tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

1702 VE 4357 SAYILI KANUNLARLA İLGİLİ SORU VE CEVAPLARI-2

2009-04-03 00:14:00

 

41.     1702 Sayılı yasaya göre verilen İhtar, Tevbih, Ders Ücreti Kesilmesi, Maaş Kesim, Kıdem İndirilmesi, Derece İndirilmesi cezalarından hangileri sicile işlenmez.

                İhtar cezası.

 

42.     1702 Sayılı yasaya göre verilen cezalardan hangilerine karşı yargı yolu kapalıdır?

                1702 sayılı yasa uyarınca verilen bütün cezalara yargı yolu açıktır.

 

43.     4357 Sayılı yasa gereğince ilköğretim okulu öğretmenlerine verilen cezalardan hangilerine karşı itiraz edilmez?

                 “Kusurlu sayılma” ve bir günlükten üç günlüğe kadar olan “ücret veya maaş kesim cezası”na.

 

44.     Özel Öğretim Kurumları yönetici ve öğretmenleri suç işlemeleri halinde ceza kanunları uygulanması bakımından memur olarak nitelendirilirler mi?

                Memur olarak nitelendirilir. 

 

45.      “Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek;” 1702 sayılı kanuna göre hangi disiplin cezasını gerektirir.

                Ders ücreti kesimi

46.     Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere hangi işlem yapılır?

                İstifa etmiş sayılma

47.     4357 sayılı kanuna göre “Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulundukları, meslekdaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre hangi ceza verilir ?

                Bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir.

 

48.     Taraflı davranan bir muhakkik için getirilecek teklifi açıklayınız.

 

                Taraflı davranan bir muhakkik için:“ derece indirilmesi” teklifi  yapılmalıdır.

 

 

 

49.     1702 ve 4357 sayılı Kanunlara göre öğretmenler hangi hallerin sabit olması halinde istifa etmiş sayılırlar.

 

                1702 ve 4357 sayılı Kanunlara göre öğretmenler;

                Yeni tayın edildiği vazifeye  mazeretsiz olarak 15 gün içinde başlamamak.

                Ders senesi başında   vazifesine mazereti olmadan  vaktinde gelmemek.

                Ders senesi içinde  mazereti  olmadan bir hafta fasılasız  okula gelmemek.

                Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğramak

 

                halinde istifa etmiş sayılırlar.

 

50.     İlkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyet ve derecesine göre hangi kanun kapsamında tecziye edilebilir.

 

                İlkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyet ve derecesine göre  1702 sayılı” İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun”  kapsamında tecziye edilebilir.

 

51.     1702 Sayılı Kanuna göre, “ Bir ay zarfında iki defadan fazla derse geç gelmek” fiilini işleyen bir öğretmenin bu fiilinin karşılık geldiği  ceza hangisidir (Ders ücretinin kesilmesi).

 

                1702 Sayılı Kanuna göre, “ Bir ay zarfında iki defadan fazla derse geç gelmek” fiilini işleyen öğretmenlere  “ders ücretinin kesilmesi” cezası verilir.

 

52.     1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanuna göre,  talebeyi döven muallime hangi ceza verilir?

                1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanuna göre,  Talebeyi döven muallime Maaş Kesim cezası verilir.

53.     1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanuna göre,  Kıdem indirilmesi cezası hangi hallerde verilir?

                1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanuna göre,  Kıdem indirilmesi cezası, İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılanlar ile  Amirine karşı harekette bulunanlara verilir.

54.     1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun hangi tarihte kabul edilmiştir?

                1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun  10/6/1930 tarihinde kabul edilmiştir.

 

55.      “Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek” hangi cezayı gerektirir?

                “Maaş Kesilmesi” cezasını gerektirir.

56.      “Sarhoş olarak mektebe gelmek” hangi cezayı gerektirir?

                 “Derece İndirilmesi” cezasını gerektirir.

57.      “Kıdem İndirilmesi” cezası hangi hallerde verilir?

                a) İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak,

                b) Amirine karşı hakarette bulunmak.(harekette)

58.     Mazeretsiz olarak 15 gün içinde vazifeye başlamayan öğretmenlere hakkında hangi işlem uygulanır?

                Bakanlıkça istifa etmiş sayılırlar.

59.      “Öğretmenlik mesleği ile ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suiistimali sabit olan öğretmenlere ” hangi ceza verilir?

                Bir daha dönmemek üzere meslekten çıkarılırlar.

 

60.     Soru 1- Bir öğretmene hangi durumlarda bir derece ağır ceza verilebilir?

                Öğretmen bir terfi süresi içerisinde, iki defa ihtardan gayri bir cezayı gerektiren eylemi yapmış olanlara, ikinci fiili için bir derece ağır ceza verilebilir.

 

61.     Soru 2- Tevbih cezası kimler tarafından doğrudan verilir?

                Tevbih cezası Bakan, Vali ve Milli Eğitim Müdürleri tarafından doğrudan verilir.

 

62.     Soru 4- Maarif Vekâleti İnzibat Komisyonu kimlerden oluşur?

                Maarif Vekâleti İnzibat Komisyonu Müsteşarın riyaseti altında aşağıdaki zatlardan teşekkül eder:

                Teftiş Heyeti Reisi;

                İlk, orta ve yüksek ve mesleki tedrisat umum müdürleri;

                Zat İşleri Müdürü Maarif Vekili Komisyonun tabii Reisidir.

               

63.     1702 sayılı kanunda belirtilmeyen hususlar için nereye başvurulmalıdır?

                1702 sayılı kanunda belirtilmeyen hususlar için 657 sayılı DMK’na başvurulmalıdır

 

64.     1702 sayılı Kanuna göre İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin terfilerinde hangi kıstasların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

                İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin terfilerinde göz önünde bulundurulması gereken  kıstaslara Kanunun 16. Maddesinde yer verilmiştir. Buna göre;  “İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfilerinde esasın; kıdemlerinin yanında, vazifelerindeki muvaffakiyetleri esas alınmakta ve “ Bir derecenin kıdem müddetini ikmal etmiş bulunan bir muallimin daha yüksek bir dereceye terfi edebilmesi için “İlk tedrisat muallimlerinin müfettiş raporları ve maarif müdürlerinin müspet mütaalalariyle”; “Orta tedrisat muallimlerinin ise, müfettiş raporları ve talim sicilleriyle “   muvaffakıyetini ispat etmeleri” gerekmektedir,

65.                İlk ve Orta Dereceli Okullarda görev yapan öğretmenlerden emsali arasında hususi bir kıymeti haiz orijinal bir eser veya vazifelerinde üstün bir başarı gösterdikleri teftiş raporlarıyla sabit olanların taltifleri 1702 sayılı kanunun hangi maddesi kapsamında ele alınmalıdır.

                Bu husus 170/2 sayılı Kanunun  18. Maddesi kapsamında ele alınmak gerekmektedir.Çünki Kanun bu Maddesinde şöyle denilmektedir:” Madde 18 - (Değişik: 25/7/1931- 1880/3 md.) İlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler otuz altı ve kırkıncı maddelerde yazılı meclis ve komisyon mazbatası üzerine bir sene kıdem zammı alırlar. Ancak bu eserlerin orijinal ve kıymeti mahsusayı haiz olduğu evvelce Darülfünunca veya bir hey'eti ilmiyece tasdik edilmiş olmak şarttır. Vazifelerini mütadın fevkinde yüksek bir muvaffakiyetle ifa ettikleri teftiş raporla, talim sicilleri ve maarif ve mektep müdürlerinin bu husustaki mütaalalariyle sabit olanlar keza 36 ncı ve 40 ıncı maddelerde zikredilen meclis ve komisyon mazbatası üzerine takdirname verilmek veya bir seneye kadar kıdemlerine zammolunmak suretiyle taltif edilirler”.

 

66.     Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kastıyla memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette yapmadığı sabit olan bir ilköğretim müfettişine ceza tayin edilirken nasıl bir yol izlenmelidir.

 

                1702 Sayılı Kanunun 19 Maddesi  ilk tedrisat müfettişlerine işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre hangi cezaların verileceğine işaret  etmektedir.Bu nedenle filin tayin edeceği disiplin cezası evvela bu kanundu aranmalıdır. Fiil  bir tarafı korumak veya mağdur etmek kasdıyla gerçekleşmiş olduğu sabit olduğuna göre fiilin tayin ettiği ce0zanın 1702 sayılı Kanunun 24 Maddesi kapsamında aranması gerekmektedir.   

 

67.     1702 sayılı kanunda yer alan”İstifa etmiş sayılmak” “vekalet emrine alınmak” cezalarının ceza olarak uygulanma niteliği var mıdır.Niçin

 

                Kanunun 28 Maddesi (Değişik: 25/7/1931 - 1880/5 md.) sine göre Devlet memurluğundan ihraç ve vekalet emrine alınmak cezaları Memurin Kanununun ahkamına tabidir.  “İstifa etmiş sayılmak cezası da   657 Sayılı Kanun kapsamında bir idari tasarruf ve tedbirler olarak değerlendirildiğinden uygulama niteliği kalmamıştır.

 

68.             1702 ve 4357 sayılı Kanunlara göre öğretmenler hangi hallerin sabit olması halinde inzibati cezaya maruz kalmadan istifa etmiş sayılırlar.

                Öğretmenler konumlarına göre 1702 sayılı Kanunun 26. Maddesine göre1- Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beş gün zarfında baş lamayan2- Ders senesi başında vazifesine mazereti olmadan vaktinde gelmeyen; 3- Ders senesi içinde mazereti olmadan bir hafta fasılasız mektebe gelmeyen;4- Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, başmuallim ve muallim veya ilk tedrisat müfettişleri ile 4357 sayılı kanunun, 8.Maddesine göre Mazeretsiz olarak on beş gün içinde vazifesine başlamayan, tatil sonunda mazereti olmadan derse başlama tarihinden bir hafta evvel işleri başın da bulunmayan ve ders yılı içinde mazereti olmadan aralıksız bir hafta vazife sine devam etmeyen öğretmenler; inzıbati muameleye lüzum kalmadan Maarif Vekil liğince istifa etmiş sayılırlar.

69.                Kısmi zamanlı olarak atanan öğretmenlerden hizmet sözleşmelerine göre aykırı davranışları bir ilk veya ortaöğretim öğretmenine 1702 sayılı kanun kapsamında bir ceza tayin edil bilir mi niçin.

                Kısmi zamanlı sözleşmeli  olarak atananlar, uzman öğretici statüsünde hizmet sözleşmeleri  yaptıklarından,  hizmet sözleşmelerine göre aykırı davranışları sabit olanlara  4357 veya 1702 sayılı kanunlara göre bir ceza tayin edilemez,  ancak sözleşmelerinin iptali cihetine gidile bilir.

70.             İlk ve orta öğretim öğretmenleri hangi hallerde tekaüde-emekliye- sevk olunurlar.

                Kanunun  29 Maddesindeki haller sabit olduğunda, İlk ve orta öğretim öğretmenleri tekaüde/emekliye ayrılırlar.Bu Maddeye göre: “öğretmenlerin emekliye ayrılmaları için- İlk mektebe muallimlik etmekte aczi üç teftiş raporile sabit olan ilk mektep muallimleri” ile “bir mektep ve sınıfta inzibatı muhafaza edemediği için iki defa başka mektebe tahvil edilen orta tedrisat muallimleri  en son nakledildiği mektepte de idaresizliği ve aczi tahakkuk ettiği takdirde tekaüde sevkolunurlar”

 

71.     İlkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyet ve derecesine göre hangi kanun kapsamında tecziye edilebilir.

                Bu hususla ilgili olarak 19.01.1943/5308 tarih ve sayılı 4357  ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair kanun  7 Maddesindeki “ İlkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyetine ve derecesine göre 1702 sayılı kanunun 36, 40,41 ve 43 üncü, 1880 sayılı kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde yazılı esaslar altında” maddede belirtilen inzibati  cezalar t “kapsamında tecziye edile bilirler.

 

72.     Ülkü eri sayılmak ne demektir,hangi hallerde bir öğretmen ülküeri sayılır.

 

                4357 sayılı Kanunun 5 Maddesine göre üstün başarılı sayılan öğretmenlere ülküeri denilmektedir.Bir ilkokul öğretmenin Ülküeri sayıla bilmesi için kanunun 5. Maddesine göre   On yıl aynı yerde çalışmış olması ve bu müddet içinde en az üç defa üstün başarılı sayılması ve hiç ceza görmemiş olması gerekmektedir.Bu öğretmenler Maarif Vekilliğince bu unvanı belirtmek üzere kendilerine verilecek bir işareti taşırlar.

 

73.             Disipline ilişkin suç ve cezalar bakımından 1702 ve 4357 sayılı kanun kapsamında tecziyeleri gereken öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ifade edilen disiplin cezaları ile tecziye edilebilirler mi  niçin.

74.             Disipline ilişkin suç ve cezalar bakımından, 1702 ve 4357 sayılı kanun kapsamında tecziye edilmeleri  gereken öğretmenler; “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/E -k/fıkrasının 6. paragrafındaki “Özel Kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır”; 1702  sayılı kanunun 3. Maddesindeki “ Bu kanunda tasrih edilmeyen ahval Memurun Kanunu ahkamına tabidir” hükmü ile 4357 sayılı Kanun 7. Maddesinde yer alan”.. Bu kanunda tasrih edilmeyen haller Memurin Kanunu hükümlerine tabidir.”hükümlerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ifade edilen disiplin cezaları ile tecziye edilemezler.Ancak Özel kanunlarda hüküm bulunmaması halinde 657 sayılı kanundaki disiplin cezalarıyla tecziye edile bilirler.

 

75.     Kaç yılda «Öğretmen» unvanını alamayan stajyerlerin görevlerine son verilir (1702)?

                […iki sene zarfında muallim unvanını alamayan stajyerlerin vazifesine nihayet verilir.]

76.     Öğretmene verilebilecek en hafif cezâ hangisidir ve ‹Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etme› karşılığı hangi cezâ takdîr edilir (1702)?

                [İ h t a r.]

77.     1702 sayılı kanunda karşılığı bulunmayan fiillerle ilgili cezâlar, hangi kanuna tâbidir?

                [657; 4357]

 

78.     İlköğretim okulu öğretmenleri hangi cezâya itiraz edemezler (4357)?

                [7/a) Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işlerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz olunamaz.]

79.     Öğretmenler, hangi durumda istifâ etmiş sayılırlar(4357)?

                [Madde 8 - Mazeretsiz olarak on beş gün içinde vazifeye başlamıyan, tatil sonunda mazereti olmadan derse başlama tarihinden bir hafta evvel işleri başında bulunmayan ve ders yılı içinde mazereti olmadan aralıksız bir hafta vazifesine devam etmeyen öğretmenler inzibâtî muameleye lüzum kalmadan Maarif Vekil- liğince istifa etmiş sayılırlar. …]

 

80.             Ders ücretinin kesilmesi cezasının  uygulaması nasıl yapılır ?

                Kesilecek miktarı tayin için dört hafta bir ay itibar olunarak muallimin maaş yekunu bir ay zarfında girmeğe mecbur olduğu ders adedine taksim olunur ve boş geçen her ders saati için muallimin maaşından bu miktarı ilk alacağı aylığından kesilir. Ayrıca; uhdesinde fazla ders olan muallimin fazla aldığı ücreti; asıl maaşına zammedilerek ders ücreti bu yekuna göre hesap olunur.

81.             1702 sayılı Kanun gereğince disiplin yönünden en çok kaç günlük maaş kesilebileceği öngörülmüştür?

                 Fiilin derecesine göre bir günlükten 15 günlüğe kadar.

3324
0
0
Yorum Yaz