tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

1739 MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNU SORU VE AÇIKLAMALI CEVAPLARI

2011-08-29 02:43:00

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLARI

HAZIRLAYAN: Mehmet TUNÇER

                            MEB Müfettişi

 

1.              İlköğretim kaç yaşındaki çocukların eğitim ve öğretimini  kapsar?

İlköğretim 6-14 yaşındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.

2.              İlköğretimin amaç ve görevleri nelerdir?

İlköğretimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;

Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.

3.              Kimler ortaöğretimden yararlanabilir?

İlköğretimini tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanmış olan her öğrenci, ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkanlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanmak hakkına sahiptir.

4.              Ortaöğretimin amaç ve görevleri nelerdir?

Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

a). Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak    b). Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

5.              Yükseköğretim kurumları hangileridir?

Yükseköğretim kurumları şunlardır:

1. Üniversiteler,  2. Fakülteler  3. Enstitüler, 4. Yüksekokullar, 5. Konservatuvarlar, 6. Meslek yüksekokullar      7. Uygulama ve araştırma merkezleri,

 

6.        Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden “Genellik ve Eşitlik” ile “Fırsat ve İmkan Eşitliği”ilkelerini açıklayınız.

Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden “Genellik ve Eşitlik” ilkesi,eğitim kurumlarının dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açık olduğunu, eğitimde hiçbir kişiye, aileye,zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağını belirten bir ilkedir.

“Fırsat ve İmkan Eşitliği”ilkesi, eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanmasını, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımların yapılmasını, özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınmasını öngören bir ilkedir.

 

7.        Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden “Bilimsellik” ilkesini açıklayınız

 

a)       Türk Millî Eğitiminin Temel İlkelerinden “Bilimsellik” ilkesi; her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçlerinin, bilimsel ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirildiğini, eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanmasının bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapıldığını, bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumlarının gereğince donatılıp güçlendirildiğini, bu yöndeki çalışmaların maddi ve manevi bakımından teşvik edilip desteklendiğini vurgulayan bir ilkedir.

8.        İlköğretimin amaç ve görevleri nelerdir ?

a)       İlköğretimin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

1.Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu millî ahlak anlayışına uygun olarak yetiştirmek;

2.Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.

9.        Öğretmenlik mesleği hakkında bilgi veriniz.

a)       Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

Yukarıda belirtilen nitelikleri kazanabilmeleri için, hangi öğretim kademesinde olursa olsun, öğretmen adaylarının yüksek öğrenim görmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisans üstü seviyelerde yatay ve dikey geçişlere de imkan verecek biçimde düzenlenir.

10.           Milli Eğitim hizmetleri neye göre düzenlenir?

Milli eğitim hizmetleri, Türk Vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile ihtiyaçlarına göre düzenlenir (md.5).

11.           Eğitim Sisteminin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her eğitim türlü faaliyetlerinde temel olarak ne alınır?

Atatürk İlke ve İnkılapları ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alını(md.10).

12.           Eğitim Kurumlarının amaçlarını gerçekleştirmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliğini hangi birim sağlar?

Okullarda kurulan okul-aile birlikleri sağlar.

13.           Ortaöğretimde çeşitli program uygulayan okullar nasıl isimlendirilir?

Belli bir programa ağırlık veren okullara lise, teknik lise ve tarım meslek lisesi gibi eğitim dallarını belirleyen adlar verilir(md.29).

14.           Türk Millî Eğitim sistemi, kaç ana bölümden kurulur ?

İki anabölüm.  a-örgün eğitim  b- yaygın eğitim 

Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsar.

Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.

15.           İlköğretim hangi yaştaki çocukların eğitimve öğretimini kapsar.

6-14 yaş gurubu

16.     Milli Eğitim Temel Kanununun kapsamı hangi hususları ihtiva etmektedir?

Bu Kanun, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

17.     Türk Milli Eğitim sistemi ana bölümlerinden olan ‘Örgün Eğitim’ hangi kurumları kapsar?

Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsar.

18.           Milli Eğitim Temel Kanununda İmam-Hatip Liseleri nasıl tanımlanmıştır?

İmam - Hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.

19.     Milli Eğitim Temel Kanununda öğretmenlerin nitelikleri nasıl ifade edilmiştir? Milli Eğitim Bakanlığında mesleğe öğretmen olarak atanma ne şekilde gerçekleşir? Öğretmenlik kariyer basmakları nelerdir?

Öğretmen adaylarında aranacak nitelikler; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon olarak ifade edilmiştir. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır. Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.

20.           Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri belirterek Atatürk inkılapları ve ilkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği ilkesini açıklayınız?

a) Genellik ve Eşitlik      b) Ferdin ve Toplumun ihtiyaçları        c)Yöneltme d) Eğitim Hakkı  e) Fırsat ve İmkan eşitliği       g) Süreklilik            h) Atatürk İnkılapları ve İlkeleri, Atatürk Milliyetçiliği   ı) Demokrasi eğitimi,              j) Laiklik k) Bilimsellik  l) Planlılık        m) Karma Eğitim  n) Okul ile Aile işbirliği   o) Her yerde eğitim

Atatürk İnkılapları ve İlkeleri, Atatürk Milliyetçiliği: Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp uygulanmasında ve türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürk Milliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve Milli Kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ve evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir.

Milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk Dilinin eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir,çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.

21.     Milli Eğitim Temel Kanununda öğretmenlik mesleği nasıl açıklanmıştır?

Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

22.     Ortaöğretimin amaç ve görevleri nelerdir?

Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak;

Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgili, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

23.     1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun kapsamında neler bulunmaktadır?(Madde:1).

Milli Eğitim Temel Kanununun kapsamında; Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı,  öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde bulunur.

24.     Temel Eğitim Kanununun genel amaçlarında; Türk Milletinin bütün fertlerinin nasıl yurttaşlar olarak yetiştirileceği belirlenmiştir? (Madde:2).

Türk Milletinin bütün fertlerinin; Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk Milletinin milli, ahlakı, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirilmesi genel amaç olarak belirlenmiştir.

25.           Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri nelerdir? Sayabilir misiniz? (Madde: 4-14).

Milli Eğitim Temel Kanununda Türk Milli Eğitiminin Temel ilkeleri;

1.Genellik ve Eşitlik,

2.Ferdin ve Toplumun İhtiyaçları,

3.Yöneltme,

4.Eğitim Hakkı,

5.Fırsat ve İmkân Eşitliği,

6.Süreklilik,

7.Atatürk İnkılâp ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği,

8.Demokrasi Eğitimi,

9.Laiklik,

10.Bilimsellik,

11.Planlılık,

12.Karma Eğitim,

13.Okul ile Ailenin İşbirliği,

14.Her Yerde Eğitim olarak belirlenmiştir.

26.     Temel Eğitim Kanununda İlköğretimin amaç ve görevleri nasıl belirlenmiştir?(madde:22)

İlköğretimin amaç ve görevleri; millî eğitimin genel amaçlarına ve temel il­kelerine uygun olarak,

1.Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetiştirmek;

2.Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayat ve üst öğrenime hazırlamaktır.

3.İlköğretimin son ders yılının ikinci yarısında öğrencilere, orta öğretimde devam edilebilecek okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek üzere rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır.

 

27.           .Öğretmenlik bir meslek midir? Milli Eğitim Temel Kanunda Öğretmenlik nasıl tanımlanmaktadır? (Madde:43).

Öğretmenlik, Devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bu görevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik biçimlenme ile sağlanır.

 

28.     Temel Eğitim Kanunu ile öğretmenlere nasıl bir öğrenci yetiştirme görevi verilmiştir?

Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirme görevi verilmiştir.

 

29.     Temel Eğitim KanununLaiklik ilkesinedir?

Türk millî eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.

                                                                                                                                                    

30.           Milli Eğitim Temel Kanunun kapsamını açıklayınız

 

Milli Eğitim Temel KanunuMilli Eğitim Temel Kanunu: Türk  Milli Eğitiminin  düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

 

31.     Milli Eğitim Temel Kanununa göre hangi öğretmenlerde      başöğretmenlik için sınav şartı aranmayacaktır?

 

Milli Eğitim Temel Kanununa göre “ Alanında yüksek lisans “ yapmış öğretmenlerde   başöğretmenlik için sınav şartı aranmamaktadır.

 

32.           İlköğretim hangi yaş gruplarının eğitim ve öğretimini kapsar?

 

İlköğretim ( 6-14 ) yaş grubunu kapsamaktadır.

 

33.           Hangi kanunla İlköğretim zorunlu eğitim olarak belirlenmiştir.

“İlköğretim 6 - 14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar, İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.” Şeklinde Milli Eğitim Temel Kanununda belirlenmiştir. (Madde 22 - (Değişik: 16/6/1983 - 2842/7 md.)

 

34.           Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir;” ilkesi hangi kanunda yer almaktadır.

Milli Eğitim Temel Kanunun (10.maddesi) da yer almaktadır.

 

35.           Öğretmenliğin “özel bir ihtisas mesleği” olduğu hangi kanunda yer almıştır.

Milli Eğitim Temel Kanununda yer almıştır.(Madde.43)

 

36.           Okul Öncesi Eğitim kimleri kapsar.

Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsar. (Madde 19)  

 

37.     Temel Eğitim hangi yaş grubundaki çocukları kapsar.?

Temel Eğitim genel olarak  7-14 yaş grubundaki çocukların eğitimini kapsar.

 

38.     Temel eğitimin amaç ve görevleri nelerdir.?

 Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlâk anlayışına uygun olarak yetiştirmek, Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.

 

39.     Temel eğitim okulunu tanımlayınız.?

Temel eğitim okulları beş yıllık birinci kademe ile üç yıllık ikinci kademe eğitim kurumlarından oluşur.

 

40.     Her derece ve türdeki eğitim kurumlarının özel amaçları tespit edilirken esas alınan temel fonksiyon nedir?

Milli Eğitim Temel Kanunundaki, Türk Milli Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri.

 

41.     Okulların bünyesinde bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerleri kimler işletebilir veya işlettirebilir?

Okul Aile Birlikleri.

 

42.      “Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Hükmü Türk Milli Eğitiminin hangi temel hükmünün kapsamındadır.

Genellik ve Eşitlik

a)        “Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır.” Yukarıdaki cümle hangi eğitim kurumunun temel amaçlarından birisidir.?

İlköğretim Okullarının

43.           Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az yüzde kaçını almış olmakşartı aranır.

% 60'ını almış olmak şartı aranır.

 

44.     Milli Eğitim Temel Kanununda geçen "temel eğitim" deyimi hangi tarihte “İlköğretim” olarak değiştirilmiştir?

Milli Eğitim Temel Kanununda geçen "temel eğitim" deyimi 16/6/1983 tarihinde “İlköğretim” olarak değiştirilmiştir

 

45.           Milli Eğitim Temel Kanunundabirlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri; hangi tarihte  ve kaç sayılı Kanunla “İlköğretim Okulu” olarak değiştirilmiştir?

Milli Eğitim Temel Kanunundabirlikte veya ayrı ayrı geçen "ilkokul" ve "ortaokul" ibareleri; 16/8/1997 tarihinde ve 4306 sayılı Kanunla “İlköğretim Okulu” olarak değiştirilmiştir.  

 

46.     Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre eğitim ve öğretimin Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden hangi bakanlık sorumludur?

Milli Eğitim Temel Kanunu hükümlerine göre eğitim ve öğretimin Devlet adına yürütülmesinden, gözetim ve denetiminden Millî Eğitim Bakanlığı sorumludur.

47.     Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Millî Eğitim Bakanlığına bağlı "Eğitim Yüksek Okulu " açma yetkisi, hangi kurulun görüşü alınarak, hangi kurul kararı ile kurulabilir?

Öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Millî Eğitim Bakanlığına bağlı "Eğitim Yüksek Okulu " açma yetkisi, Yüksek Öğretim Kurulunun görüşü alınarak, Bakanlar Kurulu kararı ile kurulabilir.

 

48.     Milli Eğitim Temel Kanunu’nun kapsamı nedir?

Bu Kanun; Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesislerin, eğitim araç ve gereçleri ve Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsar.

 

49.     İlköğretim hangi yaştaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar?

ilköğretim, 6–14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.

 

50.     Öğretmenlik mesleğine hazırlık nasıl sağlanır?

Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.        

 

51.           Ortaöğretimin amaç ve görevlerini sayınız.

Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak,

1.       Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak,

2.       Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır.

Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

52.           İmam-hatip liselerinin kuruluş amaçları nelerdir?

İmam - hatip liseleri, imamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dini hizmetlerin yerine getirilmesi ile görevli elemanları yetiştirmek üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde, hem mesleğe hem yüksek öğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan öğretim kurumlarıdır.

53.     Öğretmenlik mesleğinin kariyer basamakları hakkında bilgi veriniz.

Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır. Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır.

Kariyer basamaklarında yükselmede kıdem, eğitim (hizmet içi eğitim, lisansüstü eğitim), etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) puanları ile sınav sonuçları esas alınır. Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Değerlendirme puanının % 10'unu kıdem, % 20'sini eğitim, % 10'unu etkinlikler, % 10'unu sicil (iş başarımı) ve % 50'sini de sınav puanı oluşturur.

Kariyer basamaklarında yükselecekler değerlendirme puanlarına göre başarı sıralamasına alınır. Değerlendirmeye alınmak için sınav tam puanının en az % 60'ını almış olmak şartı aranır.

Sınav yılda bir defa olmak üzere ÖSYM'ce yapılır.

Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. Bu durumda olan öğretmenler kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) ölçütlerine göre değerlendirilir.

Öğretmenlik kariyer basamaklarında yükseleceklerin gireceği sınav, sınava katılacaklarda aranacak en az çalışma süresi, hizmet içi eğitim veya lisansüstü eğitim nitelikleri, her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin hususlar ve puan değerleri, alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans veya doktora öğrenimini tamamlamış olanlardan uzman öğretmenlik veya başöğretmenlik için aranacak kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) şartları ve puan değerleri, branşlar temelindeki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sayıları, yükselmeye ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri alınarak Millî Eğitim Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

Toplam serbest öğretmen kadro sayısı içinde, başöğretmen oranı % 10, uzman öğretmen oranı % 20’dir. Bakanlar Kurulu bu oranları bir katına kadar yükseltmeye yetkilidir.

 

54.     Milli Eğitim Temel Kanunun kapsamını açıklayınız

Milli eğitim Temel Kanunu, Türk Millî eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeleri, eğitim sisteminin genel yapısını,öğretmenlik mesleğini,okul bina ve tesislerini, eğitim araç ve gereçleri ile Devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumluluğunu,bir sistem bütünlüğü içinde ele alır  ve hususları kapsar.

 

55.           Türk Milli Eğitimi Temel Kanunu kapsamındaki “Eğitim hakkı“ilkesini açıklayınız.

Kanunun 7.Maddesi Eğitim hakkını;8.Maddesi Eğitimde fırsat ve imkan  eşitliğini belirlemektedir.Bu hususlarla ilgili olarak Kanun 7.Maddesinde”İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkı”oluğu;”İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşların ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanacak”ları; 8.Maddesinde de “Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanacağı”Maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla parasız yatılılık, burs,kredi ve başka yollarla gerekli yardımların yapılacağı;Özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınacağı” belirtilmektedir.

56.           Milli Eğitim Temel Kanununda eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında ne yolda bir işbirliği yapılması öngörülmektedir, açıklayınız.

Bu hususa Kanunun (Değişik: 11/11/2004-5257/1 md.)16 maddesinde yer verilmiştir.Kanunun bu maddesinde Eğitim kurumlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak için okul ile aile arasında işbirliği sağlanması ; bunun için Okul-aile birliklerinin kurulması; bu birliklerin, okulların eğitim ve öğretim hizmetlerine etkinlik ve verimlilik kazandırılması için  aynî ve nakdî bağışları kabul etmesi, istenmekte ve böylece okulların sosyal ve kültürel etkinliklerinin artırılması ön görülmektedir

57.           Türk Milli Eğitimi hangi eğitim sistemlerinden oluşmaktadır,her biri hakkında bilgi veriniz.

Türk millî eğitim sistemi, örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere, iki anabölümden kurulur. Örgün eğitim, okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsar. Yaygın eğitim, örgün eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.

Yaygın eğitimin özel amacı, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında, okuma-yazma,kültürel ve mesleki eğitim vermektir. Yaygın eğitim, genel ve mesleki teknik olmak üzere iki temel bölümden meydana gelir. Bu bölümler birbirini destekleyici mahiyettedir.

 

58.           Okulöncesi eğitiminin tanımını yaparak , amaçlarını açıklayınız.

Okul öncesi eğitimle ilgili olarak kanunun 19-20  maddelerinde gerekli açıklamalar bulunmaktadır.Bu açıklamalara göre  - Okul öncesi eğitimi, mecburi ilköğrenim çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsamakta olup isteğe bağlıdır.Amacı  Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak, Çocukların beden, zihin ve duygu gelişmesini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak; Onları ilk öğretime hazırlamak; Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratmak;Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamaktır

59.           Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında  öğretmenlik mesleğini  tarif ederek görevlerini belirtiniz,

Öğretmenlik mesleği Kanunun 43.Maddesinde ifadesini bulmaktadır.Buradaki ifadeye göre :

Öğretmenlik, “Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir”.”Öğretmenlik mesleğine hazırlık; genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır”. “Öğretmenlik mesleği; adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılır.Adaylık dönemini başarıyla tamamlayanlar mesleğe öğretmen olarak atanır(Ek fıkra: 30/6/2004-5204/1 md.).Öğretmenler bu görevlerini Türk Millî Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ifa etmekle yükümlüdürler.

60.           Milli Eğitim Temel Kanununa göre hangi öğretmenlerde başöğretmenlik için sınav şartı aranmayacaktır,açıklayınız.

Kanunda bu madde 43. Maddeye ek (30/6/2004-5204/1 md.)fıkra ile düzenlenmiştir. Bu fıkrada  sorunun cevabı olarak; “Alanında ya da eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini tamamlamış olan öğretmenlerden ise başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz. “ denilmektedir.”Bu durumda olan öğretmenler kıdem, hizmet içi eğitim, etkinlikler (bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif çalışmalar) ve sicil (iş başarımı) ölçütlerine göre” değerlendirilmektedir.

 

61.           Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli taşınmazlar ile mülkiyeti İl Özel İdarelerine ait veya köy tüzel kişiliğine ait olupta Milli Eğitim Bakanlığı Kullanımında olan taşınmazlar satılabilir mi, şayet satılacak olursa elde edilen gelirin kullanımında nasıl bir yol izlenir.

Bu soru ile ilgili olarak Kanunun 51. Maddesine eklenen(3/12/2003-5005/1 md.)fıkraya göre Millî Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar ile Millî Eğitim Bakanlığı kullanımında bulunan mülkiyeti il özel idaresine veya köy tüzel kişiliğine ait taşınmazlar; mülkiyetinin Hazineye bedelsiz devrinden sonra, gerekli görülmesi halinde, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 24 üncü maddesine bağlı olmaksızın, Millî Eğitim Bakanlığı ile mutabık kalınarak  Maliye Bakanlığınca satıla bilir. Elde edilen gelir;Okul/derslik yapımı, onarımı ve donatımı ile ders araç ve gereçleri alımında kullanılmak üzere, Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine konur ve bütçeye gelir kaydedilir

 

62.           Türk Millî Eğitimi’nin ‹Temel İlkeler›inden üçünü söyleyiniz.

V. Fırsat ve imkân eşitliği; VII. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği;XI. Plânlılık.]

 

63.           Orta Öğretimin amaç ve görevleri nelerdir?

[Madde 28 - Orta öğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak: 1. Bütün öğrencilere orta öğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kişi ve toplum sorunlarını tanımak, çözüm yolları aramak ve yurdun iktisadi sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak; 2. Öğrencileri, çeşitli program ve okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamaktır; Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin istekleri ve kabiliyetleri ile toplum ihtiyaçları arasında denge sağlanır.

8039
0
0
Yorum Yaz