış yerlerde usulüne uygun çekilmeyenlerin yeniden atanma durumu nedir?

96. maddeye aykırı davrananlar hiçbir surette devlet memurluğuna alınmazlar.

 

47-  Çekilmek isteyen memurun yerine atanan kimse 1 aya kadar  gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakan memurlar ile, olağanüstü mazeretlerle çekilenler ( 1 ay kaydına tabi olmadan)  tekrar ne zaman Devlet Memurluğuna alınırlar ya da kaç ay geçmeden Devlet memurluğuna alınmazlar?

94. maddenin 2. ve 3. fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler 6 ay geçmeden devlet memurluğuna alınmazlar.

 

48- Hangi hallerin vukuunda devlet memurluğu sona erer?

1-  Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılma,

2-  Memurluktan çekilmesi,

3-  İstek, yaş haddi, mâlullük ve sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma,

4- Memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetmesi,

5-  Ölümü hallerinde memurluğu sona erer.

 Mehmet Tunçer

49-  Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir?

Genel olarak 40 saat. ( Farklı çalışma süreleri (özel kanunlarla ya da bu kanuna dayanan

Tüzük ve yönetmeliklerle tespit edilebilir) için özelliğine göre

 

50- Yurt dışında tatil günleri nasıl belirlenir?

Normal olan tatil günleri Cumartesi ve Pazardır. Ancak Bakanlar Kurulu yurt dışı kuruluşlarda  bu günleri başka gün olarak tespit edebilir.

 

51- Günlük çalışma saatlerini merkezde (Ankara) kim düzenler?

Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi İle Bakanlar Kurulu düzenler.

 

52- Günlük çalışma saatlerini “illerde” hangi kurum düzünler?

Valilik

 

53- Devlet memurlarının “yıllık izin” süreleri ne kadardır?

1 yıldan 10 yıla kadar olanların(10 yıl dahil) à 20 gün…(1 yıl-10 yılà 20 gün)

10 yıldan üstü olanlarà 30 gün (11 yıl ve üstüà 30 gün)

 

54- Memur kaç yılın birikmiş iznini toplam olarak kullanabilir?

Cari yıl ve bir önceki yılın izinlerini toplam olarak kullanabilir.

 

55- Memur hangi geçmiş yılın iznin kullanamaz?

Cari yıl ve bir önceki yıl haricinde geçmiş yılların iznini kullanamaz.

 

56- Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele yıllık izinlerine ilave olarak her    yıl kaç gün/ay ilave izin verilir?

30 gün/  ay ilave izin verilir.

 Mehmet Tunçer

MAZERET İZİNLERİ

57- Memura doğumdan önce ve sonra kaç hafta doğum izni verilir?

Doğumdan önce ve sonra 8’er hafta doğum izni verilir?

 

58- Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftalık izne kaç hafta eklenir?

Çoğul gebeliklerde doğumdan önceki 8 haftalık izne 2 hafta ilave edilir.

 

59- Sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki kaç haftaya kadar çalışabilir?

Memur isterse “ tabip onayı ile” 3 hafta kalana kadar çalışabilir?

 

60- Doğuma 3 hafta kalana kadar çalışan memurun kullanmadığı 5 haftalık izin nasıl kullanılır?

Doğumdan sonraki izin süresine eklenir.

 

61- Doğum iznine ilişkin süreler nasıl uzatılabilir?

Memurun sağlık  durumuna göre tabip raporu ile uzatılabilir.

 

62- Süt izni nasıl kullanılır?

Memurlara 12 ay emzirme (süt) izni verilir. Günde 1,5  saati geçmez.Saat seçiminde annenin seçme hakkı vardır.

 

 

63- Erkek memura karısının doğum yapması halinde kaç gün izin verilir?

Karısının doğum yapması üzerine 3 gün izin verilir.

 

 

64- Memura isteği halinde, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilebilir?

5 gün izin verilebilir.

 

65- Belirlenen haller dışında memura yetkili amirlerin muvaffakatı ile, bir yıl içinde toptan veya parça parça, mazeretleri nedeniyle kaç gün izin verilebilir?

10 gün.  Zaruret halinde 10 gün daha verilir ancak bu ikinci 10 günlük izin yıllık izinden

düşülür. Bu hüküm öğretmenlere uygulanmaz.

Mehmet Tunçer 

HASTALIK İZİNLERİ

66- Memurlara hangi şartlarla ne kadar hastalık izni verilir?

1- 10 yıla kadar hizmeti olanlaraà 6  aya kadar

2- 10 yıldan fazla “                   à 12 aya kadar

3- Kanser, verem ve akıl hastası olanlara à 18 aya kadar

 

67- İzin sürelerinin sonunda hastalıkları rapor ile tespit edilenlerin izinleri ne kadar uzatılır?

Rapor ile tespit edilerek 1 kat uzatılabilir.

 

68- Hastalık izinlerinin normal süresi ve uzatılması ile de iyileşmeyenlerin durumu nedir?

Bu sürelerin sonunda da iyileşmeyen memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

 

69- Emeklilik hükümleri uygulanan hasta memurlar nasıl geri memurluğa dönerler?

Gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tespit edilenler tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski derece ve niteliklerine uygun görevlere öncelikle atanırlar.

 

70- Görevlerinden dolayı saldırıya uğrayanlar ile görevleri sırasına görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlara ne kadar izin verilir?

İyileşinceye kadar izinli sayılırlar.

AYLIKSIZ İZİNLER

 

71-  10 yılını tamamlamış devlet memuruna istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?

6 Ay’a kadar

 

72- Yakınlarının hayati öneme haiz durumları için memura kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir? (Raporla)

6 Ay’a kadar. Aynı şartlarda bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

 

73- Doğum yapan memurlara istekleri halinde en çok kaç aya karda aylıksız izin verilebilir?

12 Ay’a kadar. Not: Bu izin doğum izninin bitiminden sonra verilir.              Mehmet Tunçer

40924
0
0
Yorum Yaz