tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

1702 VE 4357 SAYILI KANUNLARLA İLGİLİ SORU VE CEVAPLARI-1

2009-04-03 00:12:00

1702 VE 4357 SAYILI KANUNLAR İLGİLİ SORU VE CEVAPLARI

 

1.        1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri hakkında Kanun’ un 19. maddesine göre; öğretmenlere işledikleri suçlara göre hangi cezalar verilir?

                Öğretmenlere, işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir.

                İhtar                                               

                Tevbih

                Ders ücretlerinin kesilmesi

                Maaş kesilmesi

                Kıdem indirilmesi

                Derece indirilmesi

                İstifa etmiş sayılmak

                Vekalet emrine alınmak

                Meslekten çıkarılmak

                Devlet memurluğundan çıkarılmak.

2.        “Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten başka bir şeyle meşgul olmak” fiilinden, öğretmene hangi ceza verilir?

                Ders Ücretlerinin Kesilmesi cezası verilir.

3.        Kıdem indirilmesi cezası hangi hallerde verilir?

                Kıdem indirilmesi cezası şu hallerde verilir.

                İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak;

                Amirine karşı hakarette bulunmak;

4.        4357 Sayılı Kanuna göre “Kıdem İndirilmesi” cezası hangi hallerde verilir:

                Kıdem indirilmesi cezası şu hallerde verilir.

                Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulundukları, meslekdaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir.

5.        1702 sayılı kanuna göre  Maaş kesilmesi cezası hangi hallerde verilir.

                1 - Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek;

                2 - Mektebin binasının ve eşyanın muhafazasına ihtimam etmemek;

                3 - Talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak;

                4 - Talebeyi dövmek;

                5 - Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek;

                6 - Arkadaşlarını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek;

                7 - Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoş olarak gezmek.

                Maaş, fiilin derecesine göre bir günlükten on beş günlüğe kadar kesilir.Daha ziyade kesilmez.

6.         1702 sayılı kanuna göre  Kıdem indirilmesi cezası  hangi hallerde  verilir.

                1 - İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak;

                2 - Amirine karşı harekette bulunmak.

 

7.        4357 sayılı kanuna göre kıdem indirme cezası hangi durumda verilir.

                Öğretmenlik şerefini ihlal edici  hallerde bulundukları, meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir.

8.        4357 sayılı kanuna göre meslekten çıkarılma cezası hangi durumda verilir.

                Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar.

 

9.        Öğretmenin okul haricinde muallimlik vakarına uymayacak davranışlarda bulunmasının sübut bulması hangi cezayı almasına neden olur?

                1702 Sayılı Kanunun 20/2maddesi uyarınca ilk defa “İhtar”,ikinci defa “Tevbih” cezasını gerektirir.

 

10.     Öğretmenin kabule şayan bir mazereti olmadan derse girmemesi veyahut derse girdiği halde dersten başka konularla meşgul olmasının sübuta ermesi ceza almasını gerektirir mi?

                1702 Sayılı Kanunun 21/1 maddesi uyarınca ders ücreti kesilme cezası uygulanır.

 

11.     Ücret kesim cezası alan öğretmenin  ders ücreti ne zaman kesilir?

                 Ücret öğretmenin alacağı ilk aylığından kesilir.

 

12.     Yeni atandığı görevine 17 gün sonra başlamak isteyen öğretmen hakkında ne gibi işlem yapılır?

                1702 Sayılı Kanunun 26/1 maddesine göre istifa etmiş sayılır.

 

13.     Maarif Vekili, Vali ve Maarif Müdürü re’sen “Tevbih”  cezasını verebilirler mi?

                1702 Sayılı Kanunun 33.maddesi ikinci bendine göre “Tevbih” cezasını re’sen verebilirler.

14.     Bir branş öğretmeninin mesleği ile ilgili yapmış olduğu kusurun karşılığı 1702 sayılı yasadaki hükümler ile örtüşmediği durumda hangi yasaya atıfta bulunulur?

                657 sayılı D.M.K’na.

15.     Şahıs veya şahıslar ile ilgili bir inceleme-soruşturma görevi yürütülürken aynı iddia konuları ile ilgili olarak başka şahıs veya şahıslarında sorumluluğu ortaya çıktığında, bütün şahıslar için mi yoksa daha sonra isimleri ortaya çıkan şahıs veya şahıslar için mi yeni onay talebinde bulunulur?

                Sonradan isimleri ortaya çıkan şahıs-şahıslar için onay talebinde bulunulur.

16.     Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar eden memura hangi ceza teklifi yapılır?

                1702 sayılı yasanın 22.Maddesine istinaden  “ Maaş kesilmesi cezası”

17.     Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelen öğretmene hangi ceza teklifi yapılır?

                 Ders ücretinin kesilmesi cezası teklif edilir

18.      Değişik iddialara muhatap olan bir şahsın, sübuta eren iddialarının her biri için ceza  teklifinde bulunulabilir mi?

                Hayır bulunulamaz, tevhiden en ağır durumdaki ceza teklifi yapılır.

 

19.     ‘Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak’ haline karşılık 1702 sayılı kanunda verilebilecek cezalar ne olabilir?

                Yukarıdaki halin ilk defasında ihtar, tekrarında tevbih cezası verilir.

 

20.     Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan bir ilk tedrisat müfettişine 1702 sayılı kanuna göre hangi ceza verilir?

 

                İstifa etmiş sayılmak cezası verilir.

 

21.     1702 sayılı kanuna göre ‘Kıdem İndirilmesi Cezası’ hangi hallerde verilir?

                a) İmtihanlarda not takdirine bitaraflıktan ayrılmak

                b) Amirine karşı hakarette bulunmak

 

22.     Müdür, baş muavin ve muallimlerle ilk tedrisat müfettişlerinden talebesine kopya verenlere 1702 sayılı kanuna göre ne tür ceza verilir?

 

                 ‘Meslekten  çıkarılmak’           cezası     verilir.
 

23.     4357 sayılı yasaya göre meslekten çıkarılma şartları nelerdir?

                 Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar.

24.     4357 sayılı yasaya göre “Vazifesine son verme” cezasının süresi ile bu ceza verilen öğretmenler tekrar öğretmenliğe tayin edilebilir mi, belirtiniz?

                Vazifelerine son verilme suçuna ait fiilleri işleyen öğretmenlerin Altı aydan iki seneye kadar vazifelerine son verilir. Bu cezaya çaptırılan öğretmenler ceza gördükleri tarihten itibaren ceza müddetlerinin sona ermesine kadar tekrar öğretmenliğe tayin edilmezler. Bu  müddetin sonunda bunların yeniden öğretmenliğe tayinleri caizdir.

 

25.     1702 Sayılı İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanunda Kıdem indirmesi cezası hangi hallerde vermektedir?(madde:23)

                Kıdem indirmesi cezası aşağıdaki hallerde verilmektedir.

                1 İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak;

                2 Amirine karşı hakarette bulunmak.

26.     1702 Sayılı İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanunda Arkadaşlarına iftirada bulunanlara hangi cezalar verilebilir?(madde:31)

                Müdür, muallim, başmuallimlerle ilk tedrisat müfettişleri, iftiraları hangi nevi cezayı icap ettirecek suç ise o suçun cezasından bir derece ağırı ile cezalandırılırlar.

27.     4357 Sayılı İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair kanunda Meslekten çıkarılma cezası hangi hallerde verilir?

                Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suiistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar.

 

28.     Kıdem indirme cezası hangi eylemler karşılığında uygulanır?

                Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulunma,

                Meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğratma.

                hallerinde uygulanır.

 

29.     Hangi durumda ilgiliye o suçun cezasından bir derece ağır ceza verilir?

                Arkadaşlarına, iftirada bulunan müdür, muallim, başmuallimlerle ilk tedrisat müfettişleri, iftiraları hangi nevi cezayı icap ettirecek suç ise o suçun cezasından bir derece ağır ceza verilir.

 

 

30.     1702 Sayılı Kanuna göre öğretmen terfilerinde    hangi kıstaslar kullanılmaktadır.

 

                1702 Sayılı Kanuna göre öğretmen terfilerinde, ilköğretim okullarında görevli  öğretmenler, müfettiş raporları ve ilçe milli eğitim müdürlerinin  müspet mütalaaleriyle ; ortaöğretim kurumlarında  görevli öğretmenler ise müfettiş raporları  ve talim sicilleri

                esas alınmaktadır.

31.     Bir öğretmenin “Amirlerine karşı saygısız tavır göstermesi” hangi kanuna göre işlem yapılır ve hakkında uygulanacak disiplin cezasında ne cezası teklif edilir.

                1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimleri hakkındaki kanun uygulanır ve (madde:20/4) İhtar tekrarında ise  tevbih cezası uygulanır.

32.     İlkokul öğretmenliğine yeni tayin edilenler ne kadar süreyle stajyer olarak çalışırlar.

                Bir yıl dan üç yıla kadar.

 

33.     “Kıdem indirmek” cezası hangi eylemler karşılığında uygulanır?

                Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulunma,

                Meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğratma.

34.      “Sarhoş olarak mektebe gelen öğretmene hangi ceza verilir.

                Sarhoş olarak okula gelen öğretmene “Derece İndirilmesi Cezası” uygulanır. (1702 Sayılı Kanunun 24.maddesine göre)

 

35.     Disiplin soruşturmalarında, İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri, müdür yardımcıları   ile anasınıfı öğretmenleri hakkında, disiplin cezası teklifi öncelikle hangi Yasaya bağlı olarak yapılır.?

                Disiplin soruşturmalarında, İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri, müdür yardımcıları   ile anasınıfı öğretmenleri hakkında disiplin cezası teklifi öncelikle “4357” Sayılı Yasaya bağlı olarak yapılır

36.     Disiplin soruşturmalarında,İlköğretim okulu müdürleri ile orta öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, anasınıfı ve okul öncesi öğretmenleri hakkında, disiplin cezası teklifi öncelikle hangi Yasaya bağlı olarak yapılır.?

                Disiplin soruşturmalarında,İlköğretim okulu müdürleri ile orta öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, anasınıfı ve okul öncesi öğretmenleri hakkında disiplin cezası teklifi öncelikle 1702 Sayılı Yasaya bağlı olarak yapılır.

 

37.     S-3) Disiplin soruşturmalarında, Bağımsız anaokullarının yönetici ve öğretmenleri hakkında disiplin cezası teklifi hangi Yasaya bağlı olarak yapılır.?

                Disiplin soruşturmalarında, Bağımsız anaokullarının yönetici ve öğretmenleri hakkında disiplin cezası teklifi 657 Sayılı DMK’na bağlı olarak yapılır.

 

38.     S-4) Disiplin soruşturmalarında, İlköğretim Müfettişleri hakkında disiplin cezası teklifi hangi Yasaya bağlı olarak yapılır.?

                Disiplin soruşturmalarında, İlköğretim Müfettişleri hakkında disiplin cezası teklifi öncelikle 1702 Sayılı Yasaya bağlı olarak yapılır.

 

39.     S-5) Disiplin soruşturmalarında,İlköğretim okulu müdürleri hakkında,getirilecek  disiplin cezası teklifi 4357 Sayılı Özel Kanun kapsamında bulunmuyorsa, hangi Yasaya bağlı olarak teklif yapılır.?

 

                Disiplin soruşturmalarında,İlköğretim okulu müdürleri hakkında,getirilecek  disiplin cezası teklifi 4357 Sayılı Özel Kanun kapsamında bulunmuyorsa, 1702 Sayılı Yasaya bağlı olarak teklif yapılır.?

 

40.     1702 Sayılı yasanın 20. maddesinde belirtilen İhtar ve Tevbih cezalarının verilmesine neden olan fiillerin birden fazlasının işlenmesi durumunda ağırlaştırıcı ceza olması bakımından tevbih cezası verilebilinir mi?

                Hayır. İşlenen fiillerin ilk defasında ihtar, tekrarı durumunda tevbih verilebilinir.

 

4102
0
0
Yorum Yaz