tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

2575 sayılı TEBLİĞLER DERGİSİ MEB EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARIN

2009-02-24 18:53:00


ÖNCELİKLE 2551 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİNDE MEB EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLANLI YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNERGEYE  AŞAĞIDAKİ LİNKTEN BAKINIZ

http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/index-arsiv3.htm 

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı
Yürütülmesine İlişkin Yönergede Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge (2575 SAYILI TEBLİĞLER DERGİSİ)

Madde 1- Ağustos 2003 tarihli ve 2551 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönergenin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Madde 12 - Ders plânı, bir ders için o dersle ilgili eğitim programlarında yer alan ve birbirleriyle ilişkili öğrenci kazanımlarını bir ya da birkaç ders saatinde işlenecek konu örüntüsünü, konuya ilişkin deney, tartışma sorulan, proje ve ödevleri, uygulama çalışmalarını, ders araç-gerecini içine alan birinci derecede sorumlu olduğu, zümre öğretmenleri ile şube öğretmenlerinin ortak katkısıyla ders öğretmenlerince önceden hazırlanan plândır.

Ders plânı, belli bir ders için bir ya da birden çok ders saatinde işlenecek konuların plânlamasıdır. Ders plânında yer alan öğrenme-öğretme etkinlikleri öğrencilerin katkısıyla gerçekleştirilir. Ders plânının uygulanmasından ders öğretmeni sorumludur.

 Öğretmen kılavuz kitabı bulunan derslerde, kılavuz kitap, ders plânı yerine kullanılır. Öğretmenin ihtiyaç duyması hâlinde, oklun şartlarına göre kılavuz kitaplarda yer alan plânların dışında da öğretim programına uygun ders planı hazırlanıp uygulanabilir. Ders defterine uygulanan etkinliğin adı veya etkinliğin ilgili olduğu kazanım yazılır.

 Öğretmen kılavuz kitabı bulunmayan dersler için, eğitim-öğretim kurumlarında bir veya birkaç ders saati için sınıf öğretmeni, alan (branş) öğretmeni ve/veya zümre öğretmenleri tarafından ders plânı hazırlanır ve uygulanır.

             Öğretmen tarafından hazırlanan ders plânı, okul müdürü ve müfettişlerce denetlenir.

             Ders plânı;

a) Eğitim-öğretim çalışmalarını daha düzenli hâle getirmelidir.
b)
Öğrenme ve öğretme sürecinin etkili ve verimli yönetilmesini sağlamalıdır.

              c) Her dersin eğitim programına ve konuların özelliklerine uygun olarak
işlenmesini sağlamalıdır.

d) Derslerde sürekliliği ve bütünlüğü sağlamalıdır.

e) Öğrenme ve öğretme sürecinde gerçekleştirilen etkinlikleri belgelemelidir.

f) Eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır.

            g) Eğitim-öğretim  süreci ve öğretim programlarının değerlendirilmesinde geri bildirim sağlamaya uygun olmalıdır.
            h) Eğitim teknolojilerinin kullanımına uygun olmalıdır.”


           Yürürlük
           Madde 2- Bu Yönerge yayımı tarihinde Yürürlüğe girer.

           Yürütme
           Madde 3- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

7006
0
0
Yorum Yaz