tebesirtozu 40 Takipçi | 13 Takip

1702 VE 4357 SAYILI KANUN SORU VE CEVAPLARI

2011-08-29 02:35:00

 

1702 VE 4357 SAYILI KANUNLAR İLGİLİ SORU VE CEVAPLARI

h

MÜDÜRLÜK MÜDÜR YARDIMCILIĞI  SORU VE AÇIKLAMALI CEVAPLARI

 

HAZIRLAYAN MEB MÜFETTİŞİ Mehmet TUNÇER

1.        1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri hakkında Kanun’ un 19. maddesine göre; öğretmenlere işledikleri suçlara göre hangi cezalar verilir?

                Öğretmenlere, işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre aşağıdaki cezalar verilir.

                İhtar                                              

                Tevbih

                Ders ücretlerinin kesilmesi

                Maaş kesilmesi

                Kıdem indirilmesi

                Derece indirilmesi

                İstifa etmiş sayılmak

                Vekalet emrine alınmak

                Meslekten çıkarılmak

                Devlet memurluğundan çıkarılmak.

2.        “Kabule şayan mazereti olmadan derse girmemek veyahut girdiği halde dersten başka bir şeyle meşgul olmak” fiilinden, öğretmene hangi ceza verilir?

                Ders Ücretlerinin Kesilmesi cezası verilir.

3.        Kıdem indirilmesi cezası hangi hallerde verilir?

                Kıdem indirilmesi cezası şu hallerde verilir.

                İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak;

                Amirine karşı hakarette bulunmak;

4.        4357 Sayılı Kanuna göre “Kıdem İndirilmesi” cezası hangi hallerde verilir:

                Kıdem indirilmesi cezası şu hallerde verilir.

                Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulundukları, meslekdaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir.

5.        1702 sayılı kanuna göre  Maaş kesilmesi cezası hangi hallerde verilir.

                1 - Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek;

                2 - Mektebin binasının ve eşyanın muhafazasına ihtimam etmemek;

                3 - Talimatname ile uhdesine verilen işleri kasten yapmamak;

                4 - Talebeyi dövmek;

                5 - Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar etmek;

                6 - Arkadaşlarını ve maiyetini başkası yanında tahkir etmek;

                7 - Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede sarhoş olarak gezmek.

                Maaş, fiilin derecesine göre bir günlükten on beş günlüğe kadar kesilir.Daha ziyade kesilmez.

6.         1702 sayılı kanuna göre  Kıdem indirilmesi cezası  hangi hallerde  verilir.

                1 - İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak;

                2 - Amirine karşı harekette bulunmak.

7.        4357 sayılı kanuna göre kıdem indirme cezası hangi durumda verilir.

                Öğretmenlik şerefini ihlal edici  hallerde bulundukları, meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir.

8.        4357 sayılı kanuna göre meslekten çıkarılma cezası hangi durumda verilir.

                Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar.

 

9.        Öğretmenin okul haricinde muallimlik vakarına uymayacak davranışlarda bulunmasının sübut bulması hangi cezayı almasına neden olur?

                1702 Sayılı Kanunun 20/2maddesi uyarınca ilk defa “İhtar”,ikinci defa “Tevbih” cezasını gerektirir.

 

10.     Öğretmenin kabule şayan bir mazereti olmadan derse girmemesi veyahut derse girdiği halde dersten başka konularla meşgul olmasının sübuta ermesi ceza almasını gerektirir mi?

                1702 Sayılı Kanunun 21/1 maddesi uyarınca ders ücreti kesilme cezası uygulanır.

 

11.     Ücret kesim cezası alan öğretmenin  ders ücreti ne zaman kesilir?

                 Ücret öğretmenin alacağı ilk aylığından kesilir.

12.     Yeni atandığı görevine 17 gün sonra başlamak isteyen öğretmen hakkında ne gibi işlem yapılır?

                1702 Sayılı Kanunun 26/1 maddesine göre istifa etmiş sayılır.

13.     Maarif Vekili, Vali ve Maarif Müdürü re’sen “Tevbih”  cezasını verebilirler mi?

                1702 Sayılı Kanunun 33.maddesi ikinci bendine göre “Tevbih” cezasını re’sen verebilirler.

14.     Bir branş öğretmeninin mesleği ile ilgili yapmış olduğu kusurun karşılığı 1702 sayılı yasadaki hükümler ile örtüşmediği durumda hangi yasaya atıfta bulunulur?

                657 sayılı D.M.K’na.

15.     Şahıs veya şahıslar ile ilgili bir inceleme-soruşturma görevi yürütülürken aynı iddia konuları ile ilgili olarak başka şahıs veya şahıslarında sorumluluğu ortaya çıktığında, bütün şahıslar için mi yoksa daha sonra isimleri ortaya çıkan şahıs veya şahıslar için mi yeni onay talebinde bulunulur?

                Sonradan isimleri ortaya çıkan şahıs-şahıslar için onay talebinde bulunulur.

16.     Aynı suçtan dolayı iki defa tevbih aldığı halde o fiili tekrar eden memura hangi ceza teklifi yapılır?

                1702 sayılı yasanın 22.Maddesine istinaden  “ Maaş kesilmesi cezası”

17.     Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelen öğretmene hangi ceza teklifi yapılır?

                 Ders ücretinin kesilmesi cezası teklif edilir

18.      Değişik iddialara muhatap olan bir şahsın, sübuta eren iddialarının her biri için ceza  teklifinde bulunulabilir mi?

                EVET  bulunulur.

19.     ‘Vazifeye geç gelmek veya vazifeden erken çıkmak’ haline karşılık 1702 sayılı kanunda verilebilecek cezalar ne olabilir?

                Yukarıdaki halin ilk defasında ihtar, tekrarında tevbih cezası verilir.

20.     Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan bir ilk tedrisat müfettişine 1702 sayılı kanuna göre hangi ceza verilir?

                İstifa etmiş sayılmak cezası verilir.

21.     1702 sayılı kanuna göre ‘Kıdem İndirilmesi Cezası’ hangi hallerde verilir?

                a) İmtihanlarda not takdirine bitaraflıktan ayrılmak

                b) Amirine karşı hakarette bulunmak

22.     Müdür, baş muavin ve muallimlerle ilk tedrisat müfettişlerinden talebesine kopya verenlere 1702 sayılı kanuna göre ne tür ceza verilir?

                 ‘Meslekten  çıkarılmak’        cezası      verilir.

23.     4357 sayılı yasaya göre meslekten çıkarılma şartları nelerdir?

                 Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar.

24.     4357 sayılı yasaya göre “Vazifesine son verme” cezasının süresi ile bu ceza verilen öğretmenler tekrar öğretmenliğe tayin edilebilir mi, belirtiniz?

                Vazifelerine son verilme suçuna ait fiilleri işleyen öğretmenlerin Altı aydan iki seneye kadar vazifelerine son verilir. Bu cezaya çaptırılan öğretmenler ceza gördükleri tarihten itibaren ceza müddetlerinin sona ermesine kadar tekrar öğretmenliğe tayin edilmezler. Bu  müddetin sonunda bunların yeniden öğretmenliğe tayinleri caizdir.

25.     1702 Sayılı İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanuna göreKıdem indirmesi cezası hangi hallerde verilmektedir?

                Kıdem indirmesi cezası aşağıdaki hallerde verilmektedir.

                1 İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak;

                2 Amirine karşı hakarette bulunmak.

26.     1702 Sayılı İlk Ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanunda Arkadaşlarına iftirada bulunanlara hangi cezalar verilebilir?(madde:31)

                Müdür, muallim, başmuallimlerle ilk tedrisat müfettişleri, iftiraları hangi nevi cezayı icap ettirecek suç ise o suçun cezasından bir derece ağırı ile cezalandırılırlar.

27.     4357 Sayılı İlkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırılmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair kanunda Meslekten çıkarılma cezası hangi hallerde verilir?

                Öğretmenlik mesleğiyle ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suiistimali sabit olan öğretmenler bir daha meslekte ve teşkillerinde kullanılmamak üzere meslekten çıkarılırlar.

 

28.     Kıdem indirme cezası hangi eylemler karşılığında uygulanır?

                Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulunma,

                Meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğratma.

                hallerinde uygulanır.

29.     Hangi durumda ilgiliye o suçun cezasından bir derece ağır ceza verilir?

                Arkadaşlarına, iftirada bulunan müdür, muallim, başmuallimlerle ilk tedrisat müfettişleri, iftiraları hangi nevi cezayı icap ettirecek suç ise o suçun cezasından bir derece ağır ceza verilir.

30.     1702 Sayılı Kanuna göre öğretmen terfilerinde    hangi kıstaslar kullanılmaktadır.

                1702 Sayılı Kanuna göre öğretmen terfilerinde, ilköğretim okullarında görevli  öğretmenler, müfettiş raporları ve ilçe milli eğitim müdürlerinin  müspet mütalaaleriyle ; ortaöğretim kurumlarında  görevli öğretmenler ise müfettiş raporları  ve talim sicilleri

                esas alınmaktadır.

31.     Bir öğretmenin “Amirlerine karşı saygısız tavır göstermesi” hangi kanuna göre işlem yapılır ve hakkında uygulanacak disiplin cezasında ne cezası teklif edilir.

                1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimleri hakkındaki kanun uygulanır ve (madde:20/4)İhtar tekrarında ise  tevbih cezası uygulanır.

32.     İlkokul öğretmenliğine yeni tayin edilenler ne kadar süreyle stajyer olarak çalışırlar.

                Bir yıl dan üç yıla kadar.

 

33.     “Kıdem indirmek” cezası hangi eylemler karşılığında uygulanır?

                Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulunma,

                Meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğratma.

34.      “Sarhoş olarak mektebe gelen öğretmene hangi ceza verilir.

                Sarhoş olarak okula gelen öğretmene “Derece İndirilmesi Cezası” uygulanır.(1702 Sayılı Kanunun 24.maddesine göre)

35.     Disiplin soruşturmalarında, İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri, müdür yardımcıları   ile anasınıfı öğretmenleri hakkında, disiplin cezası teklifi öncelikle hangi Yasaya bağlı olarak yapılır.?

                Disiplin soruşturmalarında, İlköğretim okullarında görev yapan sınıf ve branş öğretmenleri, müdür yardımcıları   ile anasınıfı öğretmenleri hakkında disiplin cezası teklifi öncelikle “4357” Sayılı Yasaya bağlı olarak yapılır

36.     Disiplin soruşturmalarında,İlköğretim okulu müdürleri ile orta öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, anasınıfı ve okul öncesi öğretmenleri hakkında, disiplin cezası teklifi öncelikle hangi Yasaya bağlı olarak yapılır.?

                Disiplin soruşturmalarında,İlköğretim okulu müdürleri ile orta öğretim kurumlarında görev yapan yönetici, öğretmen, anasınıfı ve okul öncesi öğretmenleri hakkında disiplin cezası teklifi öncelikle 1702 Sayılı Yasaya bağlı olarak yapılır.

 

37.     S-3) Disiplin soruşturmalarında, Bağımsız anaokullarının yönetici ve öğretmenleri hakkında disiplin cezası teklifi hangi Yasaya bağlı olarak yapılır.?

                Disiplin soruşturmalarında, Bağımsız anaokullarının yönetici ve öğretmenleri hakkında disiplin cezası teklifi 657 Sayılı DMK’na bağlı olarak yapılır.

38.     S-4) Disiplin soruşturmalarında, İlköğretim Müfettişleri hakkında disiplin cezası teklifi hangi Yasaya bağlı olarak yapılır.?

                Disiplin soruşturmalarında, İlköğretim Müfettişleri hakkında disiplin cezası teklifi öncelikle 1702 Sayılı Yasaya bağlı olarak yapılır.

39.     S-5) Disiplin soruşturmalarında,İlköğretim okulu müdürleri hakkında,getirilecek  disiplin cezası teklifi 4357 Sayılı Özel Kanun kapsamında bulunmuyorsa, hangi Yasaya bağlı olarak teklif yapılır.?

                Disiplin soruşturmalarında,İlköğretim okulu müdürleri hakkında,getirilecek  disiplin cezası teklifi 4357 Sayılı Özel Kanun kapsamında bulunmuyorsa, 1702 Sayılı Yasaya bağlı olarak teklif yapılır.?

 

40.     1702 Sayılı yasanın 20. maddesinde belirtilen İhtar ve Tevbih cezalarının verilmesine neden olan fiillerin birden fazlasının işlenmesi durumunda ağırlaştırıcı ceza olması bakımından tevbih cezası verilebilinir mi?

                Hayır. İşlenen fiillerin ilk defasında ihtar, tekrarı durumunda tevbih verilebilinir.

 

41.     1702 Sayılı yasaya göre verilen İhtar, Tevbih, Ders Ücreti Kesilmesi, Maaş Kesim, Kıdem İndirilmesi, Derece İndirilmesi cezalarından hangileri sicile işlenmez.

                İhtar cezası.

 

42.     1702 Sayılı yasaya göre verilen cezalardan hangilerine karşı yargı yolu kapalıdır?

                1702 sayılı yasa uyarınca verilen bütün cezalara yargı yolu açıktır.

 

43.     4357 Sayılı yasa gereğince ilköğretim okulu öğretmenlerine verilen cezalardan hangilerine karşı itiraz edilmez?

                 “Kusurlu sayılma” ve bir günlükten üç günlüğe kadar olan “ücret veya maaş kesim cezası”na.

 

44.     Özel Öğretim Kurumları yönetici ve öğretmenleri suç işlemeleri halinde ceza kanunları uygulanması bakımından memur olarak nitelendirilirler mi?

                Memur olarak nitelendirilir. 

 

45.      “Bir ay zarfında iki defadan ziyade derse geç gelmek;” 1702 sayılı kanuna göre hangi disiplin cezasını gerektirir.

                Ders ücreti kesimi

46.     Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlere hangi işlem yapılır?

                İstifa etmiş sayılma

47.     4357 sayılı kanuna göre “Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulundukları, meslekdaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre hangi ceza verilir ?

                Bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir.

48.     Taraflı davranan bir muhakkik için getirilecek teklifi açıklayınız.

                Taraflı davranan bir muhakkik için:“ derece indirilmesi” teklifi  yapılmalıdır.

49.     1702 ve 4357 sayılı Kanunlara göre öğretmenler hangi hallerin sabit olması halinde istifa etmiş sayılırlar.

                1702 ve 4357 sayılı Kanunlara göre öğretmenler;

                Yeni tayın edildiği vazifeye  mazeretsiz olarak 15 gün içinde başlamamak.

                Ders senesi başında   vazifesine mazereti olmadan  vaktinde gelmemek.

                Ders senesi içinde  mazereti  olmadan bir hafta fasılasız  okula gelmemek.

                Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğramak

 

                halinde istifa etmiş sayılırlar.

 

50.     İlkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyet ve derecesine göre hangi kanun kapsamında tecziye edilebilir.

 

                İlkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyet ve derecesine göre  1702 sayılı” İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun”  kapsamında tecziye edilebilir.

 

51.     1702 Sayılı Kanuna göre, “ Bir ay zarfında iki defadan fazla derse geç gelmek” fiilini işleyen bir öğretmenin bu fiilinin karşılık geldiği  ceza hangisidir (Ders ücretinin kesilmesi).

 

                1702 Sayılı Kanuna göre, “ Bir ay zarfında iki defadan fazla derse geç gelmek” fiilini işleyen öğretmenlere  “ders ücretinin kesilmesi” cezası verilir.

 

52.     1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanuna göre,  talebeyi döven muallime hangi ceza verilir?

                1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanuna göre,  Talebeyi döven muallime Maaş Kesim cezası verilir.

53.     1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanuna göre,  Kıdem indirilmesi cezası hangi hallerde verilir?

                1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanuna göre,  Kıdem indirilmesi cezası, İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılanlar ile  Amirine karşı harekette bulunanlara verilir.

54.     1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun hangi tarihte kabul edilmiştir?

                1702 Sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun  10/6/1930 tarihinde kabul edilmiştir.

 

55.      “Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek” hangi cezayı gerektirir?

                “Maaş Kesilmesi” cezasını gerektirir.

56.      “Sarhoş olarak mektebe gelmek” hangi cezayı gerektirir?

                 “Derece İndirilmesi” cezasını gerektirir.

57.      “Kıdem İndirilmesi” cezası hangi hallerde verilir?

                a) İmtihanlarda not takdirinde bitaraflıktan ayrılmak,

                b) Amirine karşı hakarette bulunmak.(harekette)

58.     Mazeretsiz olarak 15 gün içinde vazifeye başlamayan öğretmenlere hakkında hangi işlem uygulanır?

                Bakanlıkça istifa etmiş sayılırlar.

59.      “Öğretmenlik mesleği ile ilgili işler bakımından haysiyetsizliği, iffetsizliği ve vazifesinde bırakılmasına mani bir suiistimali sabit olan öğretmenlere ” hangi ceza verilir?

                Bir daha dönmemek üzere meslekten çıkarılırlar.

60.     Soru 1- Bir öğretmene hangi durumlarda bir derece ağır ceza verilebilir?

                Öğretmen bir terfi süresi içerisinde, iki defa ihtardan gayri bir cezayı gerektiren eylemi yapmış olanlara, ikinci fiili için bir derece ağır ceza verilebilir.

 

61.     Soru 2- Tevbih cezası kimler tarafından doğrudan verilir?

                Tevbih cezası Bakan, Vali ve Milli Eğitim Müdürleri tarafından doğrudan verilir.

 

62.     Soru 4- Maarif Vekâleti İnzibat Komisyonu kimlerden oluşur?

                Maarif Vekâleti İnzibat Komisyonu Müsteşarın riyaseti altında aşağıdaki zatlardan teşekkül eder:

                Teftiş Heyeti Reisi;

                İlk, orta ve yüksek ve mesleki tedrisat umum müdürleri;

                Zat İşleri Müdürü Maarif Vekili Komisyonun tabii Reisidir.

               

63.     1702 sayılıkanunda belirtilmeyen hususlar için nereye başvurulmalıdır?

                1702 sayılı kanunda belirtilmeyen hususlar için 657 sayılı DMK’na başvurulmalıdır

 

64.     1702 sayılı Kanuna göre İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin terfilerinde hangi kıstasların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

                İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin terfilerinde göz önünde bulundurulması gereken  kıstaslaraKanunun 16. Maddesinde yer verilmiştir. Buna göre;  “İlk ve orta tedrisat muallimlerinin terfilerinde esasın; kıdemlerinin yanında, vazifelerindeki muvaffakiyetleri esas alınmakta ve “ Bir derecenin kıdem müddetini ikmal etmiş bulunan bir muallimin daha yüksek bir dereceye terfi edebilmesi için “İlk tedrisat muallimlerinin müfettiş raporları ve maarif müdürlerinin müspet mütaalalariyle”; “Orta tedrisat muallimlerinin ise, müfettiş raporları ve talim sicilleriyle “   muvaffakıyetini ispat etmeleri” gerekmektedir,

65.                İlk ve Orta Dereceli Okullarda görev yapan öğretmenlerden emsali arasında hususi bir kıymeti haiz orijinal bir eser veya vazifelerinde üstün bir başarı gösterdikleri teftiş raporlarıyla sabit olanların taltifleri 1702 sayılı kanunun hangi maddesi kapsamında ele alınmalıdır.

                Bu husus 170/2 sayılı Kanunun  18. Maddesi kapsamında ele alınmak gerekmektedir.Çünki Kanun bu Maddesinde şöyle denilmektedir:” Madde 18- (Değişik: 25/7/1931- 1880/3 md.) İlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler otuz altı ve kırkıncı maddelerde yazılı meclis ve komisyon mazbatası üzerine bir sene kıdem zammı alırlar. Ancak bu eserlerin orijinal ve kıymeti mahsusayı haiz olduğu evvelce Darülfünunca veya bir hey'eti ilmiyece tasdik edilmiş olmak şarttır. Vazifelerini mütadın fevkinde yüksek bir muvaffakiyetle ifa ettikleri teftiş raporla, talim sicilleri ve maarif ve mektep müdürlerinin bu husustaki mütaalalariyle sabit olanlar keza 36 ncı ve 40 ıncı maddelerde zikredilen meclis ve komisyon mazbatası üzerine takdirname verilmek veya bir seneye kadar kıdemlerine zammolunmak suretiyle taltif edilirler”.

 

66.     Bir tarafı korumak veya mağdur etmek kastıyla memur olduğu tahkikatı esaslı bir surette yapmadığı sabit olan bir ilköğretim müfettişine ceza tayin edilirken nasıl bir yol izlenmelidir.

 

                1702 Sayılı Kanunun 19 Maddesi  ilk tedrisat müfettişlerine işledikleri suçların mahiyetine ve derecesine göre hangi cezaların verileceğine işaret  etmektedir.Bu nedenle filin tayin edeceği disiplin cezası evvela bu kanundu aranmalıdır. Fiil  bir tarafı korumak veya mağdur etmek kasdıyla gerçekleşmiş olduğu sabit olduğuna göre fiilin tayin ettiği ce0zanın 1702 sayılı Kanunun 24 Maddesi kapsamında aranması gerekmektedir.   

 

67.     1702 sayılı kanunda yer alan”İstifa etmiş sayılmak” “vekalet emrine alınmak” cezalarının ceza olarak uygulanma niteliği var mıdır.Niçin

 

                Kanunun 28 Maddesi (Değişik: 25/7/1931 - 1880/5 md.) sine göreDevlet memurluğundan ihraç ve vekalet emrine alınmak cezaları Memurin Kanununun ahkamına tabidir. “İstifa etmiş sayılmak cezası da   657 Sayılı Kanun kapsamında bir idari tasarruf ve tedbirler olarak değerlendirildiğinden uygulama niteliği kalmamıştır.

 

68.             1702 ve 4357 sayılı Kanunlara göre öğretmenler hangi hallerin sabit olması halinde inzibati cezaya maruz kalmadan istifa etmiş sayılırlar.

                Öğretmenler konumlarına göre 1702 sayılı Kanunun 26. Maddesine göre1- Yeni tayin edildiği vazifeye, mazeretsiz olarak on beş gün zarfında baş lamayan2- Ders senesi başında vazifesine mazereti olmadan vaktinde gelmeyen; 3- Ders senesi içinde mazereti olmadan bir hafta fasılasız mektebe gelmeyen;4- Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, başmuallim ve muallim veya ilk tedrisat müfettişleri ile 4357 sayılı kanunun, 8.Maddesine göre Mazeretsiz olarak on beş gün içinde vazifesine başlamayan, tatil sonunda mazereti olmadan derse başlama tarihinden bir hafta evvel işleri başın da bulunmayan ve ders yılı içinde mazereti olmadan aralıksız bir hafta vazife sine devam etmeyen öğretmenler; inzıbati muameleye lüzum kalmadan Maarif Vekil liğince istifa etmiş sayılırlar.

69.                Kısmi zamanlı olarak atanan öğretmenlerden hizmet sözleşmelerine göre aykırı davranışları bir ilk veya ortaöğretim öğretmenine 1702 sayılı kanun kapsamında bir ceza tayin edil bilir mi niçin.

                Kısmi zamanlı sözleşmeli  olarak atananlar, uzman öğretici statüsünde hizmet sözleşmeleri  yaptıklarından,  hizmet sözleşmelerine göre aykırı davranışları sabit olanlara  4357 veya 1702 sayılı kanunlara göre bir ceza tayin edilemez,  ancak sözleşmelerinin iptali cihetine gidile bilir.

70.             İlk ve orta öğretim öğretmenleri hangi hallerde tekaüde-emekliye- sevk olunurlar.

                Kanunun  29 Maddesindeki haller sabit olduğunda, İlk ve orta öğretim öğretmenleritekaüde/emekliye ayrılırlar.Bu Maddeye göre: “öğretmenlerin emekliye ayrılmaları için- İlk mektebe muallimlik etmekte aczi üç teftiş raporile sabit olan ilk mektep muallimleri” ile “bir mektep ve sınıfta inzibatı muhafaza edemediği için iki defa başka mektebe tahvil edilen orta tedrisat muallimleri  en son nakledildiği mektepte de idaresizliği ve aczi tahakkuk ettiği takdirde tekaüde sevkolunurlar”

 

71.     İlkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyet ve derecesine göre hangi kanun kapsamında tecziye edilebilir.

                Bu hususla ilgili olarak19.01.1943/5308 tarih ve sayılı 4357  ilkokul öğretmenlerinin kadrolarına, terfi, taltif ve cezalandırmalarına ve bu öğretmenler için teşkil edilecek sağlık ve içtimai yardım sandığı ile yapı sandığına ve öğretmenlerin alacaklarına dair kanun  7 Maddesindeki “ İlkokul öğretmenleri işledikleri disiplin suçlarının mahiyetine ve derecesine göre 1702 sayılı kanunun 36, 40,41 ve 43 üncü, 1880 sayılı kanunun 8 ve 9 uncu maddelerinde yazılı esaslar altında” maddede belirtilen inzibati  cezalar t “kapsamında tecziye edile bilirler.

 

72.     Ülkü eri sayılmak ne demektir,hangi hallerde bir öğretmen ülküeri sayılır.

 

                4357 sayılı Kanunun 5 Maddesine göre üstün başarılı sayılan öğretmenlere ülküeri denilmektedir.Bir ilkokul öğretmenin Ülküeri sayıla bilmesi için kanunun 5. Maddesine göre   On yıl aynı yerde çalışmış olması ve bu müddet içinde en az üç defa üstün başarılı sayılması ve hiç ceza görmemiş olması gerekmektedir.Bu öğretmenler Maarif Vekilliğince bu unvanı belirtmek üzere kendilerine verilecek bir işareti taşırlar.

 

73.             Disipline ilişkin suç ve cezalar bakımından 1702 ve 4357 sayılı kanun kapsamında tecziyeleri gereken öğretmenler 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ifade edilen disiplin cezaları ile tecziye edilebilirler mi  niçin.

74.             Disipline ilişkin suç ve cezalar bakımından, 1702 ve 4357 sayılı kanun kapsamında tecziye edilmeleri  gereken öğretmenler; “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 125/E -k/fıkrasının 6. paragrafındaki “Özel Kanunların disiplin suçları ve cezalarına ilişkin hükümleri saklıdır”; 1702  sayılı kanunun 3. Maddesindeki “ Bu kanunda tasrih edilmeyen ahval Memurun Kanunu ahkamına tabidir” hükmü ile 4357 sayılı Kanun 7. Maddesinde yer alan”.. Bu kanunda tasrih edilmeyen haller Memurin Kanunu hükümlerine tabidir.”hükümlerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda ifade edilen disiplin cezaları ile tecziye edilemezler.Ancak Özel kanunlarda hüküm bulunmaması halinde 657 sayılı kanundaki disiplin cezalarıyla tecziye edile bilirler.

 

75.     Kaç yılda «Öğretmen» unvanını alamayan stajyerlerin görevlerine son verilir (1702)?

                […iki sene zarfında muallim unvanını alamayan stajyerlerin vazifesine nihayet verilir.]

76.     Öğretmene verilebilecek en hafif cezâ hangisidir ve ‹Talimatname ve emirler mucibince yapılması lazım olan vazifelerin ifasında kusur etme› karşılığı hangi cezâ takdîr edilir (1702)?

                [İ h t a r.]

77.     1702 sayılı kanunda karşılığı bulunmayan fiillerle ilgili cezâlar, hangi kanuna tâbidir?

                [657; 4357]

 

78.     İlköğretim okulu öğretmenleri hangi cezâya itiraz edemezler (4357)?

                [7/a) Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işlerinde kusurlu sayılırlar. Bu cezaya itiraz olunamaz.]

79.     Öğretmenler, hangi durumda istifâ etmiş sayılırlar(4357)?

                [Madde 8 - Mazeretsiz olarak on beş gün içinde vazifeye başlamıyan, tatil sonunda mazereti olmadan derse başlama tarihinden bir hafta evvel işleri başında bulunmayan ve ders yılı içinde mazereti olmadan aralıksız bir hafta vazifesine devam etmeyen öğretmenler inzibâtî muameleye lüzum kalmadan Maarif Vekil- liğince istifa etmiş sayılırlar. …]

 

80.             Ders ücretinin kesilmesi cezasının  uygulaması nasıl yapılır ?

                Kesilecek miktarı tayin için dört hafta bir ay itibar olunarak muallimin maaş yekunu bir ay zarfında girmeğe mecbur olduğu ders adedine taksim olunur ve boş geçen her ders saati için muallimin maaşından bu miktarı ilk alacağı aylığından kesilir. Ayrıca; uhdesinde fazla ders olan muallimin fazla aldığı ücreti; asıl maaşına zammedilerek ders ücreti bu yekuna göre hesap olunur.

81.             1702 sayılıKanun gereğince disiplin yönünden en çok kaç günlük maaş kesilebileceği öngörülmüştür?

                 Fiilin derecesine göre bir günlükten 15 günlüğe kadar.

82.             Yapılan soruşturma sonucunda ‘sarhoş olarak mektebe gelmek’ fiilini işlediği anlaşılan Anadolu Lisesi müdürüne  1702 sayılı Kanun gereğince hangi cezanın teklif edilmesi gerekir ?

                Derece indirilmesi cezası teklif edilmesi gerekir.

 

83.             A lisesinde görevli olan ve “Talebeyi dövmek” fiilini işleyen bir öğretmene  1702 sayılı Kanun gereğince disiplin yönünden hangi cezanın teklif edilmesi gerekir ?

                Maaş kesilmesi cezası.

 

84.     İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanuna göre, İlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler nasıl taltif edilirler?

                İlk ve orta tedrisat muallimlerinden emsali arasında hususi kıymeti haiz orijinal bir eser meydana getiren muallimler bir sene kıdem zammı alırlar.

 

85.     İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanuna göre, Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, başmuallim ve muallim veya ilk tedrisat müfettişine verilecek ceza nedir?

 

                Bir sene zarfında dört defa ders ücreti kesilme cezasına uğrayan müdür, başmuallim ve muallim veya ilk tedrisat müfettişi istifa etmiş sayılır.

 

86.     İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanuna göre, Devlet memurluğundan ihraç cezası hangi Kanunun ahkâmına tabidir.

                Memurin Kanununun (Devlet Memurları Kanununun) ahkâmına tabidir.

 

87.     4357 sayılı kanuna göre, İlkokul öğretmenleri hangi şekillerde taltif edilirler? Üç tanesini söyleyiniz.

                Üstün başarılı sayılmak

                Başöğretmen namzedi unvanı verilmek

                Maarif memuru namzedi unvanı verilmek

                Yeni bir tesise adı verilmek

                Ülküeri sayılmak

 

88.     İki sene içinde öğretmenlik unvanı alamayanlara nasıl bir işlem yapılır ?

                Görevine son verilir.

 

 

89.     Arkadaşlarına ve öğrencilerine karşı kaba muamelede bulunan bir öğretmen hangi         kanun hükümlerine göre cezalandırılır?

                1702  sayılı kanun hükümlerine göre.

 

90.     1702  sayılı kanun hükümlerine göre “ Maaş Kesilmesi” cezasının alt ve üst sınırları nedir ?

                Alt sınır 1 günlük, üst sınır 15 günlük maaş kesilmesidir.

 

 

91.     Bir ders yılı içinde mazereti olmadan aralıksız görevine kaç gün gelmeyenler istifa etmiş sayılırlar ?

                Aralıksız bir hafta.

 

92.     Müdür, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerinin “Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek” hareketine karşılık hangi ceza uygulanmalıdır?

                Müdür, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerinin “Arkadaşlarına ve iş için gelenlere fena muamele etmek” hareketine karşılık, “Maaş Kesilmesi” cezası verilir. (İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunun 22/1. Maddesi).

 

93.     Müdür, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerine “Meslekten Çıkarılmak” cezası hangi hallerde uygulanır?

                Müdür, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerinden,  “Meslekten Çıkarılmak” cezası; Gerek talebeye karşı, gerek hariçte öğretmenlik sıfatı ile telif edilmeyen iffetsizliği sabit olan,

                Talebeyi Bakanlığın ve okulun amirleri ve öğretmen ve memurları aleyhine itaatsizliğe teşvik eden,

                Talebesine kopya verenlere;

                uygulanır. (İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunun 27. Maddesi).

 

94.     Müdür, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerine, Tevbih cezası hangi makamlar tarafından re’sen verilir?

                Müdür, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerine, Tevbih cezası; milli eğitim bakanı, vali ve millî eğitim müdürü tarafından re’sen verilir. (İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunun 33. Maddesi).

 

95.     Öğretmenlerden “Kabule şayan mazereti olmadan derse girmeyen veyahut girdiği halde derste başka bir şeyle meşgul olanlara” hangi ceza verilir?

                Öğretmenlerden “Kabule şayan mazereti olmadan derse girmeyen veyahut girdiği halde derste başka bir şeyle meşgul olanlara”, “Ders ücretinin kesilmesi” cezası verilir. (İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunun 21. Maddesi).

 

96.     Müdür, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerine, “Kıdem İndirilmesi” cezası hangi hallerde verilir?

                 Müdür, öğretmen ve ilköğretim müfettişlerine, “Kıdem İndirilmesi” cezası;

                İmtihanlarda not takdirine bîtaraflıktan ayrılmak,

                Amirine karşı hakarette bulunmak. (harekette);

                hallerinde verilir. (İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanunun 23. Maddesi).

 

97.     Amirlerine karşı hürmetsiz tavır göstermek; fiilini işleyen öğretmen hangi ceza ile cezalandırılır?

                İhtar -  madde 20/4

 

98.     Gizlenmesi ve belli edilmemesi kabil olmayacak derecede, sarhoş olarak gezmek fiilini işleyen öğretmene hangi ceza verilebilir?

 

                maaş kesilmesi – madde 22/7

 

99.     Ceza zamanaşımında sürenin hesaplanması ne zaman başlar?

 

                fiilin işlendiği günün  ertesi gününden itibaren işlemeye başlar- madde 17

 

100.  Ders senesi içinde mazereti olmadan bir hafta fasılasız mektebe gelmeyen öğretmen istifa etmiş sayılır mı?

                istifa etmiş sayılır - madde 26/3

101.  İhtar cezası alan bir öğretmen hangi makama itirazda bulunabilir?

                Şurayı Devlet-Danıştaya  - madde 43

102.  Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler ilköğretim öğretmenleri işlerinde kusurlu sayılırlar, kusurlu sayılmaları ile ilgili itirazda bulunabilirler mi?

                Bu cezaya itiraz olunamaz -madde 7/a

103.  Vazifelerini yapmadıkları ve yapanlara güçlük çıkardıkları sabit olan öğretmenlerin bu fiillerinin mahiyet ve derecesine göre birinci defasında bir günlükten kaç günlüğe kadar ücret veya maaş kesilmesi cezası verilir?

                3 günlük – madde 7/b

104.  Öğretmenlere 1 yıldan 4 yıla kadar hangi fiillerinin  karşılığında kıdem indirmesi cezası verilir?

                öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulunmak, meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğratmak – madde 7/c

 

105.  Mazeretsiz olarak kaç gün içinde vazifesine başlamayan öğretmenler istifa etmiş sayılırlar?

 

                15 gün – madde 8

 

106.  Talebesine iftira eden bir öğretmene ne hangi süreler arasında  vazifesine son verilir?

 

                6 aydan 2 yıla kadar – madde 7/d

107.  4357 sayılı kanuna göre “Vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işlerinde kusurlu sayılırlar.”  Kusurlu sayılma cezasına itiraz olunur mu?  Olunursa hangi makama karşı itiraz edilebilir?

                4357 sayılı kanunun 7. maddesi (a) fıkrasına göre vazifelerini yapmakta ihmali görülenler işlerinde kusurlu sayılırlar ve bu cezaya karşı itiraz olunmaz.

108.  4357 sayılı kanuna göre kıdem indirme cezası hangi hallerde verilir:

                Öğretmenlik şerefini ihlal edici hallerde bulundukları, meslektaşlarının veya talebenin haklarını kasten zarara uğrattıkları sabit olanlara suçlarının derecesine göre bir yıldan dört yıla kadar kıdem indirme cezası verilir.

109.  4357 sayılı kanuna göre “başkalarını vazifelerini yapmamağa teşvik ederek okulun çalışmasını aksattığı sabit olan öğretmenlere” nasıl bir ceza takdir olunur ?

                başkalarını vazifelerini yapmamağa teşvik ederek okulun çalışmasını aksattığı sabit olan öğretmenlerin altı aydan iki seneye kadar vazifelerine son verilir.

 

110.  4357 sayılı kanuna göre altı aydan iki seneye kadar vazifelerine son verilen öğretmenler yeniden öğretmenliğe tayin edilebilir mi?

                Bu cezaya çarpılan öğretmenler ceza gördükleri tarihten itibaren ceza müddetlerinin sona ermesine kadar tekrar öğretmenliğe tayin edilemezler. Bu müddetin sonunda bunların yeniden öğretmenliğe tayinleri caizdir.

111.  4357 sayılı kanuna göre müstafi sayılanlar diğer bir öğretmenliğe ne zamana kadar tayin edilemezler?

                Müstafi sayılanlar istifa etmiş sayılmalarını takibeden ders yılı başına kadar diğer bir öğretmenliğe tayin edilemezler.

112.  4357 sayılı Kanuna göre öğretmen hangi hallerde  istifa etmiş sayılır?

                Mazeretsiz olarak on beş gün içinde vazifeye başlamayan, tatil sonunda mazereti olmadan derse başlama tarihinden bir hafta evvel işleri başında bulunmayan ve ders yılı içinde mazereti olmadan aralıksız bir hafta vazife sine devam etmeyen öğretmenler inzibati muameleye lüzum kalmadan Maarif Vekilliğince istifa etmiş sayılırlar.   .

113.  Talebesine, okul ve meslek mensuplarına iftira eden sınıf öğretmenine hangi ceza takdir edilir?

             &n

12593
0
0
Yorum Yaz