tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

3797 MEB TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN SORU VE CEVAPLARI

2011-08-29 02:59:00

Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (3797) ile ilgili sorular ve cevapları.

MEB MÜFETTİŞİ MEHMET TUNÇER tarafından hazırlanmıştır.

1)                   Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık merkez teşkilatı hangi birimlerden oluşur?

                Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık merkez teşkilatı; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, anahizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur.

2)                   Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununagöre Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri nelerdir? 

                Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakandan alacağı emir veya onay üzerine Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar:

                Bakanlık teşkilatı ile Bakanlık kuruluşlarının her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek,

                Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak,

                Özel kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.

                Teftiş Kurulunun ve Müfettişlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri tüzükle düzenlenir.     

3)                   Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa göre  Sürekli Kurullar nelerdir ? 

                Milli Eğitim Bakanlığındaki sürekli kurullar şunlardır:        

a)        Milli Eğitim Şurası,

b)       Müdürler Kurulu,

c)        Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu,

d)       Öğrenci Disiplin Kurulları,

e)        Özel İhtisas Komisyonları,                          

4)                   Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa göre Personel Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir ? 

                Personel Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

                Bakanlığın personel istihdamı ve politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak,

                Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmek,

                Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri düzenlemek ve yürütmek, yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapmak.         

5)                   Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğünün görevleri  nelerdir?

                Öğretmen liseleri ile anadolu öğretmen liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,

                Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarıyla gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

                Öğretmen liseleri ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarındaki öğrencilerin bursluluk, yatılılık ve mecburi hizmetleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

                Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak.

6)                   Milli Eğitim Bakanlığının yardımcı birimleri nelerdir?

a)       Personel Genel Müdürlüğü,

b)       Yayımlar Dairesi Başkanlığı,

c)       Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı,

d)       İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı,

e)       Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,

f)        İşletmeler Dairesi Başkanlığı,

g)       Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı,

h)      Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı,

i)        ı) Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı,

j)        Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı,

k)      Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı,

l)        Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma Dairesi Başkanlığı,

m)     Savunma Sekreterliği,

n)      Özel Kalem Müdürlüğü.

7)                   İlköğretim, ortaöğretim ve Bakanlığa bağlı yaygın eğitim kurumlarında okutulan              “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” öğretimine ait programlar ile ders kitaplarını hazırlayıp Talim Terbiye Kurulunun onayına sunmak Bakanlığın hangi ana hizmet biriminin görevidir?

                3797 Sayılı Kanunun 17/b maddesi uyarınca Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görevidir.

8)                   Yurt dışında yetişmiş insan gücünün, yetiştiriliş amaçlarına uygun olarak istihdamını sağlamak, gerekli tedbirleri almak Bakanlığın hangi ana biriminin görevidir?

                3797 Sayılı Kanunun 19/h maddesi gereğince Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğünün görevidir.

9)                   M.E.B. Teftiş Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri nasıl düzenlenir?

                Teftiş Kurulunun görev yetki ve sorumlulukları ile çalışma usulleri 3797 Sayılı Kanunun 27.maddesi son paragrafına göre “Tüzük” ile düzenlenir

10)                Bakanlığın teşkilat ve kadro hizmetleri Bakanlığın hangi yardımcı hizmet birimi tarafından yürütülür?

                3797 Sayılı Kanunun 33/b maddesine göre Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

11)                Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak hangi birimin görevidir.

                Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı

12)                Bakan, Bakanlık hizmetlerini hangi esaslara göre yürütmekle görevlidir?

                Mevzuata, hükümetin genel siyasetiyle milli güvenlik siyasetine, kalkınma ve yıllık programlara uygun olarak yürütmekle; ayrıca Bakanlık faaliyet alanına giren konularda diğer bakanlıklarla/kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevlidir.

13)                Milli Eğitim Bakanlığının ana hizmet birimlerinden olan: Okul Öncesi Eğitimi, İlköğretim, ortaöğretim, Erkek Teknik Öğretim, Kız Teknik Öğretim, Ticaret ve Turizm Öğretimi, Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi, Çıraklık ve Yaygın Eğitim, Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüklerinin Talim ve Terbiye Kuruluna sunmak durumunda olduğu görevi nedir?

 Müdürlüklerine bağlı okul ve kurumların eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmaktır.

14)                Milli Eğitim Bakanlığı merkez kuruluşundaki danışma ve denetim birimleri nelerdir?

a)       Teftiş Kurulu Başkanlığı

b)       Hukuk Müşavirliği

c)       Bakanlık Müşavirleri

d)       Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

15)                Milli Eğitim Bakanlığının ana hizmet birimlerini maddeler halinde yazınız.

                a) Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü b) İlköğretim Genel Müdürlüğü c) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü  d) Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü   e) Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü f) Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü        g) Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü             h) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü  ı) Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü j)  Yüksek Öğretim Genel Müdürlüğü k) Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü  l) Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü   m) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü  n) Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü  o) Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü  ö) Okuliçi Bedeneğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı

16)                3797 sayılı Kanuna göre Millî Eğitim Bakanlığının görevlerini belirtiniz?

a)       Atatürk İnkılâp ve İlkelerine ve Anayasa'da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlâkî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasa'nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davra­nış haline getirmiş vatandaş olarak yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğre­tim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânla­mak, programlamak, yürütmek, takip ve denetim altında bulundurmak.

b)       Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yüksek öğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer Bakanlık, kurum ve kuru­luşlarınca açılmasına izin vermek.

c)       Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri dü­zenlemek ve yürütmek.

d)       Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan ve yüksek öğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program veya yönetmelikle­rini birlikte hazırlamak ve onaylamak.

e)       Türk Silâhlı Kuvvetlerine bağlı orta öğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğ­renim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak.

f)        Yüksek öğretimin Millî Eğitim Politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için Yüksek Öğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getir­mek.

g)       Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek.

h)      Yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden des­teklenmelerini      sağlamak.

17)                Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün Görevleri nelerdir?

                Ortaöğretim Genel Müdürlüğü;

i)         Genel Liseler; Anadolu liseleri, fen liseler, Anadolu güzel sanatlar lisesi ve aynı seviyedeki benzeri diğer okulların eğitim, yönetim ve denetim ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek,

ii)       Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kuruluna sunmaktır.

18)                3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunda yöneticilerin sorumlulukları nelerdir? Yöneticilerin niteliklerinin belirlenmesinde kimler yetkilidir?

                Bakanlık merkez, tara ve yurt teşkilatının her kademesinde yöneticiler, görevlerini mevzuata, plan, program ve emirlere uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten üst kademe yöneticilerine karşı sorumludur.

                Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır.

                Yönetim görevlerine atanacaklarda nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir.

19)                Orta Öğretim Genel Müdürlüğü’ nün görevleri nelerdir?

                Genel liseler, anadolu liseleri, fen liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri ve aynı seviyede benzeri diğer okulların eğitim, öğretim ve yönetimi ile ilgili bütün görev ve hizmetlerini yürütmek;

                Okul ve kurumlarının eğitim ve öğretim programlarını, ders kitapları ile eğitim araç ve gereçlerini hazırlamak ve Talim ve Terbiye Kurulu'na sunmaktır.

20)                Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ nün görevleri nelerdir?

                Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bakanlığa verdiği görev ve hizmetleri yürütmekle görevlidir.

21)                Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini  takip etmek ve değerlendirme hizmetleri Bakanlığımızın   hangi birimi tarafından yürütülür?

                Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini  takip etmek ve değerlendirme hizmetleri  Talim ve Terbiye Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

22)                Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevleri nelerdir?

                Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü:

                Eğitim ve öğretimin teknolojik gelişmelerle desteklenmesi, yaygınlaş-tırılması, niteliğinin artırılması, ve açık  öğretimle örgün öğretim arasında bağlantı kurulması için gereken  çalışmaları yapmak.

                Merkezi  sistemle yürütülen resmi ve özel yerleştirme, bitirme  sınavlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

                Bakanlığın merkez ve taşra teşkilat birimlerinin bilgi işlem  faaliyetlerine ilişkin  hizmetleri yürütmek.

                görevlerini yapar.

23)                Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin görevleri  nelerdir?

 

a)        Bakanlık Hukuk Müşavirliği,

 

b)       Hukuki, mali, ve cezai sonuçlar doğuracak  işlemler hakkında  görüş  bildirmek.

c)        Anlaşmazlıkları önleyici,anlaşmazlıkları önleyici  tedbirlerin alınmasına   yardımcı olmak.

d)       Hazineyi ilgilendiren davalarda Bakanlığı temsil etmek.

e)        Hukuki  teklifler hazırlayarak Bakana sunmak.

f)        Kanun, tüzük ve yönetmelik  tasarılarını  hukuki açıdan  inceleyerek görüş bildirmekle

                ilgili görevleri yürütür.

24)                Milli Eğitim Şurasının görevleri nelerdir?

 Milli Eğitim Şurası; Bakanlığın en yüksek danışma  kuruludur. Gerekli görülen  eğitim ve öğretim  ile ilgili konuları tetkik etmek  ve teklif  niteliğinde  kararlar alır.

25)           Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilatları ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik yapılmasına ait kanunun kabul tarihi ve kanun numarası söyleyiniz.

            30.4.1992 tarih ve 3797 Kabul No. (12.5.1992/21226 Düzeltme:27.5.1992/21240 RG)

26)                Bakanlık personelinin atama, özlük, disiplin ve emeklilik işlemleriyle ilgili işleri düzenlemek ve yürütmek, yönetici atama ve nakillerinde ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği sağlama görevi hangi genel Müdürlüğe aittir.

                Personel Genel Müdürlüğüne aittir.(Madde: 33/c)

27)                Teftiş Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının Merkez teşkilatındaki hangi birimi içerisinde yer alır.?

                Teftiş Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığının Merkez teşkilatındaki Danışma ve Denetim birimi içerisinde yer alır.

28)                Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı bu birimlerin hangisinde yer almaktadır?

                Danışma ve Denetim Birimlerinde.

29)                Bakanlık Müşavirlerinin görevleri nedir?

                Bakanlığın görev alanına giren ve özel önem ve öncelik taşıyan konularda Bakana yardımcı olmaktır.

30)                Bakan, Müsteşar ve her kademedeki yöneticiler yetkilerinin bir kısmını astlarına devrettiklerinde, devredilen yetkilerle ilgili sorumlulukları kalkar mı?

Kalkmaz. Yetki devri: Yetkiyi devreden amirinin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

31)                Hizmet Puanı ve sıra esası uygulamasına tabi almayan personel var mıdır?

                Şehit kamu personelinin öğretmen eşleri bu sıralamadan muaftır.

32)                “Yabancı ülkelere gönderilen öğretmen ve öğrenciler için esas olacak öğretim planlarını incelemek,” 3797 sayılı yasaya göre hangi kurumun görevleri arasındadır.

                Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının

33)                “Türk millî kültürünün dış ülkelerde korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgili eğitim ve öğretim hizmetlerini düzenlemek” 3797 sayılı yasaya göre hangi kurumun görevleri arasındadır.

                Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün

34)                “Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütmek” 3797 sayılı yasaya göre hangi kurumun görevleri arasındadır.

                Personel Genel Müdürlüğünün

35)                Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki beden eğitimi, spor ve izcilik faaliyetleriyle ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmekle hangi ana hizmet birimi görevlidir?

                Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki beden eğitimi, spor ve izcilik faaliyetleriyle ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütmekle Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığı ana hizmet birimi görevlidir?

36)                İmam-hatip liseleri ile Anadolu imam-hatip liselerinin eğitim, öğretim ve yönetimleri ile ilgili bütün görev ve hizmetleri Bakanlığımızın hangi birimi yürütür?

                Din Öğretimi Genel Müdürlüğü yürütür.

37)                Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığının görevleri nelerdir?

                Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı; Bakanlık personelinin yurt içinde veya yurt dışında hizmet içi eğitim yoluyla ve diğer usullerle yetiştirilmeleri ile ilgili bütün görev ve hizmetleri yürütür.

38)                Milli Eğitim Bakanlığının Yükseköğretim ile ilgili görevleri nelerdir?

                Yükseköğretimin milli eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için, Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumlulukları yerine getirmek, Yükseköğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddi yönden desteklenmelerini sağlamak.

 

39)                Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının TBMM ile bağlantılı görevi nedir? ,

                Yasama organı üyelerince veya diğer bakanlıklarca hazırlanan eğitim ve öğretime ilişkin kanun teklif ve tasarıları hakkında Hukuk Müşavirliğine görüş bildirmek,

 

40)                Yetki devri ne demektir? Astına yetki devreden amir sorumluluktan kurtulur mu?

                Bakan, müsteşar ve her kademedeki Bakanlık ve kuruluş yöneticileri, sınırlarını yazılı olarak açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. Yetki devri, yetki devreden amirin sorumluluğunu kaldırmaz.

 

41)                Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Amaçlarını açıklayınız;

                Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programlan doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kurulmasına, teşkilat ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

42)                Milli Eğitim Bakanlığı teşkilat olarak hangi birimlerden oluşmaktadır.

                Millî Eğitim Bakanlığı teşkilatı; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlardan oluşur.

                Merkez Teşkilatı:Bakanlık Makamı,Müsteşar,Müsteşar Yardımcıları Talim ve Terbiye Kurulu,

 Anahizmet Birimleri: Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü; Ortaöğretim Genel Müdürlüğü; İlköğretim Genel Müdürlüğü; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü;Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü;Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü;Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü; Din Öğretimi Genel Müdürlüğü; Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü;Yükseköğretim Genel Müdürlüğü; Yurt Dışı Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü; Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü; Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü;Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü; Okuliçi Beden Eğitimi, Spor ve İzcilik Dairesi Başkanlığından;

                Danışma ve   Denetim Birimleri:Teftiş Kurulu Başkanlığı; Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı;Hukuk Müşavirliği;Bakanlık Müşavirliği; Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği; 

                Yardımcı Birimler:Personel Genel Müdürlüğü; Yayımlar Dairesi Başkanlığı;  Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı; İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; Öğretmene Hizmet ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı; İşletmeler Dairesi Başkanlığı; Yatırımlar ve Tesisler Dairesi Başkanlığı; Eğitim Araçları ve Donatım Dairesi Başkanlığı; Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı; Orta Öğrenim Burs ve Yurtlar Dairesi Başkanlığı; Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı;Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve Yaygınlaştırma) Dairesi Başkanlığı; Savunma Sekreterliği; Özel Kalem Müdürlüğünden,

                Sürekli Kurullar:Millî Eğitim Şurası; Müdürler Kurulu;Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kurulu; Öğrenci Disiplin Kurulları; Özel İhtisas Komisyonlarından

                Taşra Teşkilatı;Bakanlık, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameler ve İl İdaresi Kanunu hükümlerine uygun olarak Her ilde ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü bulunur, ilçe milli eğitim müdürlükleri ileİl Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde İlköğretim Müfettişleri Başkanlığından

                Yurt Dışı Teşkilatı:Bakanlık, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurt Dışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname esaslarına uygun olarak oluşturacağı yurt dışı teşkilatından;

                Bağlı Kuruluşlar olarak taMillî Eğitim Akademisi ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden oluşur.

43)                Talim ve Terbiye Kurulunun Başlıca  Görevlerini açıklayınız.

                Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak; öğretim programları ile ders kitapları, yardımcı kitaplar, öğretmen kılavuz kitapları, bilgi iş ve işlem yapraklarını incelemek, geliştirmek ve uygun görülenleri karara bağlamak; Programlara göre ders veya yardımcı ders kitaplarını hazırlamak, hazırlatmak veya satın almak; Satın alınması veya imal edilmesi öngörülen eğitim araç ve gereçlerini eğitime katkıları ve ekonomik yönden incelemek, uygun görülenleri ilgililere bildirmek; Bakanlık birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretimle ilgili kanun tasarılarına, tüzük ve yönetmeliklere, gerektiğinde Hukuk Müşavirliğinin de görüşünü alarak son şeklini vermek, ve ilgili makamlara sunmak; İlköğretim ve orta öğretim kademesinde yurt dışı eğitim kurumlarından alınmış diploma ve öğrenim belgelerinin derece ve denkliklerini tespit etmek;  Milli Eğitim Şurasının sekreterlik görevini yürütmek,Bakanın onayından sonra kurul kararlarının yürürlüğe konulması ile ilgili işlemleri yapmak.

44)                Özel ihtisas Komisyonları Bakanlık Teşkilatımızın Hangi Birimini oluşturur, görevleri nelerdir,açıklayınız:

                Özel İhtisas Komisyonları Bakanlığımız Merkez Teşkilatı’na bağlı Sürekli Kurullar Birimine dahildir,eğitim ve öğretimle ilgili özel ihtisası gerektiren alanlarda, bilim ve mesleki kuruluşların katılımını sağlayarak  araştırma, inceleme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktır.Bu komisyonlarda; diğer kamu kuruluşlarının memurları, kurumlarının muvafakatı ile en çok üç ay süreyle kadroları ve her türlü hakları kurumlarında kalmak üzere görevlendirilebilir.

45)                Bakanlık Hukuk Müşavirliğinin Görevleri nelerdir

                Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek; Bakanlığın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak; anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasına yardımcı olmak; idari ve adli davalarda gerekli bilgileri hazırlamak ve hazineyi ilgilendirmeyen idari davalarda Bakanlığı temsil etmek;  Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek için mevzuata, plan ve programa uygun gerekli hukuki teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak;Bakanlıklardan ya da Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüşlerini bildirmek;

46)                Millî Eğitim Şûrası’nın görevi nedir?

                Madde 48–Millî Eğitim Şûrası, … Gerekli görülen eğitim ve öğretim ile ilgili konuları tetkik etmek ve teklif niteliğinde kararlar almakla görev­lidir.

47)                Mili EğitimBakanlığında diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında, görüş bildirmek hangi birimin görevidir?

                Mili Eğitim BakanlığınınDanışma ve Denetim Birimi olan Hukuk Müşavirliğinin görevleri arasındadır. 

48)                Milli EğitimBakanlığının amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri hazırlamak ve Bakana sunmak, işi hangi birim tarafından yapılır ?

                Bir Danışma ve Denetim Birimi olan Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.

49)                Milli Eğitim Bakanlığında Teşkilat ve kadro hizmetlerini yürütme görevi hangi birim tarafından yapılır ?

                Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

50)                3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre Bakanlığın diğer birimlerinden sorulan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek Bakanlığın hangi biriminin görevidir.

                Hukuk Müşavirliği

51)                3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna göre “Eğitim ve öğretimde uygulanan yeni teknolojilerle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurt dışında takip etmek ve değerlendirmek” Bakanlığın hangi biriminin görevidir.

                Eğitimi Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

 

52)                Eğitim sistemini, eğitim plan ve programlarını, bütün ders araç ve gereçlerini araştırmak, geliştirmek ve uygulama kararlarını onaylatmak üzere Bakanlık Makamına sunmak hangi birimin görevleri arasında yer alır?                 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının

 

4189
0
0
Yorum Yaz