tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

3628 sayılı KANUN

2009-04-03 00:03:00

3628 sayılı KANUN

(Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu)

 

1.       3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’na göre seçimle işbaşına gelen hangi kamu görevlileri mal bildiriminde bulunmaz?

            3628 Sayılı Kanuna göre Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri mal bildiriminde bulunmaz?

2.       3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’na göre, haksız mal edinmenin tanımı nedir?

Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanunun uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.

3.       3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’na göre, Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9 uncu maddeye aykırı davranan kimsenin cezası nedir?

Üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

4.       3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’na göre, Haksız edinilmiş olan mallarla ilgili hüküm nedir?

Zoralımına hükmolunur.

5.       Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun amacını açıklayınız?

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun amaç başlıklı 1. maddesinde; rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir.

6.      Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda düzenlenen Hediye  alma hususunda bilgi veriniz?

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun hediye başlıklı 3. maddesinde;

Kanunda sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücadele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzelkişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzelkişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir. Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır.

7.       Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre bildirimlerin konusunu açıklayınız?

Bu kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, 1 inci derece Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.

8.       Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’na göre bildirimin yenilenmesi hakkında bilgi veriniz?

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununu bildirimlerin yenilenmesi başlıklı 7. maddesinde; bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilerler.Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılırlar.

 1. Mal bildirimi nedir? Kimler mal bildiriminde bulunmak zorundadır?

Mal bildirimi: Mal Bildiriminde bulunulması “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” ile düzenlenmiştir[1]. Amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele için, Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir.

Mal Bildiriminde Bulunmak Zorunda olanlar:

1-Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)

2-Noterler,

3-Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,

4-Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri (İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

5-Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,

6-Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

7-Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun hükümlerine tabidir.

 1. Mal Bildiriminin Verilme Zamanı ve Bildirimin Yenilenmesi hakkında bildiklerinizi açıklayınız.

Mal Bildirimlerinin;

1-Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle,

2-Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde,

3-Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde,

4-Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,

5-Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

6-Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

7-Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,verilmesi zorunludur.

 1. Süresinde mal bildiriminde bulunulmayanlar hakkında yapılacak işlem hakkında izlenecek yol nedir?

Süresi içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında gerekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet başsavcısına suç duyurusunda bulunurlar.  

 1. Noterler mal bildirimlerini hangi mercie verirler?

Noterler mal bildirimlerini  Adalet Bakanlığına verirler.

 1. Asli görevleri üzerlerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler her iki görev yerlerine de mal bildirimi vermek zorunda mıdırlar?

      Kamu görevlilerinden asli görevleri üzerlerinde katmak kaydıyla  

            ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) 

ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar.                                                            

            Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür.                                                                 

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin mal bildirimini vereceği merci neresidir?

            Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya mercidir.

 1. Gerçeğe aykırı mal bildiriminde bulunmanın cezasını yazınız.

            Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

 1. Haksız mal edinme, mal kaçırma, veya gizlemenin cezası nedir.

            Kanunen daha ağır cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir.

            Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir.

 1. Mal Bildirimlerinin gizliliği nasıl sağlanır ?

Mal Bildirimleri özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanların özel dosyalarında saklanır.Bildirimlerin içeriği hakkında “Yasanın 20.maddesinde yer bulan ‘Bilgi Verme Zorunluluğu’ madde hükümleri dışında” hiçbir açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez, içerik hakkında yayında bulunulamaz.

 1. Zoralım” nedir ?

Haksız edinilmiş olan malların zor alımına hükmolunur.Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zor alımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelin hazineye ödenmesine karar verilir.

 1. Bu kanunun 17. maddesine göre hangi suçlarlardan sanık olanlar 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun  hükümleri uygulanmaz?

Bu Kanunda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, ihtilâs ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında uygulanmaz.

 1. 3628 sayılı Kanun hükümleri kapsamında suç işleseler dahi bu Kanun hükümleri hangi kamu görevlileri hakkında uygulanmaz?

Müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz.

 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre kanunda belirtilen kamu görevlileri değeri ne kadar olan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı ne kadar sürede kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Bu hükmün istisnası nedir?         

Aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar.

Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

 1. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre hangi suçlar hakkında Cumhuriyet Savcılığı doğrudan doğruya soruşturmaya başlar? Cumhuriyet Savcılığı kimler hakkında doğrudan soruşturma açamaz.

Bu Kanunda ve 18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanununda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, basit ve nitelikli zimmet, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve  satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 2.12.1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu suçların işlenildiğini C. Savcısı öğrendiğinde doğrudan soruşturmaya geçer. 

             Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar, valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz.            

 1. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunabilir mi? Kısaca bilgi veriniz.

Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hükmolunur. Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımın mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur.

 1. Bu kanun kapsamındaki hangi suçlarlardan sanık olanlar hakkında 4483 sayılı Kanun  hükümleri uygulanmaz?

Bu Kanunda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, ihtilâs ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten sanık olanlar hakkında 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz.

 1. Gerçek kişiler ve özel kurumlar ile kamu kurumlarının 3628 sayılı Kanuna göre soruşturma ve kovuşturmaya yetkili ki­şi ve mercilerce istenen bilgileri verme yükümlülüğünü açıklayınız?

Özel Kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili kişiler özel veya kamu kuruluşları bu Kanuna göre soruşturma ve kovuşturmaya yetkili ki­şi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kişi­ler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

 1. 3628 sayılı Kanun’da, “Bilgi Verme Zorunluluğu” nasıl düzenlenmiştir? 

Özel Kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili kişiler özel veya kamu kuruluşları bu Kanuna göre soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.  

 1. 3628 sayılı kanun kapsamında yapılan bir soruşturma sırasında, Cumhuriyet Savcısı, müfettiş veya muhakkik ihbarı doğrulayan emareler ile haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde ettiği takdirde kimlerden mal bildiriminde bulunmalarını ister? Bu durumda ilgililer kaç gün içinde mal bildirimi vermek zorundadır?

Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başlandığında ihbarı doğrulayan emareler bulduğu takdirde sanıktan, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister. Bu istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminin verilmesi zorunludur. Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur.

 1. 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre devlet memurlarının mal bildirimlerini vereceği mercileri belirtiniz.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili si­cil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merciye mal bildirimlerini sunarlar.

2903
0
0
Yorum Yaz